Jilid Terkini

ISI KANDUNGAN JURNAL PENDIDIKAN BAHASA MELAYU, VOL. 4, BIL. 2 (NOV. 2014)


AKTIVITI PERMAINAN BAHASA, WAHANA PENGUASAAN KOSA KATA (Language Game Activites Through the Use of Vocabulary)

ILANGKO SUBRAMANIAN

PELAKSANAAN KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOMSAS DI SEKOLAH MENENGAH (Implementation of Critical and Creative Thinking Skills in the Teaching and Learning of Literature Component in Secondary Schools)

CHEW FONG PENG & SHASHIPRIYA NADARAJA

PENGGUNAAN DAN KEKERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU PELAJAR ASING (The Use and Frequency of Malay Language Learning Strategies among Foreign Students)

ZAMRI MAHAMOD, JAMALUDIN BADUSAH, NIK MOHD. RAHIMI NIK YUSOFF, MOHAMED AMIN EMBI & SHARALA SUBRAMANIAM

MENGINTEGRASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN MAKLUMAT SEBAGAI MEDIA PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA DALAM KALANGAN KANAK-KANAK AWAL UMUR (Integrating Information and Communication Technologies as an Aid in Teaching Language Skills for Children Early Age)

NOOR AINI AHMAD

TAHAP KEMAHIRAN KOMUNIKASI DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN IPTA DI UTARA SEMENANJUNG MALAYSIA (Communication Skill among Undergraduate Students of Education in Northern Malaysia)

NURUL SALMI MOHD DAZALI & MOHD ISHA AWANG

SIKAP KANAK-KANAK ORANG ASLI DI BANDARAYA KUALA LUMPUR TERHADAP PENGUASAAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEDUA (Attitude towards the Mastering of Malay Language as a Second Language among Aboriginal Children in Kuala Lumpur)

ABDUL RAHIM ABU & MOHD SHARIFUDIN YUSOP

WAJARAN PENGGUNAAN DATA KORPUS DALAM PENULISAN ILMIAH: DIMENSI BAHARU SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM) (The Use of Data Corpus in Academic Writing: A New Dimension in STPM Malay Language Syllibus)

HISHAMUDIN ISAM, FAIZAH AHMAD & MASHETOH ABD MUTALIB