Peryataan Organisasi

MisiWawasanDasar KualitiObjektif UmumObjektif KualitiPiagam
Menjadi jabatan yang sentiasa menyediakan perkhidmatan kewangan yang terbaik.
Bertekad memberi perkhidmatan kewangan yang cekap, amanah dan proaktif selaras dengan falsafah dan wawasan Universiti.
Jabatan Bendahari bertekad memberi perkhidmatan dan pengurusan kewangan Universiti yang berkualiti melalui perlaksanaan dan penghayatan Sistem Pengurusan Kualiti yang cekap, berkesan serta memenuhi keperluan pelanggan dengan penambahbaikan berterusan dalam ruanglingkup keperluan berkanun.
1.Menguruskan kewangan universiti dengan cekap dan berkesan.

2. Menyediakan maklumat kewangan dengan cepat dan tepat kepada pelanggan.

3. Memberi perkhidmatan pelanggan yang memuaskan.

4. Menambahbaik sistem pengurusan kewangan secara berterusan.

1.UKM-SPKP-BEN-PK01 Pengurusan Bajet

  • Mengagih peruntukan bagi tahun hadapan selewat-lewatnya pada 31 Disember tahun semasa

2.UKM-SPKP-BEN-PK02 Pengurusan Perolehan

  • 98 % Pesanan Rasmi disediakan tidak lewat 12 hari dari tarikh terima permohonan dan dokumen lengkap

3.UKM-SPKP-BEN-PK04 Pengurusan Aset

  • 95% Daftar Aset dikemaskini dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima aset
  • Mengadakan Latihan kepada pengguna sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun

4.UKM-SPKP-BEN-PK09 Pengurusan Akaun Universiti

  • Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan untuk dikemukakan kepada Ketua Audit Negara dalam tempoh yang ditetapkan dan memperolehi Sijil Bersih

5.UKM-SPKP-BEN-PK10 Pemantauan Pematuhan Peraturan Kewangan

  • Pemantauan pematuhan peraturan kewangan di PTJ sekurang-kurangnya di tiga (3) PTJ setiap bulan

6.UKM-SPKP-BEN-PK11 Pengurusan Bayaran

  • Bayaran gaji kakitangan dibuat tidak lewat daripada 25 hb setiap bulan
  • Bayaran kepada pelanggan dibuat tidak lewat 14 hari dari tarikh terima dokumen lengkap

1.Menyediakan maklumat kewangan yang diperlukan selaras dengan keperluan pelanggan dan keperluan berkanun mengikut masa yang ditentukan.

2.Memberi perkhidmatan yang memuaskan kepada pelanggan melalui penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti secara berterusan.

3.Mengurus bayaran gaji kakitangan tidak lewat dari 25 haribulan setiap bulan.

4.Menguruskan bayaran kepada pelanggan tidak lewat dari 14 hari dari tarikh terima dokumen yang lengkap.

5.Menyediakan Pesanan Rasmi tidak lewat dari 12 hari dari tarikh terima dokumen yang lengkap.

6.Aduan pelanggan akan diberi maklumbalas tidak lewat dari 7 hari dan tindakan selanjutnya akan diambil tidak lewat dari 18 hari dari tarikh terima aduan.

7.Memberi perkhidmatan yang cekap dan mesra pelanggan.

8.Mengurus agihan zakat kepada asnaf yang layak tertakluk kepada baki Tabung Zakat.