Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Bendahari

Profil Bahagian/Unit

Pentadbiran & Pengurusan AsetAkaun, Belanjawan & PelaburanKewangan KakitanganPerolehan & BayaranKewangan PelajarKewangan PenyelidikanPenguatkuasaanHartanahKew. Kampus Kuala LumpurZon Kewangan

Unit Pentadbiran

 1. Pengurusan Pentadbiran Am

 2. Pengurusan sumber manusia dan perjawatan Jabatan Bendahari

 3. Pengurusan latihan kakitangan

 4. Urusetia kontrak penyewaan  mesin penyalin

 5. Pengurusan sistem fail dan rekod jabatan

 6. Pengurusan Insuran Kakitangan (tuntutan/pembaharuan/penamatan)

 7. Keperluan bekalan dan peralatan pejabat

Unit Pengurusan Aset 

 1. Menguruskan pengubalan dasar, pemantauan, pelaksanaan serta penguatkuasaan polisi pengurusan aset universiti
 2. Menguruskan perlantikan Pegawai Aset, Pegawai Penerima Aset, Pegawai Pemeriksa, Jawatankuasa Kecil Teknikal Pelupusan dan Jawatankuasa Penyiasat
 3. Menyelia proses pendaftaran aset alih oleh Pegawai Aset PTJ
 4. Menyelia pemeriksaan aset alih oleh Pegawai Pemeriksa Aset PTJ
 5. Menguruskan pelupusan aset alih dan bekalan universiti
 6. Menguruskan kehilangan dan hapus kira
 7. Menguruskan pembekalan barang gunasama kepada semua PTJ
 8. Menguruskan semua laporan-laporan yang diperlukan berkaitan dengan pengurusan aset
 9. Menyediakan laporan penutupan akaun aset
 10. Menguruskan perlindungan insuran Universiti

Unit Akaun dan Sistem

 1. Mengurus dan Menyimpan Rekod Perakaunan Universiti
 2. Mengurus Caj Dan Jernal
 3. Menyediakan Laporan Perakaunan
 4. Perancangan Dan Pengurusan Sistem
 5. Pengurusan Audit Dalam Dan Luar

Perkhidmatan Yang Disediakan

 1. Pendaftaran dan pengwujudan Tabung-tabung Khas
 2. Permohonan ID UFASt (Kakitangan)

Unit Belanjawan

 1. Pengurusan Belanjawan Universiti
 2. Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus UKM
 3. Penyediaan agihan peruntukan mengurus dan pembangunan
 4. Pelarasan dan pindahan peruntukan PTJ
 5. Penyediaan laporan belanjawan Universiti
 6. Khidmat Nasihat tentang penyediaan belanjawan
Unit Pelaburan

 1. Menguruskan aliran tunai UKM
 2. Menguruskan pelaburan jangka panjang dan pendek UKM

Unit Gaji

 1. Pembayaran emolumen/gaji kakitangan
 2. Pembayaran emolumen/gaji pensyarah pelawat
 3. Menguruskan pembayaran tunggakan gaji dan lain-lain elaun tetap, gantian wang tunai serta ganjaran
 4. Menguruskan potongan seperti Cukai Pendapatan, KWSP, PERKESO, Zakat, Tabung Haji, ANGKASA, Insuran dan sebagainya
 5. Menguruskan surat-surat pengesahan majikan untuk kakitangan yang memohon pinjaman

Unit Elaun

 1. Pembayaran elaun perjalanan kakitangan
 2. Pembayaran elaun-elaun berkaitan kakitangan
 3. Pembayaran elaun syarahan sambilan
 4. Pengurusan Pinjaman Komputer
 5. Pengurusan Pinjaman Kenderaan
 6. Pengurusan Pembayaran Yuran Persidangan
 7. Pengurusan Elaun Cuti Belajar
 8. Pengurusan Pendahuluan Diri
 9. Pengurusan Pendahuluan Pelbagai

Unit Perolehan

 1. Pengurusan penyediaan Pesanan Rasmi (local order) perolehan yang menggunakan peruntukan mengurus dan tabung khas Universiti
 2. Mengurus Penawaran Bagi Perolehan Secara Sebutharga
  • Menetapkan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga
  • Menyediakan Surat Tawaran dan Kontrak
 3. Menguruskan tender perolehan Universiti
  • Mengurus Pelawaan Tender untuk Kampus Bangi sahaja
  • Menetapkan Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan.
  • Menyedia Surat Tawaran dan Kontrak untuk Kampus Bangi sahaja
 4. Mengurus Rundingan Harga dan menyediakan Surat Tawaran dan Kontrak
 5. Pengurusan pendaftaran pembekal/syarikat
 6. Pengurusan pendaftaran/kemaskini akaun GST pembekal
 7. Lain-lain perkhidmatan sokongan berkaitan perolehan Universiti
Unit Bayaran

  1. Pengurusan pembayaran kepada pembekal/syarikat
  2. Pengurusan rekupan panjar wang runcit pusat tanggungjawab
  3. Pengurusan pembayaran dan pemantauan pendahuluan

Unit Kewangan Pelajar

 1. Menguruskan bayaran biasiswa/pinjaman pelajar
 2. Menyediakan pinjaman tabung kewangan pelajar/bantuan kewangan
 3. Pengurusan kewangan kegiatan/aktiviti pelajar
 4. Kutipan yuran pengajian dan penginapan
 5. Lain-lain perkhidmatan berkaitan kewangan pelajar

Unit Penerimaan

 1. Pengurusan terimaan hasil Universiti
 2. Pengemaskinian bayaran yuran pengajian (online, bank)
 3. Penyediaan resit pembayaran pelanggan Universiti (pembekal, kakitangan)
Unit Zakat

 1. Mengurus bayaran zakat kepada asnaf
 2. Mengurus agihan dan kutipan zakat
 3. Potongan gaji zakat pendapatan kakitangan

Bahagian Kewangan Penyelidikan

 1. Pengurusan kewangan penyelidikan Universiti
 2. Perolehan barang dan perkhidmatan  yang menggunakan peruntukan penyelidikan
 3. Pengurusan pembayaran kepada pembekal
 4. Pengurusan dan pemantauan pendahuluan kepada kakitangan/penyelidik
 5. Pengurusan bayaran balik kepada penyelidik
 6. Pengurusan bayaran elaun Pembantu Penyelidik (RA) dan Pembantu Penyelidik Siswazah(GRA)
 7. Pembayaran elaun Skim Zamalah Universiti Penyelidikan
 8. Pengurusan akaun projek penyelidikan
 9. Penyediaan pelaporan berkaitan kewangan penyelidikan

Unit Penguatkuasaan

 1. Pemantauan pusat penerimaan hasil Universiti
 2. Pemantauan pengurusan Panjar Wang Runcit di setiap pusat tanggungjawab
 3. Pemantauan pengurusan Aset di setiap pusat tanggungjawab
 4. Pemantauan kebocoran hasil
 5. Pemantauan pengurusan perolehan Universiti
 6. Pemantauan pengurusan pembayaran Universiti
 7. Penyelarasa dengan agensi kutipan hutang

Unit Pengurusan Sewaan

 1. Menguruskan penyewaan ruang niaga/premis yang terdapat di Universiti
 2. Menguruskan permohonan penyewaan walk in Universiti (ruang/dewan/penginapan dll)
 3. Penyediaan invois dan tindakan susulan(surat peringatan/pemantauan hutang) ke atas hasil yang dijana oleh Universiti (penyewaan)

Unit Pengurusan Hartanah

 1. Menguruskan pembayaran cukai tanah & taksiran serta segala bayaran berkaitan tanah milik UKM
 2. Menguruskan semakan kadar sewa ruang niaga dan ruang-ruang yang boleh disewakan
 3. Mengemaskini status hakmilik tanah UKM
 4. Memantau penyelengaraan bangunan yang terdapat di dalam kampus UKM
 5. Menyelaraskan semua cadangan pembangunan hartanah UKM

Unit Pengurusan Ladang

 1. Merancang dan mengurus segala operasi kerja pertanian di ladang UKM
 2. Merancang dan menguruskan penanaman semula (Replanting) pokok kelapa sawit yang tidak produktif atau pokok yang berumur kepada pokok baru. Menggantikan benih pokok yang lebih bermutu dan berkualiti seterusnya meningkatkan hasil/keuntungan kepada UKM
 3. Bertanggungjawap dalam merancang pembangunan kawasan hutan menjadi ladang kelapa sawit
 4. Memastikan segala aktiviti yang dijalankan diladang mematuhi langkah-langkah keselamatan seperti yang telah ditentukan dalam Manual Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar
 5. Memastikan pendekatan Good Agricultural Practises (GAP) dapat diamalkan dalam pengurusan ladang UKM
Kewangan Kampus Kuala Lumpur

 1. Pengurusan penyediaan Pesanan Rasmi (local order) perolehan yang menggunakan untuk kampus Kuala Lumpur
 2. Pembayaran kepada pembekal
 3. Pengurusan pembayaran dan pemantauan pendahuluan
 4. Penyediaan resit pembayaran pelanggan Universiti (pembekal, kakitangan)
 5. Pengurusan rekupan panjar wang runcit pusat tanggungjawab

Zon Kewangan Jabatan Pengurusan Pembangunan

 1. Pengurusan perolehan kerja
 2. Urusetia Jawatankuasa Pembukaan Sebutharga dan Tender Kerja
 3. Pengurusan kontrak dan dokumen berkaitan kerja
 4. Pengurusan bayaran kepada pihak kontraktor

Zon Kewangan Fakulti (Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina / Fakulti Sains & Teknologi)

 1. Pengurusan Belanjawan Fakulti
 2. Pengurusan Perolehan Fakulti
 3. Pemantauan penyediaan arahan pembayaran
 4. Kawalan peruntukan dan perbelanjaan fakulti
 5. Kawalan panjar wang runcit
 6. Pengurusan aset pusat tanggungjawab
Zon Kewangan GSB

 1. Pengurusan belanjawan GSB
 2. Pengurusan perakaunan GSB
 3. Pengurusan perolehan GSB
 4. Pengurusan kewangan pelajar GSB
 5. Pengurusan penerimaan hasil
 6. Pemantauan hutang
 7. Pengurusan aset GSB

Zon Kampus Kesihatan

 1. Pengurusan perolehan
 2. Kawalan peruntukan dan perbelanjaan
 3. Pengurusan penerimaan hasil
 4. Pengurusan bayaran kepada pihak kakitangan, pembekal dan pelajar
 5. Pemantauan hutang tertunggak