Programme Objectives (PO)

Programme Objective 1 (PO1)

 • Pengetahuan Kejuruteraan – Berkeupayaan untuk memperolehi dan mengaplikasi ilmu matematik, sains dan kejuruteraan untuk menyelesaikan permasalahan kejuruteraan komunikasi dan komputer yang kompleks.
 • Engineering Knowledge – Ability to acquire and apply knowledge of mathematics, science and engineering to solve complex electrical and electronics engineering problems.

Programme Objective 2 (PO2)

 • Analisa Permasalahan – Berkeupayaan untuk menjalankan kerja pengenalpastian masalah kompleks kejuruteraan, penggubalan dan penyelesaian menggunakan ilmu asas, teknik dan kemahiran analisis sehingga mencapai kesimpulan berasas di dalam amalan kompleks kejuruteraan.
 • Problem Analysis – Ability to undertake complex engineering problem identification, formulation and solution using fundamental knowledge, techniques and analytical skills to reach substantiated conclusions in complex engineering practice.

Programme Objective 3 (PO3)

 • Rekabentuk / Pembangunan Penyelesaian – Berkeupayaan untuk menggunakan pendekatan sistem/subsistem untuk menyelesaikan masalah kompleks kejuruteraan dengan pertimbangan bersesuaian terhadap kesihatan awam dan keselamatan, kebudayaan, kemasyarakatan dan persekitaran.
 • Design / Development of Solutions – Ability to utilize system/subsystems approach to solve complex engineering problem with appropriate consideration for public health and safety, cultural, societal, and environmental considerations.

Programme Objective 4 (PO4)

 • Penyiasatan – Berkeupayaan untuk menyiasat dan menyelesaikan masalah kompleks menggunakan ilmu dan keadah penyelidikan, termasuk rekabentuk ujikaji, analisa dan pentafsiran data, dan sintesis maklumat untuk menyediakan rumusan sah di dalam masalah kompleks kejuruteraan.
 • Investigation – Ability to investigate and solve complex problem using research knowledge and research methods including design of experiments, analysis and interpretation of data, and synthesis of information to provide valid conclusion in complex engineering problems.

Programme Objective 5 (PO5)

 • Pengunaan Peralatan ModenBerkeupayaan untuk mengaplikasi dan mensintesis, menggunakan teknik, kemahiran dan peralatan ICT dan/atau kejuruteraan moden yang diperlukan untuk amalan kejuruteraan kompleks berserta pemahaman terhadap batasannya.
 • Modern Tool Usage – Ability to apply and synthesize, using techniques, skill and modern scientific ICT and/or engineering tools necessary for complex engineering practice with an understanding of the limitations.

Programme Objective 6 (PO6)

 • Jurutera dan MasyarakatBerkeupayaan untuk mengaplikasi pemikiran berasaskan ilmu konteks di dalam amalan professional kejuruteraan untuk menilai kemasyarakatan, kesihatan, keselamatan, undang-undang dan isu kebudayaan serta tanggungjawab berkaitan dengan amalan professional kejuruteraan.
 • The Engineer and Society – Ability to apply reasoning based on contextual knowledge in professional engineering practice to assess societal, health, safety, legal and cultural issues and the consequent responsibilities relevant to professional engineering practice.

Programme Objective 7 (PO7)

 • Alam Sekitar dan KelestarianBerkeupayaan untuk memahami kesan daripada penyelesaian profesional kejuruteraan terhadap masyarakat dan alam sekitar dan menzahirkan ilmu dan keperluan kepada pembangunan mampan.
 • Environment and Sustainability – Ability to understand the impact of professional engineering solutions in societal and environmental context and demonstrate knowledge and need for sustainable development.

Programme Objective 8 (PO8)

 • EtikaBerkeupayaan untuk mengaplikasi prinsip etika dan menjalankan kewajipan terhadap etika profesional dan tanggungjawab serta norma terhadap amalan kejuruteraan dan menyumbang kepada Aspirasi Kebangsaan.
 • Ethics – Ability to apply ethical principles and commit to professional ethics and responsibilities and norms of engineering practice and contribute to the National Aspirations.

Programme Objective 9 (PO9)

 • Komunikasi – Berkeupayaan untuk berkomunikasi secara berkesan di dalam aktiviti kompleks kejuruteraan bersama komuniti jurutera dan masyarakat secara umum.
 • Communication – Ability to communicate effectively in complex engineering activities with the engineering community and with society at large.

Programme Objective 10 (PO10)

 • Individu dan Kerja BerpasukanBerkeupayaan untuk berfungsi secara cekap dengan kapasiti sebagai seoarang ketua/ahli atau sebagai individu di dalam bidang pelbagai disiplin.
 • Individual and Team Work – Ability to function effectively with the capacity to be a leader/member or as an individual in multi-disciplinary settings.

Programme Objective 11 (PO11)

 • Pembelajaran Sepanjang HayatMengiktiraf keperluan untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat secara berdikari di dalam suasana perubahan teknologi yang luas.
 • Life-long Learning – Recognizing the need to undertake independent and life-long learning in widest context of technological change.

Programme Objective 12 (PO12)

 • Pengurusan Projek dan Kewangan – Berkeupayaan untuk mengaplikasi ilmu kejuruteraan, kepintaran perniagaan, prinsip pengurusan dan keusahawanan di dalam suasana pelbagai disiplin.
 • Project Management and Finance – Ability to apply knowledge of engineering, business acumen, management principles and entrepreneurship in multidisciplinary environments.