Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Bendahari

Arkib Berita

Pekeliling Bendahari Bil.5/2017 – Kemudahan Skim Pinjaman Motosikal & Pembiayaan Telefon Pintar (Smartphones)

Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia Bil.1/2017 bertarikh 12 Januari 2017 telah bersetuju meluluskan Pekeliling berikut untuk diterima pakai dan dilaksanakan di

Pekelliling Bendahari Bil.4/2017 – Perlantikan Pembekal Dakwat Pencetak Berjenama HP

Pekeliling ini adalah bertujuan bagi menyelaraskan pembelian dakwat pencetak bagi semua Pusat Tanggungjawab (PTj) sepertimana yang telah diputuskan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Perolehan UKM pada

Pekeliling Bendahari Bil.3/2017 – Penyata Pendapatan Tahunan 2016 dan Penghantaran Borang Cukai Individu/ Sistem e-Filing

Sukacita dimaklumkan bahawa Penyata Pendapatan Tahunan 2015 boleh diperolehi melalui laman web Sistem Maklumat Kakitangan (SMK) mulai pada 24 Februari 2017 dan boleh dicapai melalui

Pekeliling Bendahari Bil.2/2017 – Penubuhan Jawatankuasa Barangan Import Universiti

Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan mengenai keperluan mengemukakan permohonan pembelian barang yang diimport kepada Jawatankuasa Barangan Import Universiti untuk kelulusan sebelum proses sebutharga atau tender

Pekeliling Bendahari Bil.1/2017 – Garis Panduan Kewangan Dan Perakaunan UKM

Pekeliling ini bertujuan bagi menguatkuasakan Buku Garis Panduan Kewangan dan Perakuanan UKM yang diluluskan oleh Lembaga Pengurusan Universiti (LPU) Semua kakitangan dan pegawai yang bertanggungjawab

Pekeliling Bendahari Bil.11/2016 – Jadual Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2017

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan tarikh pembayaran gaji bulanan bagi tahun 2017. Jadual pembayaran gaji adalah seperti di Lampiran 1. Sehubungan dengan itu bagi melancarkan

Notis Pemakluman Ralat Tender – UK.BEN/UPO 6/2016

Nombor Tender : UK.BEN/UPO 6/2016 Tajuk Tender : PERKHIDMATAN TAKAFUL AM UNTUK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN (01 MAC 2017 HINGGA 28

Pengunaan Mesin Penyalin Sebagai Mesin Cetak (Printer)

Dengan hormatnya perkara diatas adalah dirujuk. Selaras dengan keperluan penjimatan dan perbelanjaan berhemah adalah disarankan agar PTJ dapat mengunakan kemudahan mesin penyalin sebagai mesin pencetak.

Pekeliling Bendahari Bil.10/2016 Jadual Penutupan Akaun Universiti Kebangsaan Malaysia Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016

Pekeliling ini adalah bertujuan untuk memaklumkam berkenaan dengan jadual penutupan akaun selaras dengan penyediaan Penyata Kewangan UKM bagi tahun berakhir 31 Disember 2016. Pihak PTJ

Pekeliling Bendahari Bil.9/2019 Tatacara Penyimpanan Kunci, Pindaan Pekeliling Bendahari Bil.1/2016 Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti

Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan tatacara penyimpanan kunci bagi memastikan Pusat Tanngungjawab mengambil langkah-langkah keselamatan ke atas harta benda Universiti. Ini selaras dengan Buku Arahan