logo homepage geologi

Kumpulan Warisan Geologi

PPSSSA

FST

UKM

JMG

Persatuan Geologi Malaysia

 

Program Geologi

Menu utama

Pengenalan

Visi dan Misi

Objektif Program

Kelayakan Masuk

Kakitangan & Pelajar

Pengurusan Program

Kakitangan Akademik

Kakitangan sokongan

Pelajar Prasiswazah

Pelajar Siswazah

Maklumat Akademik

Program Prasiswazah

Program Siswazah

Kerjalapangan

Kemudahan

Makmal Pengajaran

Makmal Penyelidikan

Makmal Komputer

Bilik Sumber

Muzium Geologi

Maklumat Geologi

Buku/Artikel Geologi

Imej Satelit Malaysia

Peta Malaysia

Sejarah Geologi Malaysia

Link

Visi dan Misi UKM

 

Universiti Kebangsaan Malaysia telah menetapkan visi dan misinya sejak lebih sedekad yang lepas bagi memandu perkembangan akademik di UKM seperti berikut:

 

Visi UKM

UKM bertekad menjadi Universiti terkehadapan yang mendahului

langkah masyarakat dan zamannya bagi membentuk masyarakat dinamis, berilmu dan berakhlak mulia.

 

Misi UKM

Menjadi universiti terpilih yang memartabatkan bahasa Melayu

serta mensejagatkan ilmu beracuan kebudayaan kebangsaan.

 

Matlamat UKM

Untuk menjadi pusat keilmuan yang terkehadapan, berteknologi dan berdaya saing, yang:

 

          memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu;

         membangunkan masyarakat dinamis dan berakhlak mulia;

         mengantarabangsakan citra dan sumbangan UKM bagi masyarakat sejagat; dan

         menjana teknologi yang bermanfaat kepada masyarakat.

 

 

VISI DAN MISI FAKULTI

 

Bagi merealisasikan visi dan misi UKM, wawasan dan misi Fakulti Sains dan Teknologi telah dijuruskan ke arah untuk pencapaian matlamat penubuhan UKM serta memikul aspirasi rakyat untuk penghasilan tenaga kerja dalam bidang sains dan teknologi yang mahir dengan acuan sendiri.

 

Visi Fakulti

Menjadi pusat pendidikan bersepadu serta penatar, penjana, penyebar dan pengkhazanah ilmu Sains dan Teknologi yang terpilih dan cemerlang.

 

Misi Fakulti

Menjadi pusat keilmuan Sains dan Teknologi beracuan budaya kebangsaan.

 

Matlamat Fakulti

         Melahirkan siswazah berilmu Sains dan Teknologi, berpandangan luas dan berdaya saing;

         Menjana, menyebar dan mengaplikasi ilmu Sains dan Teknologi;

         Menjana tenaga mahir bagi keperluan negara; dan

         Memperluas dan menatar penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu Sains dan Teknologi.

 

 

DSCN4430

DSCN0466

DSC00415

 

 

 

 

 

Program Geologi, Pusat Pengajian Sains Sekitaran & Sumber Alam,

Fakulti Sains & Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia,

43600 UKM BANGI, SELANGOR

Telefon: +603-89215391/ +603-89215392

Fak: +603-89215490