Jabatan Sains Kimia

 

Penyelaras Program Siswazah (Sarjana Sains Kimia)

ChM. Dr. Nurul Huda Binti Abd Karim

Pendidikan: B.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D.(Imperial)

Kepakaran: Kimia Tak Organik, Kimia Tak Organik Perubatan, Sensor/Biosensor

UKM Sarjana