Sistem Ujian Keselamatan Makmal Atas Talian Versi 2 (eSUKeM V2)

Sistem Ujian Keselamatan Makmal Atas Talian Versi 2 (eSUKeM V2) dibangunkan untuk memupuk kesedaran keselamatan makmal kepada pelajar Tahun 1 (2017/2018) yang akan memasuki makmal agar risiko kemalangan dapat dikurangkan serta menerapkan budaya kerja yang sihat dan selamat selaras dengan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UKM.
Pelajar wajib menjawab 20 soalan objektif dalam tempoh 20 minit yang merangkumi aspek seperti berikut:

1. Peraturan Am Makmal
2. Peralatan Keselamatan
3. Tindakan Kecemasan
4. Simbol/Papan Tanda Keselamatan
5. Peralatan Perlindungan Peribadi

Username: No. matrik anda (A16****) | Password: mas123

** Semua Pelajar Tahun 1 (2017/2018) Setiap Program kecuali Matematik, Statistik & Sains Aktuari WAJIB LULUS 80% untuk kelulusan memasuki makmal.