Fungsi

Unit Integriti adalah focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti di semua agensi awam berdasarkan fungsi teras berikut:

1. Tadbir Urus
Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan di Universiti;

2. Pengukuhan Integriti
Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti di Universiti;

3. Pengurusan Aduan
Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi;

4. Pengesanan dan Pengesahan
Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku serta melaporkan salahlaku kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab;

5. Pematuhan
Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.