Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 5(Terbitan Khas) Bil.1

1) Mereka bentuk Kehidupan Mampan di Malaysia, Model Proses Pembangunan untuk Masyarakat Luar Bandar
Alwin Long & Azimin Tazilan


PDF
 2) Peranan Industri Minyak Sawit Malaysia dalam Pembangunan Ekonomi Lestari di Malaysia
Mohammed Ebrahim Hussein, Chamhuri Siwar & Khairul Naim Adham


 PDF
 3) Membangunkan Komuniti Lestari dengan Mengintegrasikan Konsep Pembangunan Lestari dalam Kursus Universiti: Perspektif Sains pensyarah Sains Sosial di UKM
Zubaidah Mohd Nasir, Mashitoh Yaacob & Halimaton Saadiah Hashim


 PDF
 4) Membina Model Ekonomi Hijau Malaysia untuk Pembangunan Sosioekonomi
Negin Vaghefi, Chamhuri Siwar & Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz


 PDF
 5) Mengenal pasti Unsur Penilaian Kelestarian: Kajian Kes Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia dalam Menilai Elemen Kelestarian
Zuhair Fikri Fadzil, Halimaton Saadiah Hashim, Adi Irfan Che Ani & Sarah Aziz


 PDF
 6) Perubahan Iklim Mitigasi dan Adaptasi sebagai Strategi Pembangunan Wilayah Lestari: Pengajaran daripada Lembangan Sungai Selangor, Malaysia
Chee Ping Ngang, Halimaton Saadiah Hashim & Joy Jacqueline Pereira


 PDF
 7) Penerimaan Protokol Montreal di Malaysia melalui Rundingan ke arah Pembangunan Mampan: Satu Analisis Dokumen dan Tindak Balas Pihak Berkepentingan
Nor Fairuz Abu Bakar, Muhammad Rizal Razman, Abdul Samad Hadi & Jamaluddin Md. Jahi


 PDF
 8) Cabaran Ruang Perbandaran terhadap Pengurusan Sisa Pepejal Lestari di Lembangan Langat, Malaysia
Ahmad Fariz Mohamed, Shaharudin Idrus & Abdul Samad Hadi


 PDF
 9) Kemunculan Wilayah Perbandaran Mega Diperluas Kuala Lumpur (KLEMUR): Implikasi Terhadap Kemakmuran Bandar di Malaysia
Abdul Samad Hadi & Shaharudin Idrus


 PDF
 10) Pengurusan Hutan untuk Ekopelancongan: Memahami Perspektif Masyarakat bagi Pengurusan Bersama.
Zainah Othman, Ahmad Fariz Mohamed, Abdul Samad Hadi & Shaharuddin Ismail
 PDF
 11) Kesanggupan Penduduk Untuk Membayar terhadap Pemuliharaan Kawasan Hijau dan Kemudahan Ameniti di Hutan Simpanan Bukit Nanas, Kuala Lumpur
Azman A. Rahman, Faten Naseha Tuan Hussain & Shaharuddin Mohamad Ismail


 PDF
 12) Mandat untuk Pengurusan Sumber Air di Rantau Bandar Mega: Kajian Kes untuk Selangor
Siti Zuhaili Hasan & Sarah Aziz


 PDF
 13) Trend Pembandaran dan Isu Air bawah tanah di Bandaraya Asia
Neethu Vijaya, Shaharudin Idrus, Mazlin Mokhtar, Nimisha Krishnankutty


 PDF
Translate »