PUSAT KAJIAN PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN [H-Care]

H-CARE merupakan pusat penyelidikan yang berteraskan penyelidikan, inovasi, pengkomersialan dan perkhidmatan bagi kesejahteraan untuk semua peringkat umur, bagi promosi penuaan sihat dan pencegahan penyakit ke arah kesejahteraan masyarakat.

Nic penyelidikan di H-CARE pada masa kini adalah sebagaimana berikut:-

 1. Penyelidikan multidisplin berfokus epidemiologi penuaan dan kesejahteraan.
 2. Penyelidikan translasi dalam bidang rehabilitasi penuaan dan kesejahteraan masyarakat.
 3. Memperkasa dan melestari gaya hidup sihat sepanjang hayat melalui kerjasama pintar bersama pemegang taruh.
 4. Inovasi produk, teknologi termaju serta perkhidmatan untuk peningkatan kualiti hidup dan kesejahteraan.

 

Visi H-CARE

Menjadi satu pusat kecemerlangan serantau dalam memperkasa dan melestari masyarakat kearah penuaan sihat dan kesejahteraan melalui penyelidikan multidisplin, translasi dan inovasi teknologi serta kerjasama pintar dengan pemegang taruh.

 

Misi H-CARE

 1. Penyelidikan multidisplin berfokus epidemiologi penuaan dan kesejahteraan.
 2. Penyelidikan translasi dalam bidang rehabilitasi penuaan dan kesejahteraan masyarakat.
 3. Memperkasa dan melestari gaya hidup sihat sepanjang hayat melalui kerjasama pintar bersama pemegang taruh.
 4. Inovasi produk, teknologi termaju serta perkhidmatan untuk peningkatan kualiti hidup dan kesejahteraan.

 

Objektif H-CARE

 1. Menyediakan entiti, kemudahan dan insfrastruktur bagi menjalanka penyelidikan multidisiplin dalam bidang rehabilitasi dan penuaan
 2. Meningkatkan perkembangan ilmu dalam bidang rehabilitasi komuniti dan penuaan
 3. Membangunkan pelbagai jenis program pencegahan dan intervensi berkaitan
 4. dengan rehabilitasi dan penuaan
 5. Menghasilkan inovasi bagi menjana harta intelek dalam bidang rehabilitasi
 6. komuniti dan penuaan yang mempunyai nilai untuk dikomersilkan.
 7. Menjadi pusat rujukan, pusat latihan dan perkhidmatan bagi perpindahan ilmu
 8. dan teknologi serta keusahawanan dalam bidang rehabilitasi komuniti dan penuaan
 9. Membentuk kerjasama dan jaringan dengan institusi/badan berkanun dalam dan Luar Negara