Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Islam Hadhari (HADHARI)

PERSIDANGAN ANTARABANGSA PEMBANGUNAN MUALAF 2013 (ICMUD 2013): 7-8 SEPTEMBER 2013 (International Conference on Mualaf Development 2013 (ICMuD2013): 7-8 September 2013)

Butiran

Pengarang: Siti Rugayah Hj. Tibek, Jawiah Dakir, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, Azrilah Abdul Aziz, Siti Maheran Ismail @ Ibrahim, Zulfadhli Zafik, Mujahid Abu Bakar
Penerbit: Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia
Tahun: 2013
Jumlah Halaman
Rujukan/Muat TurunKlik di sini

Ringkasan

Kandungan/Contents/ المحتويات

Educating Teacher For Mualaf: The Tawhidic Base

–          Ab. HalimTamuri

Mualaf Empowerment Centre of Al- Markaz Al- Islam: Studies About Eforts To Solve Mualaf’s (Newly Converted Moslems) Problems in Makasar

–          Musafir Pababari

Gagasan Goh Che Kiong Dalam Mengelola Mualaf Di Kota Makasar

–          Zul fahmi Alwi

Dulu Mualaf Kini Murtad

–          Faizal Arif Tajul Arifin

Signifikasi Kefahaman Dan Penghayatan Islam Dalam Konteks Dakwah Orang Asli Selangor

–          Abdul Ghafar Don, Badlihisham MohdNasir, AnuarPuteh, Razaleigh Muhamat, Faisal Asha’ari

Faktor Peningkatan Kualiti Hidup Saudara Baru Orang Asli Di Gombak Selangor

–          Fariza Md Sham, SitiAisyah Jami’an, SitiRugayah Tibek

Kajian Berkaitan Kepuasan Responden Terhadap Program Bantuan Kepada Mualaf Di Selangor

–          Aidit Ghazali & Zulkifli Abdul Hamid

Peranan Dan Cabaran Pendakwah Mualaf: Kajian Terhadap Ustaz Mohd Farhan Bin Abdulah

–          Qamarul Arifin Ali & Safinah Ismail

Perspektif NGO Di Lapangan: Mengenai Cabaran Tarbiyah Dan Kebajikan Mualaf Di Malaysia

–          James Laeng @ Jamaludin Abdulah

Pendekatan Kaunseling Dalam Menangani Emosi Mualaf

–          Salasiah Hanin Hamjah

Mualaf Development From Maqasid Al-Shariah Perspective

–          Yusuf Sani Abu Bakar

Amalan Pendekatan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Dalam Kalangan Murid Orang Asli Sekolah Rendah

–          Abd Aziz Mahyudin

Aktiviti PERKIM Pahang Kepada Saudara Baru Masyarakat Kemboja

–          Anuar Puteh, Ideris Endot, Sasliza Mat Isa, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Ahmad Irdha Mokhtar, NorainiZakaria

Bimbingan Dan Kaunseling Islam Terhadap Mualaf Di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat Selangor

–          Zulfadhli Zafik & JawiahDakir

Kepimpinan Dan Sumbangan Mualaf Dalam Dakwah

–          Hazwan Samsudin, Safinah Ismail, ZulkifliAini

Analisis Latihan Ilmiah Di Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan Berkaitan Dakwah Orang Asli Dari Perspektif Komunikasi Dakwah

–          Muhamad Faisal Ashari, MohdHarfiz Hamzah, Abdul Ghafa Don, Razaliegh Kawangit, AnuarPuteh

Kepuasan Dalam Hubungan Persaudaran: Satu Kajian Terhadap Mualaf Di Negeri Selangor Darul Ehsan

–          Mariam Abdul Majid, Ab. Aziz MohdZin, FakhrulAdabiAbd. Kadir

Pelestarian Pengajian JAWI Dalam Mendidik Murid- Murid Di Sekolah Rendah Orang Asli

–          Asyraf Ridwan Ali & Berhanundin Abdulah

Program Pembangunan Wanita Asli Mualaf Di Kampung Sentok Hendrop Lojing, Gua Musang Kelantan

–          Adawiyah Ismail &SitiRugayahTibek

Dakwah Sebagai Discourse Budaya Dan Impaknya Dalam Pembangunan Mualaf Cina

–          Abdul Naser Abdul Rahman

Pendekatan Konsep Hikmah Dalam Proses Bimbingan Saudara Muslim

–          Ridhuan Te Abdulah &RedwanYasin

Kefahaman Dan Amalan Ajaran Islam Kalangan Saudara Baru 215

–          Anuar Puteh, Abdul Ghafar Don, Razaliegh Muhamat @Kawangit, Muhamad Faisal Ashari, Abu Darda Mohamad

Peranan Jabatan Agama Hal Ehwal Islam Kelantan (JAHEAIK) Dalam Membimbing Golongan Mualaf: Satu Tinjauan Awal

–          Zaini Yusnita Mat Jusoh, Ayu Nor Azilah Mohamad, Mariani Che Man

Pelaksanan Program j-QAF Sekolah Rendah Orang Asli Di Terenganu

–          Saleh Jusoh @ Mamat & Asyraf Ridwan Ali

Ketokohan Pendakwah Mualaf Masa Kini: Kajian Terhadap Ann Wan Seng

–          Mohamad Saiful Munjalin, Safinah Ismail, ZulkifliAini

Program Pendidikan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia(PERKIM) Kebangsan Kepada Saudara Muslim: Peranan Ulamak Timur Tengah

–          NurAthirohMasyail Tan Abdulah @ Tan Ai Po, Siti Rugayah Tibek, Razaleigh Muhamat @ Kawangit

Impak Penubuhan Pusat Pembangunan Minda Insan (PPMI) Terhadap Pendidikan Masyarakat Mualaf Palau Di Sabah

–          Azizan Ahmad