Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Timbalan-timbalan Dekan


Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi)
PROF. MADYA DR. SALASIAH HANIN HAMJAH

Sm.Usul. (Kep.), S.Usul. (Malaya), Ph.D (USM)

 


Timbalan Dekan (Siswazah)
PROF. MADYA DR. SHOFIAN HAJI AHMAD

B.A. (Hons)(al-Azhar), M.A. (Jordan), Ph.D (Malaya)

 


Timbalan Dekan (Prasiswazah)
DR. HAZIYAH HUSSIN

B.A. (Hons.), M.A. (Malaya), Ph.D (UIAM)