Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Profesor Madya

Prof. Madya Dr. Ahmad Munawar Ismail

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dr. Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Islam
Akidah
Pemikiran Islam


Prof. Madya Dr. Ahmad Sunawari Long

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Nottingham), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran:
Falsafah
Pemikiran Islam


Prof. Madya Dr. Faudzinaim Badaruddin

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A., Ph.D (London)

Bidang Kepakaran:
Akhlak
Tasauf/Tarekat
Kajian Ajaran Sesat


Prof. Madya Dr. Jaffary Awang

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A., Ph.D (Birmingham)

Bidang Kepakaran:
Perbandingan Agama
Sosiologi Agama


Prof. Madya Dr. Kamarudin Salleh

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.A.(Lancaster), Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Akidah
Tasawwur Islam


Prof. Madya Dr. Mazlan Ibrahim

Kelulusan Akademik:
B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran:
Ulum Al-Quran
Tafsir


Prof. Madya Dr. Abd. Ghafar Don

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.Phil.(Birmingham), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

• Dakwah Dan Pembangunan Masyarakat
• Dakwah Orang Asli


Prof. Madya Dr. Adawiyah Ismail

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

• Dakwah Wanita Dan Keluarga
• Pembangunan Wanita Menurut Islam
• Keluarga Berkualiti Menurut Islam


Prof. Madya Dr. Razaleigh Muhamat @ Kawangit

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.)(Malaya), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Wales)

Bidang Kepakaran

• Pembangunan Dan Pengurusan Dakwah
• Pembangunan Dan Pengurusan Dakwah Mualaf


Prof. Madya Dr. Salasiah Hanin Hamjah

Kelulusan Akademik

Sm.Usul. (Kep.), S.Usul. (Malaya), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

• Dakwah
• Kaunseling Islam
Tazkiyah Al-Nafs
• Psikologi Islam


Prof. Madya Dr. Ibnor Azli Ibrahim

Kelulusan Akademik
Al-'Aliyah (Kep.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

Kehakiman Islam
Siyasah Shar‘iyyah
Moden Fiqh (STEM)
Astrofiqh & Cosmofiqh
Perundangan Islam

Profil Kepakaran: KLIK


Prof. Madya Dr. Mohd Al Adib Samuri

Kelulusan Akademik
LL.B., LL.M., Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Kanak-kanak Perbandingan
Undang-undang Islam dan Masyarakat
Undang-undang Acara Sivil Perbandingan
Undang-undang Jenayah Perbandingan


Prof. Madya Dato’ Dr. Hj. Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

Kelulusan Akademik
Dip. of Syariah (Damascus), B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Fiqh Makanan dan Kepenggunaan Produk Halal Semasa
Persijilan Halal Malaysia
Fiqh Perbandingan Mazhab
Usul dan Kaedah Fiqh Semasa

RESUME


Prof. Madya Dr. Salmy Edawati Yaacob

Kelulusan Akademik
Sm.Sy., M.Sh. (Malaya), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Muamalat
Ekonomi dan Kewangan Islam


Prof. Madya Dr. Shofian Haji Ahmad

Kelulusan Akademik
B.A. (Hons)(al-Azhar), M.A. (Jordan), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Muamalat
Ekonomi dan Kewangan Islam
Perundangan Islam


Prof. Madya Dr. Zaini Nasohah

Kelulusan Akademik
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Keluarga Islam
Undang-Undang Keluarga Perbandingan
Undang-undang Pentadbiran & Perundangan Islam di Malaysia
Perundangan Islam


Prof. Madya Dr. Zuliza Mohd Kusrin

Kelulusan Akademik
LL.B. (Undang-undang & Syariah)(UIAM), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Keluarga Islam
Undang-Undang Keluarga Perbandingan
Undang-undang Perlembagaan / Perbandingan


Prof. Madya Dr. Ermy Azziaty Rozali

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Hubungan Uthmaniyyah dan Alam Melayu
Sejarah dan Tamadun Islam


Prof. Madya Dr. Hjh Salmah Ahmad

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.), M.A. (al-Azhar), Dip.Ed. ('Ayn Shams), Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Linguistik dan Tatabahasa Arab
Kajian Manuskrip Arab-Melayu
Kesusasteraan Arab Zaman Abbasi dan Ayyubi


Prof. Madya Dr. Kaseh Abu Bakar

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Muhammad al-Khamis), Dip.Pend.(UIAM), M.Ed.(Pittsburgh), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

Pendidikan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing
Pengujian Bahasa
Linguistik dan Tatabahasa Arab
Pengukuran dalam Sains Sosial


Prof. Madya Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), Dip. Pend. (UK Malaysia), M.Litt (Edinburgh), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Sejarah dan Falsafah Sains Islam
Sejarah dan Tamadun Islam


Prof. Madya Dr. Zamri Arifin

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Wales)

Bidang Kepakaran

Linguistik dan Tatabahasa Arab
Kesusasteraan Arab (Andalus  dan  Abbasi)
Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua


Prof. Madya Dr. Latifah Abd. Majid

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Wales)

Bidang Kepakaran

Hadith di Nusantara
Hadith dan ‘Ulum Hadith
Orientalisme Dan Isu Semasa