Jilid Terkini

ISI KANDUNGAN JURNAL PENDIDIKAN BAHASA MELAYU VOL. 5, BIL. 1, (MEI 2015)


BAHASA SEMPADAN MALAYSIA-THAILAND: PENGEKALAN VS PERALIHAN BAHASA (Border Language of Malaysia-Thailand: Language Maintenance vs Language Shift )

MOHAMMAD FADZELI JAAFAR, NORSIMAH MAT AWAL, MOHAMMED AZLAN MIS & HAYATI LATEH

ANALISIS PERBANDINGAN EFIKASI PENGAJARAN DAN KALANGAN GURU BAHASA MELAYU TAHUN SATU (A Comparison of the Teaching Efficacy among Primary One Malay Language Teachers)

MOHD KHAIRUDDIN ABDULLAH & HALIMAH LAJI

TAHAP KEMAHIRAN GURU BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH DALAM MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BERDASARKAN JANTINA, OPSYEN DAN TEMPAT MENGAJAR (Level of Malay Language Secondary School Teacher in the Implementation School Based Assessment Towards Gender, Option and Teaching Location)

ANIZA AHMAD & ZAMRI MAHAMOD

ANALISIS MODALITI ACUAN SEMIOTIK SOSIAL PERTUTURAN MASYARAKAT SELETAR (A Social Semiotic Analysis of Modality of the Speech of the Seletar Community)

SAMSUR RIJAL YAHYA

MESEJ PERPADUAN DALAM BUKU TEKS BAHASA MALAYSIA TINGKATAN 4 DAN 5: ANALISIS TERHADAP PERIBAHASA MELAYU (The Social Unity Message on the Form 4 and 5 Malay Language Textbooks: Analysis Malay Proverbs)

MOHD MAHZAN AWANG, NOOR AZAM ABDUL RAHMAN, NORAZIAH MOHD AMIN & ABDUL RAZAQ AHMAD

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM SALAK DIDIK DENGAN ELEMEN NYANYIAN DAN ELEMEN PANTUN (Higher Order Thinking Skills (HOTS) in SALAK DIDIK Singing and Pantun Elements)

A.RAHMAN HARON, JAMALUDIN BADUSAH & ZAMRI MAHAMOD

PERBEZAAN PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR DI JERMAN BERDASARKAN JANTINA (Gender Differences in the Use of Malay Language Learning Strategies Among Germany Students)

NOOR ZUHIDAYAH MUHD ZULKIFLI & SITI SANIAH ABU BAKAR

BELAJAR KEMAHIRAN MENGENAL HURUF MENGGUNAKAN AKTIVITI MEMBENTUK DOH (Learning Identifying Alphabet Skill Through Activity Using Dough Shaping)

NOOR AINI AHMAD & NUR LIYANA ABD. LATIFF