Jilid 5(Terbitan Khas) Bil.1

1) Mereka bentuk Kehidupan Mampan di Malaysia, Model Proses Pembangunan untuk Masyarakat Luar Bandar
Alwin Long & Azimin Tazilan


PDF
 2) Peranan Industri Minyak Sawit Malaysia dalam Pembangunan Ekonomi Lestari di Malaysia
Mohammed Ebrahim Hussein, Chamhuri Siwar & Khairul Naim Adham


 PDF
 3) Membangunkan Komuniti Lestari dengan Mengintegrasikan Konsep Pembangunan Lestari dalam Kursus Universiti: Perspektif Sains pensyarah Sains Sosial di UKM
Zubaidah Mohd Nasir, Mashitoh Yaacob & Halimaton Saadiah Hashim


 PDF
 4) Membina Model Ekonomi Hijau Malaysia untuk Pembangunan Sosioekonomi
Negin Vaghefi, Chamhuri Siwar & Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz


 PDF
 5) Mengenal pasti Unsur Penilaian Kelestarian: Kajian Kes Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia dalam Menilai Elemen Kelestarian
Zuhair Fikri Fadzil, Halimaton Saadiah Hashim, Adi Irfan Che Ani & Sarah Aziz


 PDF
 6) Perubahan Iklim Mitigasi dan Adaptasi sebagai Strategi Pembangunan Wilayah Lestari: Pengajaran daripada Lembangan Sungai Selangor, Malaysia
Chee Ping Ngang, Halimaton Saadiah Hashim & Joy Jacqueline Pereira


 PDF
 7) Penerimaan Protokol Montreal di Malaysia melalui Rundingan ke arah Pembangunan Mampan: Satu Analisis Dokumen dan Tindak Balas Pihak Berkepentingan
Nor Fairuz Abu Bakar, Muhammad Rizal Razman, Abdul Samad Hadi & Jamaluddin Md. Jahi


 PDF
 8) Cabaran Ruang Perbandaran terhadap Pengurusan Sisa Pepejal Lestari di Lembangan Langat, Malaysia
Ahmad Fariz Mohamed, Shaharudin Idrus & Abdul Samad Hadi


 PDF
 9) Kemunculan Wilayah Perbandaran Mega Diperluas Kuala Lumpur (KLEMUR): Implikasi Terhadap Kemakmuran Bandar di Malaysia
Abdul Samad Hadi & Shaharudin Idrus


 PDF
 10) Pengurusan Hutan untuk Ekopelancongan: Memahami Perspektif Masyarakat bagi Pengurusan Bersama.
Zainah Othman, Ahmad Fariz Mohamed, Abdul Samad Hadi & Shaharuddin Ismail
 PDF
 11) Kesanggupan Penduduk Untuk Membayar terhadap Pemuliharaan Kawasan Hijau dan Kemudahan Ameniti di Hutan Simpanan Bukit Nanas, Kuala Lumpur
Azman A. Rahman, Faten Naseha Tuan Hussain & Shaharuddin Mohamad Ismail


 PDF
 12) Mandat untuk Pengurusan Sumber Air di Rantau Bandar Mega: Kajian Kes untuk Selangor
Siti Zuhaili Hasan & Sarah Aziz


 PDF
 13) Trend Pembandaran dan Isu Air bawah tanah di Bandaraya Asia
Neethu Vijaya, Shaharudin Idrus, Mazlin Mokhtar, Nimisha Krishnankutty


 PDF