Jilid Terkini

ISI KANDUNGAN JURNAL PENDIDIKAN BAHASA MELAYU, VOL. 3, BIL. 2 (NOV. 2013)


AMALAN PENTAKSIRAN GURU DALAM PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS KARANGAN ARGUMENTATIF: KAJIAN KES TERHADAP GURU SEKOLAH MENENGAH (Teachers’ Assessment Practices Towards Argumentative Writing Skill: A Case Study of Secondary School Teachers)

MARZNI MOHAMED MOKHTAR, ROSELAN BAKI & FADZILAH ABD RAHMAN

KEBERKESANAN PENGGUNAAN AKHBAR DALAM PENGAJARAN KARANGAN DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN ENAM (Effectiveness of Using News Paper in Teaching Composition Writing among Form Six Students)

CHEW FONG PENG & RUSDAINI MOHAMED

PERSEPSI PENSYARAH TERHADAP PENERIMAAN PELAJAR ASING DALAM TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA MELAYU (Lecture Perception of the Interest of Foreign Students Towards the Techniques Used in the Teaching of Malay Speaking Skills)

SITI SANIAH ABU BAKAR & ADENAN AYOB

PERSEPSI TENAGA AKADEMIK DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI TERHADAP KEMAMPUAN BAHASA MELAYU BERFUNGSI SEBAGAI BAHASA PENGANTAR UTAMA ILMU (Perception of Academic Staff Towards Malay Language Ability to Function as Primary Medium of Instruction in Higher Learning Institutions)

HAMDAN AZMI ABD. AZIZ & NOOR ROHANA MANSOR

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENYERONOKKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU (The Implementation Fun Learning in Teaching and Learning Malay Language)

ABDUL RASID JAMIAN & HASMAH ISMAIL

PELAKSANAAN AKTIVITI KOMUNIKATIF DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES (The Implementation of Communicative Activities in Malay Language Teaching in Primary School: A Case Study)

ABDULL SUKOR SHAARI & AZLIZA DIN

SUMBANGAN ELEMEN METAKOGNITIF TERHADAP PENCAPAIAN PENULISAN KARANGAN (The Contribution of Metacognitive Elements on Essay Writing Performance)

SHAHLAN SURAT, SHALINAWATI RAMLI & SAEMAH RAHMAN

SUMBANGAN ELEMEN METAKOGNITIF TERHADAP PENCAPAIAN PENULISAN KARANGAN (The Contribution of Meta-Cognitive Elements on Essay Writing Performance)

SHAHLAN SURAT, SHALINAWATI RAMLI & SAEMAH RAHMAN