Jilid 7 Bil. 1

1) Kesalahan Penggunaan Imbuhan Awalan dan Akhiran dalam kalangan Murid Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Berdasarkan Teori Analisis Kesalahan Corder (1973)
Amirra Shazreena Aminul Razin & Vijayaletchumy Subramaniam


PDF
2) Prinsip Kesopanan dalam Kesantunan Bahasa Drama Zahira
Ayuni Mohamad Bakari & Rohaidah Kamaruddin


PDF
3) Pembangunan Identiti Nasional Melalui Batik Yogyakarta di Zaman Reformasi
Chanakamol kongyok 


PDF
4) Sikap dan Kesediaan dalam Kalangan Pelajar Pintar Cerdas dan Berbakat Terhadap Kaedah Pengajaran Terbeza dalam Pembelajaran Bahasa Melayu
Mior Muhammad Saiful Nizan Mohd Saali


PDF
5) Hubungan Dialektikal Praktis Sosial Muamalat dengan Ciri Leksikal Wacana Perbankan Islam
Mohamad Fitri Mohamad Yusoff, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Pabiyah Hajimaming @ Pabiyah Toklubok, Nor Azuwan Yaakob


PDF
6) Perlaksanaan Rancangan Bekalan Air Luar Bandar di Negeri Kedah, 1909-1957
Mohd Firdaus Abdullah & Arba’iyah Mohd Noor


PDF
7) Faktor Ekstralinguistik terhadap Sikap Pembelajaran Bahasa Kedua dalam Kalangan Pelajar Asing di Universiti Terpilih di Malaysia
Nurul Ain Ahmad & Rohaidah Kamaruddin


PDF
8) Representasi Budaya dalam Kit Video Pembelajaran Bahasa Melayu untuk Penutur Asing: Analisis Teori Sosiokognitif
Yusmaniza Mohd Yusoff, Nor Hashimah Jalaluddin, Junaini Kasdan & Hasnah Mohamad


PDF