Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Visi, Misi dan Objektif


Visi 

Fakulti Pengajian Islam bertekad menjadi Fakulti yang terkehadapan bagi membentuk graduan yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhklak, kreatif, proaktif dan berminda global.

Misi 

Menjadi universiti terpilih yang memartabatkan bahasa Melayu serta mensejagatkan ilmu beracuan kebangsaan.

Objektif 

Berdasarkan keperluan semasa, kepentingan agama dan negara serta selaras dengan keperluan MQF, Fakulti Pengajian Islam menetapkan objektif seperti berikut:

  1. Graduan yang beriman, bertakwa, mahir dalam bidang keilmuan Islam dan berkebolehan mengaplikasikannya.
  2. Graduan berakhlak luhur yang mahir berkomunikasi, boleh bekerjasama dan memiliki profesionalisme.
  3. Graduan yang berfikiran kritis dalam menyelesaikan masalah masyarakat dan berkebolehan membuat keputusan yang tepat.
  4. Graduan yang mampu menerokai bidang-bidang korporat, teknokrat, keusahawanan serta sains dan teknologi.