Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 3 Bil.1

Cover Iman 3(1) 2015 (outside) 1) Saranan HAMKA terhadap Perpaduan Bangsa Serumpun Malaysia – Indonesia
Kamarul Baharin A. Kasim & Asyaari Muhamad


PDF
 2) Syair Siti Sianah: Beberapa Ciri Kepenyairan Raja Ali Haji dari Perspektif Bahasa
Wong Aw Lam Chee & Nik Safiah Karim


 PDF
 3) The Application of Malay Indigenous Scientific and Technical Knowledge in the Production of Malay Manuscripts
Ding Choo Ming


 PDF
 4) Mystical Chants in the Bajau Society: A Preliminary Observation on the Changes in the Mindset Towards the Planting Ritual
Saidatul Nornis Hj. Mahali


 PDF
 5) Buton dan Tradisi Pernaskahan
Ali Rosdin


 PDF
 6) Konflik Kejiwaan dalam Novel Interlok Karya Abdullah Hussain (1996)
Nur Farahkhanna Mohd Rusli


 PDF
 7) Pemikiran Politik: Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Novel Shahnon Ahmad
Arba’ie Sujud, Salihahs Razak & Siti Rabiatul Adawiah Jaffar


 PDF
 8) Kamus dan Peranannya Dalam Meningkatkan Minat Kanak-Kanak Mempelajari Bahasa
Nurul Aminah Basharuddin & Hasnah Mohamad


 PDF
 9) Intertekstualiti dalam Wacana Muamalat
Mohamad Fitri Mohamad Yusoff, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Pabiyah Hajimaming @ Pabiyah Toklubok & Nor Azuwan Yaakob


 PDF
 10) Tumbuhan dalam Hikayat Raja Banjar: Larangan, Manfaat, Akibat, Asal-Usul, dan Pertanda
M. Rafiek


 PDF
 11) Hubungan Antara Komuniti dalam Situasi Anomi Sosial pada Masyarakat Berpotensi Konflik di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau, Indonesia
Hesti Asriwandari & Jamaluddin Md. Jahi
 PDF

 

Translate »