Pekeliling Bendahari Bil.10/2016 Jadual Penutupan Akaun Universiti Kebangsaan Malaysia Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016

Pekeliling ini adalah bertujuan untuk memaklumkam berkenaan dengan jadual penutupan akaun selaras dengan penyediaan Penyata Kewangan UKM bagi tahun berakhir 31 Disember 2016. Pihak PTJ hendaklah menyelaraskan aktiviti dan pengurusan kewangan dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan.

PTJ diminta untuk mematuhi jadual yang ditetapkan pada Lampiran 1.

Muatturun Pekeliling