Jabatan Sains Kimia

 

Ketua Program Teknologi Kimia

Dr. Farah Hannan Binti Anuar

Pendidikan: B.Sc. (UTM), Ph.D. (UCDublin)

Kepakaran: Sintesis polimer, Kopolimer asid polilaktik, Polimer biodegradasi, Polimer elektrolit, Polimer dalam komestik

UKM Sarjana