Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 3 Bil.2

Cover Iman 3(2) 2015 (outside) 1) Syair Tawarikh Zainal Abidin Yang Ketiga Sebuah Karya Agung Terengganu
Jelani Harun


PDF
 2) Mesej Pengarang: Satu Penelitian Terhadap Novel Anak Titiwangsa Karya Sasterawan Negara Keris Mas
Mohd Daud Ibrahim & Rohaidah Kamruddin


 PDF
 3) Nilai Kehormatan dalam Drama Tersasar di Jalan-Mu
Norazlina Hj. Mohd Kiram & Juwairiah Osman


 PDF
 4) Elemen Motivasi Intrinsik dalam Model Pembangunan Diri Remaja dari Perspektif Islam: Kajian terhadap Motivasi Alihan Pelajar (MAP) di Kuala Lumpur
Nur Shahidah Paad, Yusmini Yusoff & Norrodzoh Siren


 PDF
 5) Penggunaan Tenaga Haiwan sebagai Medium Pengangkutan dalam Masyarakat Melayu Tradisional
Nurul Izzati Md. Mustafa, Adnan Jusoh, Khairi Arrifin, Nabir Abdullah & Mohd. Kamal Kamaruddin


 PDF
 6) Kata Sapaan Separa Rasmi dalam Masyarakat Minangkabau di Kabupaten 50 Kota dan Daerah Rembau: Suatu Kajian Perbandingan
Reniwati & Ab. Razak Ab. Karim


 PDF
 7) Pemikiran Sastera Islam dalam Perkembangan Sastera Arab Moden
Rosni Samah


 PDF
 8) Strategi Diplomatik Bervariasi Suatu Kearifan Lokal Dalam Pemerintahan Kesultanan Melayu
Salmah Jan Noor Muhammad


 PDF
 9) Sejarah Perkembangan Ekonomi Semenanjung Tanah Melayu Dan Sifat Ekonomi Masyarakat Melayu Era Pra- Kolonial
Uqbah Iqbal, Nordin Hussin & Ahmad Ali Seman


 PDF
 10) Pemikiran Melayu tentang Ilmu dan Adab dalam Puisi Melayu Tradisional
Zurakintan Abdul Razak & Che Ibrahim Salleh


 PDF

 

Translate »