Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Bendahari

Protokol Kawalan Dalaman

Dokumen ini disediakan sebagai panduan kepada kakitangan Jabatan Bendahari berkaitan dengan kawalan pentadbiran pejabat, pengurusan kewangan universiti, pengurusan rekod dan dokumen secara umum. Di mana terdapat kekeliruan atau percanggahan maka Akta, Pekeliling dan Surat Pekeliling yang berkenaan adalah terpakai dan dirujuk.
Dokumen ini telah dipinda dari dokumen asal (2009) dibentangkan dan telah diluluskan untuk penggunaan kakitangan Jabatan Bendahari oleh Mesyuarat Ketua Bahagian Jabatan bendahari pada 20 Oktober, 2016.

Khalijah Hj Bakar
Pengarah Eksekutif Kewangan
20 Oktober, 2016

 

Muatturun Dokumen