Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Pengajian Siswazah

Doktor Falsafah

Program ini membuka peluang pendekatan multidisiplin dalam aktiviti penyelidikan, penulisan dan penerbitan. Program ini dijangka dapat memenuhi keperluan tenaga manusia yang holistik, yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran tinggi

Doktor Falsafah Ekonomi

Program ini bertujuan menghasilkan graduan untuk menjadi ahli ekonomi berkemampuan tinggi supaya mereka dapat menjana dan menyampaikan ilmu dalam bidang ekonomi. Pengajaran kursus dan penyediaan tesis

Sarjana Keusahawanan dan Inovasi

Program ini diperkenalkan untuk menghasilkan graduan daripada pelbagai bidang agar mampu meneroka, mencipta dan mengeksploitasi peluang-peluang usaha niaga baru atau memperbaharui usaha niaga sedia ada.

Sarjana Ekonomi Islam

Program ini direka untuk melahirkan graduan yang mahir bukan sahaja daripada segi teori ekonomi Islam, tetapi juga mengaplikasi teori tersebut dalam perbankan dan kewangan Islam. Program Sarjana

Sarjana Perakaunan

Pusat Pengajian Perakaunan mempunyai kepakaran dalam bidang pelaporan korporat, tadbir urus korporat, pengauditan, sistem maklumat perakaunan, percukaian, perakaunan sektor awam, perakaunan pengurusan dan undang-undang. Program ini membolehkan

Sarjana Ekonomi

Program ini bertujuan menyediakan graduan dengan ilmu ekonomi lanjutan bagi melahirkan graduan yang mahir daripada segi teori ekonomi, aplikasi empirik dan mampu menjalankan penyelidikan dengan baik, sesuai