Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Penolong-penolong Dekan

Penolong Dekan (Siswa dan Alumni)
PROF. MADYA DR. FAUDZINAIM BADARUDDIN

Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A., Ph.D (London)

 


Penolong Dekan (Keusahawanan dan Kreativiti)
PROF. MADYA DR. SALMY EDAWATI YAACOB
Sm.Sy., M.Sh. (Malaya), Ph.D (UKMalaysia)

 

Penolong Dekan (Pengajaran dan Citra)
PROF. MADYA DR. MAZLAN IBRAHIM

B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

 

Penolong Dekan (Kualiti dan Strategi)
DR. MOHD ZAMRO MUDA
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)