Jilid Terkini

ISI KANDUNGAN JURNAL PENDIDIKAN BAHASA MELAYU, VOL. 4, BIL. 1 (MEI 2014)


PEMBANGUNAN PERISIAN KURSUS ‘SAYA SUKA BELAJAR’ UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BAGI KANAK-KANAK AUTISME (Courseware Development Course ‘I Like Learning” for Malay Language Learning Among Austisme Children)

SALMAN FIRDAUS SIDEK, NUR SAADAH FATHIL, NOR ZUHAIDAH MOHAMED ZAIN & KAMALIAH MUHAMMAD

KESAN BERCERITA TERHADAP PENCAPAIAN PENULISAN KARANGAN NARATIF BAHASA MELAYU (Effect of Story Telling Technique Towards Narrative Writing Achievement in Malay Language)

ZURAINI JUSOH & ABDUL RASID JAMIAN

KEUPAYAAN MENGUASAI KEMAHIRAN MENULIS MELALUI PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK DALAM PENULISAN BERBENTUK RISALAH DI SEKOLAH RENDAH (The Ability to Master the Writing Skills Through Project Based Learning in Writing Brochure in the Primary School)

YAHYA OTHMAN & DK. SUZANAWATY PG. OSMAN

TINJAUAN INTERAKSI LISAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN REMAJA MALAYSIA DARI SUDUT ETNOGRAFI KOMUNIKASI (A Study of Verbal Interactions Among Malaysia Teenagers Based on the Ethnography of Communications)

GHAZALI LATEH & SHAMSUDIN OTHMAN

TAHAP KEMAHIRAN METAKOGNITIF MURID TINGKATAN EMPAT DALAM PEMBELAJARAN BAHASA Melayu (Meta Cognitive Skill Level Form Four Students in Malay Language Learning)

NUR AISYAH MOHAMAD & ZAMRI MAHAMOD

KEPEMIMPINAN PENGAJARAN DAN SIKAP GURU BAHASA MELAYU (Malay Language Teachers’ Instructional Leadership and Attitude)

MOHD KHAIRUDDIN ABDULLAH & HALIMAH LAJI

PENGGUNAAN GAYA BAHASA SASTERA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU DI SEKOLAH MENENGAH) Selangor (Style of Use Language Arts in Malay Language Teaching at Secondary School)

SHAMSUDIN OTHMAN, GHAZALI LATEH & NURUL FAIDZAH AB. HADI

PENGGUNAAN BAHASA IBUNDA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN MURID PERIBUMI DI SEKOLAH PEDALAMAN Sarawak (The Use of Mother Tongue in Teaching the Malay Language Among Indigenous Elementary Schools Students in Rural Sarawak)

ILANGKO SUBRAMANIAM, NOORULAFIZA ABDUL MUTHALIB & SITI NOR HAMAHIDA ZAINAL