Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Jawatankuasa Bidang Keberhasilan Utama 5: KRA5

Prof. Madya Dr. Jamaludin Hj Badusah (Timbalan Dekan Jaringan & Penjanaan)

Sijil Perguruan(MPK), BacPend(UPMalaysia), SPend, PhD(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengajaran Bahasa Melayu,  Pengajaran Bahasa Bantuan Komputer


Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yasin

Bed (Sp. Ed) Hons., Med (Sp. Ed), PhD (Sp. Ed) (UKM)

Ketua Modul Pendidikan Khas

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran & Terapi Pertuturan


Prof. Madya Dr. Ruslin Amir

BacPend(Bimb. & Kaun.) (UPMalaysia), SPend. (UKMalaysia), PhD (UKMalaysia)

Ketua Modul Psikologi Pendidikan

Bidang Kepakaran:
Psikologi Pendidikan, Kaunseling, Pendidikan SainsDr. Mohamed Yusoff Bin Mohd Nor

Dip. Pend & S. Muda (UM), S. Pengurusan (UPM), Phd: Peng. Analisis Dasar & Pendidikan (UM),  Sijil: Kepimpinan & Polisi Pendidikan. King College London (KCL) UK

Ketua Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat (HEJIMA)

Bidang Kepakaran:
Pengajian Analisis Dasar dan Pendidikan, Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan, Pengurusan Perubahan


Dr. Azlin Norhaini Mansor (Penolong Dekan-Siswa & Alumni)

BSc, M.Sc (State University New York), PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran Pendidikan


Dr. Fariza Khalid (Ketua Program Siswazah-Doktor Falsafah)

B.A. Islamic Ed (University of Malaya), M. Sc. Educational Technology (Universiti Putra Malaysia), Ph.D. Instructional Technology (University of Nottingham)

Bidang Kepakaran:

Online and offline identities, Communities of Practice, Cyber Security, Emerging Technologies for Educational Purposes