Language

Bahasa

Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Struktur Pengurusan Kualiti

Unit Jaminan Kualiti Pusat

Dipengerusikan oleh Pengerusi Pusat

• memastikan kesemua program-program melaksanakan inovasi dan penambahbaikan berterusan bagi kaedah pembelajaran di Pusat

• membangunkan (sekiranya perlu), menyelaraskan dan memantau pengkalan data (dokumen-dokumen sokongan berkaitan) agar sentiasa terkini dan menurut keperluan MQA/ISO dan mana-mana badan ikhtisas terkini

• memastikan kesemua program siswazah dan prasiswazah menghasilkan dokumentasi yang menepati keperluan MQA/ISO dan mana-mana badan ikhtisas terkini

• membangunkan dan menyelenggara pengkalan data maklumbalas stakeholders pusat/program

• melaksanakan penambahbaikan berdasarkan feedback stakeholders yang diperolehi (stakeholders interview, exit survey pelajar, employer survey, parents survey) dari Jawatankuasa Dokumentasi dan CQI dan juga di peringkat Pusat

• melaksanakan audit dalaman (memenuhi keperluan ISO, MQA dan mana-mana badan ikhtisas) secara berkala

• mewar-warkan maklumat berkenaan ISO, MQA dan sebarang perkembangan terkini kepada ahli-ahli pusat melalui mesyuarat Pusat

• menyampaikan maklumat terkini dan membantu Jawatankuasa2 Kelompok

• menyediakan laporan prestasi Unit Jaminan Kualiti Pusat dalam Mesyuarat Bahagian Jaminan Kualiti Pusat setiap dua bulan sekali

Jawatankuasa Kelompok (mengikut bidang di Pusat)

• merancang pengajaran dan pembelajaran bidang/kelompok agar kursus-kursus memenuhi Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF)

• memperkemaskini assessment blueprint bidang/kelompok

• memastikan kurikulum bidang/kelompok disemak dan dipantau mengikut kehendak semasa dan keperluan stakeholders

• memastikan fail kursus disediakan mengikut kehendak ISO dan MQA

• menyediakan laporan perjalanan jawatankuasa untuk dibincangkan di dalam Mesyuarat Unit Jaminan Kualiti Pusat secara berkala.