Journal of Contemporary Islamic Law

No eISSN: 0127-788X

2018 3(2)

30 DECEMBER 2018

Keperluan Saksi dalam Permohonan Pengesahan Kes Hibah di Mahkamah Syariah
The Necessity of Witness in Hibah Application at Sharia Court

Amirul Adli, amiruladli9402@gmail.com
Postgraduate Student, Centre for Contemporary Fiqh and Sharia Compliance, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Noor Lizza Mohamed Said, lizza@ukm.edu.my
Centre for Contemporary Fiqh and Sharia Compliance, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Received: 02 November 2018 | Accepted: 17 December 2018 | Published: 30 December 2018

2018, Vol. 3(2), pp. 20-27.  |  PDF

Kewujudan elemen saksi untuk membuktikan hibah benar-benar berlaku ataupun hibah sebenarnya tidak berlaku mempengaruhi keputusan yang bakal dibuat oleh Hakim Mahkamah Syariah. Asalnya hibah tetap sah dan perpindahan pemilikan hendaklah dilakukan meskipun hibah tidak disaksikan oleh saksi yang hadir ketika akad berlangsung. Namun, dalam sesetengah kes Mahkamah Syariah mempertikai permohonan pengesahan hibah sekiranya tidak disokong oleh mana-mana saksi yang kukuh. Justeru, timbul persoalan tentang sejauh manakah elemen saksi diperlukan dan adakah saksi menjadi keperluan semasa untuk meletakkan syarat saksi dalam akad hibah. Di samping itu, apakah konsep kesaksian yang ditetapkan syarak bagi melayakkan seseorang menjadi saksi. Data kajian diperoleh daripada fakta-fakta kes di Mahkamah Syariah dan perbandingan mazhab berkenaan konsep kesaksian. Hasil kajian mendapati kesaksian menurut syarak memerlukan kriteria-kriteria yang tertentu bagi membolehkan seseorang menjadi saksi. Melihat kepada keputusan Hakim Syarie yang menolak permohonan pengesahan hibah apabila tidak disokong oleh saksi yang kukuh dapat membuktikan bahawa elemen saksi merupakan elemen yang penting semasa akad hibah berlangsung. Oleh yang demikian, saksi dalam konteks pelaksanaan hibah diperlukan sebagai langkah berjaga-jaga apatah lagi jika berlakunya sebarang pertikaian.

Kata kunci: saksi, hibah, Mahkamah Syariah, pengesahan hibah, Hakim Syarie.

The element of witnesses’ existence in proving that hibah is materialized or not, affects the decision that will be made by the Sharia Court judge. Originally, hibah is valid and the displacement of ownership must be done with or without the existance of the hibah’s witnesses to witness the displacement during the akad. However, in certain cases, the Sharia Court disputed the application of hibah validation made without being supported by any reliable witness. Hence, questions arise wheather the witness element is needed, and does it become a current requirement while setting the conditions of witnesses in the akad of hibah. In addition, what is the concept of testimonies addressed by the Islamic Law to qualify one to become a witness? The research data is derived from the facts of cases in the Sharia Court and comparative of the mazhab on the concept of testimonies. The research outcomes reveal that testimonies according to syara require certain criteria to enable a person to become a witness. Analysis of the Syarie judges’ decisions to disqualify the hibah validation application made without being supported by a reliable witness proves that witness is an important element in hibah. Therefore, witness in the context of hibah implementation is required as a precaution to any future disputes.

Keywords: witness, hibah, Sharia Court, validation of hibah, Sharia judges

Al-Qur’ān al-Karīm.

Adilah Mohd Sa’afie & Mohd Zamro Muda. 2018. Garis panduan dalam penyediaan borang hibah di Mahkamah Tinggi Syariah. Journal of Contemporary Islamic Law 3(1): 1-9.

Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997.

Alias Azhar. 2017. Praktis Hibah di Malaysia. Kedah: Penerbitan UUM Press.

al-Bahuti, Mansur bin Yunus bin Salahuddin bin Hassan bin Idris. t.th. Kasshaf al-Qina’ ‘an Matn al-‘Iqna’. Jil. 3-4. Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin bin ‘Umar bin ‘Abdul al-‘Aziz. 1992. al-Dur al-Mukhtār wa Ḥāshiyah Ibn ‘Abidin. Jil 6. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Farihūn, Ibrahim bin ‘Ali bin Muhammad. 1986. Tabṣirah al-Ḥukkām. Juz. 2. Kaherah: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah.

Ibn al-Hamam, Kamal al-Din Muhammad bin Abd. Wahid. 2003. Sharḥ Fatḥ al-Qadir cala al-Hidāyah. Jil. 7. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Qudamah, ‘Abd Allah bin Ahmad. 1996. al-Mughni. Juz. 10. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi.

Ibn Rushd, Muhammad bin Ahmad. 2004. Bidayah al-Mujtahid wa Niḥāyah al-Muqtasid. Jil 4. Kaherah: Dār al-Hadith.

Jurnal Hukum. 2008. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. 26(1): 73.

Jurnal Hukum. 2008. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. 26(2): 241.

al-Jurjāni, Ali bin Muhammad. 2012. Kitāb al-Ta’rifāt. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi.

Mukhtar Abdullah. 2016. Aplikasi & Tuntutan Hibah di Mahkamah Syariah di Malaysia. Terengganu: Skybiz Resources.

Muhammad Fadzil ‘Athif. 2016. Penawaran produk hibah patuh syariah: kajian di Wasiyyah Shoppe Sdn. Bhd. Disertasi Sarjana, Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

al-Nawawi, Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarf. 2012. Rawḍah al-Ṭalibīin. Jil. 6. Dimashq: Dār al-Fayhā’.

al-Nawawi, Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarf. 2013. Minḥaj al-Ṭalibīn. Dimashq: Dār al-Fayḥa’.

Noor Lizza Mohamed Said, Mohd Ridzuan Awang & Amir Husin Mohd Nor. 2012. Hibah dengan syarat balasan menurut pandangan fuqaha dan kedudukannya dalam undang-undang sivil Jordan. Jurnal Syariah 2(3): 309-328.

al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. 1999. al-Jamic li Ahkām al-Qur’an. Juz. 2. Kaherah: Dār al-Qalām.

al-Ramly, Shams al-Din bin Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah bin Shiyab al-Din. 1976. Niḥāyah al-Muhtāj cila Syarḥ al-Minhāj. Jil. 8. Kaherah: al-Maktabah al-Muṣṭafā al-Halābi.

al-Raghib al-Isfahānī, Abu al-Qasim al-Hussein bin Muhammad. 1992. al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān al-Karīm. Dimashq: Dar al-Qalam.

Ruzman Md. Noor. 2008. Kesaksian dalam konteks undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah di Malaysia: analisis dari perspektif mazhab Syafi’i. Seminar Jabatan Fiqh 22-23 Ogos 2017. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

al-Sharbīnī, Shams al-Din Muhammd bin Muhammd. 2009. Mughni al-Muḥtāj ‘la Ma’rifat al-Alfāẓ al-Minḥāj. Dimashq: Dār al-Fayhā’.

al-Shaṭiri, Ahmad bin ‘Umar. 2014. al-Yāqūt al-Nāfis fi Madhhab Ibn Idris. Beirut: Dār al-Minhāj.

al-Wizārah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islam̄miyyah al-Kuwaīt. 2004. al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaītiyyah. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa Shu’un Islamiyyah.

al-Zuhayli, Wahbah Mustafa. 2008. al-Fiqh al-Islāmiy wa ‘Adilatuh. Dimashq: Dar al-Fikr.

al-Zuhayli, Wahbah Mustafa. 2004. al-Qawā’id al-Fiqhiyyah ‘ala Madhhab al-Hanafi wa al-Shāfi’iyyah. Kuwait: Jāmiah al-Kuwait.