Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu

Jilid 6. Bil 1

1) Penyelidikan Sosiolinguistik: Prinsip, Teknik dan Pengalaman
Chong Shin


PDF
2) Bahasa Melayu Negeri Sembilan dan Isu Imperialisme Linguistik
Idris Aman, Mohammad Fadzeli Jaafar & Norsimah Mat Awal


PDF
3) Makanan ‘Berangin’ dan ‘Berbisa’ dalam Peribahasa Melayu: Analisis Semantik Inkusitif
Julaina Nopiah, Nor Hashimah Jalaluddin & Junaini Kasdan


PDF
4) Penggunaan Bahasa Melayu pada Papan Nama Premis Perniagaan di Sekitar Bandaraya Kuala Terengganu
Masitah Muhammadin, Rohaidah Kamaruddin & Sharil Nizam Sha’ri


PDF
5) Makna Priyayi di Indonesia Dalam Novel Para Priyayi Karya Umar Kayam
Purwantini


PDF
6) Persepsi Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Daerah Sri Aman terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Syazana Sahari & Zamri Mahamod


PDF
Translate »