Kursus Citra Wajib

LMCW2163 – Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Kursus ini membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, Cina dan India), Islam dalam Tamadun Melayu, isu-isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia dan peranannya dalam proses pembangunan negara.

This course discusses the knowledge of civilisation which encompasses the introduction to the knowledge of interaction between various civilisations (Malay, Chinese and Indian), Islam in the Malay civilisation, contemporary issues on Islamic and Asian civilisation and its role in the process of national development.

Bacaan Asas

 • Azizan Baharuddin. 2005. Dialog Peradaban Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya.
 • Kementerian Pengajian Tinggi. 2009. Modul Pengajian Tinggi Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 • Mohamad Sabri Haron. 2011. Isu-isu Ekonomi Dalam Dimensi Pemikiran Islam. Bangi: Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 • Rahmah Bujang. et. al. 2006. Kesenian, Proses Sosialisasi dan Pembudayaan Masyarakat Melayu Dalam Tamadun Islam dan Tamadun Melayu. Siri Teks Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
 • Zulkifli Mohamad, Nasruddin Yunos & Mohamad Sabri Haron. 2006. Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Bangi: Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

LMCW2173 – Hubungan Etnik

Kursus ini membincangkan hubungan etnik di Malaysia dari segi sejarah dan realiti masa kini, dengan memberi penekanan kepada perspektif kesepaduan sosial. Tujuan kursus ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelajar-pelajar tentang konsep kesepaduan sosial, potret hubungan etnik, konsep-konsep asas hubungan etnik, pluraliti dan masyarakat pluralistik di Malaysia, pembangunan politik, pembangunan ekonomi, dan perlembagaan Malaysia dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, integrasi dan menangani cabaran, agama dan masyarakat, sumbangan kerajaan dan masyarakat dalam membina kesepaduan intra-etnik dan inter-etnik.

Bacaan Asas

 • Abdul Aziz Bari. 2001. Perlembagaan Malaysia: Asas-asas dan Masalah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Abdul Rahman Haji Embong. 2000. Negara Bangsa: Proses dan Perbahasan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
 • Andaya B.W. & Andaya L.Y. 1982. A History of Malaysia. London: The Macmillan Press Ltd.
 • Mansor Mohd. Noor. 2012. Kerencaman Sosial dan Penipisan Batas Etnik: Kepelbagaian Etnik dan Perkongsian Hidup Bersama di Malaysia. Siri Syarahan Umum Perdana. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
 • Muhammed Abdul Khalid. 2014. The Colour of Inequality: Ethnicity, Class, Income and Wealth in Malaysia. Kuala Lumpur: MPH Publishing.
 • Nazri Muslim. 2014. Islam dan Melayu Dalam Perlembagaan: Tiang Seri Hubungan Etnik di Malaysia. Bangi: Penerbit UKM.
 • Mohd Rizal Yaakop & Sham Rahayu A. Aziz. 2014. Kontrak Sosial: Perlembagaan Persekutuan 1957 Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia.
 • Shamsul Amri Baharuddin (Ketua Editor). 2012. Modul Hubungan Etnik (Edisi Kedua). Bangi: Institut Kajian Etnik, UKM.

 

LMCW1022 – Asas Keusahawanan dan Inovasi

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan keusahawanan kepada semua pelajar UKM. Objektif utama adalah untuk memberi ilmu asas keusahawanan kepada pelajar, serta mendorong pelajar UKM  untuk menceburi bidang keusahawanan sebagai salah satu pilihan kerjaya yang patut diberi perhatian. Konsep dan teori keusahawanan meliputi pembinaan pasukan dan kepimpinan, strategi dan pengurusan, pemasaran dan kajian pasaran, kewangan, pembuatan/penghasilan serta kemahiran pembentangan lisan akan diajar. Kaitan antara pelbagai komponen perniagaan yang diajar digarap melalui simulasi perniagaan yang akan dijalankan oleh pelajar, secara individu dan juga berkumpulan. Pelajar juga akan mengadakan perbincangan dan membentangkan satu rancangan perniagaan.

 

This course aims to introduce to an entrepreneurship to all UKM students. Its main objective is to provide basic knowledge of entrepreneurship to the students and to encourage them to choose business as their career option. The concepts and theory of entrepreneurship that include team building (teaming) and leadership, strategy and management, marketing and market research, finance, manufacturing or production and oral presentation will be taught. Students will apply the link between various business components taught in the course individually and in groups.  Students will also have discussions and present a business plan.

Bacaan Asas
 • Rosilah H., Norngainy T., Mohd Hizam H., Wan Mimi Diyana W. Z. (pnyt) et. al. 2017. Principles of Entrepreneurship and Innovation.Edisi Ketiga. Bangi: Pusat Citra UKM.
 • Sodri Ariffin & Syahira Hamidon (pnyt). 2017. Introduction to Entrepreneur. Kuala Lumpur: Oxford Fajar.
 • Norasmah O., Rosilah H., Wan Mimi Diyana W. Z. (pnyt). 2017. Pendidikan Asas Keusahawanan. Bangi: Penerbit UKM.
 • J & Tid. J . 2011. Innovation and Entrepreneurship. UK: John Wiley & Sons.
 • Bters, T.H., Dorf, R.C., & Nelson, A.J., 2014. Technology Ventures: From Idea to Enterprise.Edisi keempat. McGraw-Hill International.
 • Rosli Mahmood, Azrain Nasyrah Mustapa, Rosli Saad, Mohamad Yusop Mohd Jani, Norria Zakaria, & Syahrina Abdullah. Prinsip-prinsip Keusahawanan: Pendekatan Gunaan. Edisi Kedua. Singapura: Cengage Learning Asia Pte. Ltd.
 • Kuratko, D. F. 2009. Introduction to Entrepreneurship. 8e International Edition. United State: South-Western Cengage Learning.

 

LMCW2022 – Pengurusan dan Analitik Data

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada pengurusan dan analitik data bertujuan menggali maklumat yang tersirat dalam data. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, pelajar berupaya menyelesaikan masalah dalam pelbagai bidang secara saintifik. Penekanan diberikan kepada cara menganalisis data dan kaedah visualisasi data. Beberapa perisian dipilih untuk dipelajari. Pengenalan mengenai perisian dan pendekatan analitik data menggunakan perisian turut dibincangkan. Di akhir kursus, pelajar berupaya memberi penjelasan kepada data-data yang digunakan.

Bacaan Asas

 • Hurwitz, J., Nugent, A., Halper, F., Kaufman, M., 2013. Big Data For Dummies, Wiley & Sons.
 • Mann, P.S., 2017. Introductory Statistics, 9th Edition, Wiley & Sons.
 • Field, A., 2013. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage.
 • Winston, W. L., 2016. Microsoft Excel Data Analysis and Business Modelling.5th. Ed. Microsoft Press.
 • Triola, M.F., 2014. Elementary Statistics Using Excel, 5th Edition. Pearson.

 

LMCW2183 – Pengajian Malaysia 3

Kursus ini membincangkan Sejarah dan Politik, Perlembagaan Malaysia, Sistem dan Struktur Pentadbiran Negara, Kemasyarakatan dan Perpaduan, Pembangunan Negara dan Agama dan Kepercayaan. Kursus ini adalah bertujuan untuk melahirkan graduan yang memahami identiti Malaysia ke arah memupuk semangat kesejagatan. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah, tugasan, peperiksaan dan pengalaman pembelajaran.

Bacaan Asas

 • Mardiana Nordin dan Hasnah Hussin. 2014. Pengajian Malaysia. Shah Alam  Oxford Fajar
 • INTAN .1991. Malaysia Kita. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara.
 • Mohamed Suffian Hashim. 1994. Mengenal Perlembagaan Malaysia. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Nazaruddin Haji Mohd Jail, Ma’rof Redzuan, Asnarulkhadi Abu Samah dan Ismail Hj Mohd Rashid.2004. Pengajian Malaysia:  Kenegaraan dan Kewarganegaraan. Edisi Kedua. Petaling Jaya. Prentice Hall.
 • Nazri Muslim. 2015. Islam dan Melayu: Tiang Seri Hubungan Etnik di Malaysia. Bangi: Penerbit UKM.
 • Ruslan Zainuddin, Mohd Mahadee Ismail & Zaini Othman. 2010. Kenegaraan Malaysia. Edisi Kedua.Shah Alam: Oxford Fajar.

 

LMCW2193 – Bahasa Melayu Komunikasi 2

Kursus ini melatih pelajar antarabangsa untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu asas yang meliputi situasi kehidupan harian. Pelajar akan diperkenalkan dengan pertuturan dan penulisan bahasa Melayu mudah. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah, tutorial, tugasan dan pengalaman pembelajaran pelajar di dalam dan di luar kelas. Pada akhir kursus ini, pelajar diharapkan dapat berkomunikasi dan menulis menggunakan ayat mudah dengan berkesan.

Bacaan Asas

 • Zarina Othman, Roosfa Hashim & Rusdi Abdullah. 2012. Modul Komunikasi Bahasa Melayu Antarabangsa, KPT. Penerbit UKM Press.
 • Yong Chyn Chye, Rohaidah Mashudi, Maarof Abd Rahman. 2012. Bahasa Kebangsaan untuk Pelajar Luar Negara: Malay Language for International Students. Petaling Jaya: Pearson Malaysia.
 • Norhashimah Jalaluddin, Mardian Shah Omar dan Norzilawati Jais. 2006. Bahasa Melayu untuk Penutur Asing. Buku 1 dan 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Siti Hajar Abdul Aziz. 2008. Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu I. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
 • Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood. 2004. Tatabahasa Dewan, Edisi Baru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.