Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Bendahari

Panduan Pentadbiran

Garis Panduan Kewangan Dan Perakaunan UKM
Penyertaan dan Pembaharuan Pelan Takaful Keluarga Berkelompok Kakitangan (1 Februari 2016 - 31 Januari 2017)
Notis Perlindungan Data Peribadi - Potongan Gaji Angkasa
Info-Koperasi Angkasa