Kemasukkan

Untuk maklumat am mengenai program siswazah dan proses kemasukan, sila rujuk ke laman web Pusat Siswazah:

http://www.ukm.my/pusatsiswazah/kemasukan/

 

Bagi program eksekutif, permohonan boleh dibuat secara atas talian di http://www.ukm.my/smpe/kemasukan/.

Program Sarjana

 • Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian (CGPA minimum 2.70) daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau yang setaraf dengannya dari mana-mana universiti lain yang diiktiraf atau;
 • Bagi ijazah kepujian dimana CGPA kurang daripada 2.70 dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau yang setaraf dengannya dari mana-mana universiti lain yang diiktiraf, sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan diperlukan.
 • Bagi calon antarabangsa dari negara-negara di mana bahasa Inggeris bukanlah bahasa pengantar, keperluan untuk minimum Bahasa Inggeris Bahasa adalah 550 untuk TOEFL atau 5.5 untuk IELTS.

Doktor Falsafah

 • Ijazah Sarjana dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana universiti lain yang diiktiraf oleh Senat atau;
 • Mana-mana kelayakan lain yang setaraf dengan ijazah atau pengalaman Sarjana yang diiktiraf oleh Senat.
 • Ijazah sarjana muda kelas pertama kepujian ijazah atau yang setaraf dan telah mendapat CGPA sekurang-kurangnya 3.67 dari Universiti Kebangsaan Malaysia atau mana-mana institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh Senat.
 • Bagi calon antarabangsa dari negara-negara di mana bahasa Inggeris bukan bahasa pengantar, keperluan minimum untuk Bahasa Inggeris adalah 550 untuk TOEFL atau 5.5 bagi IELTS .

Syarat Pengijazahan tambahan


 • Calon ijazah Sarjana (Penyelidikan) perlu menerbitkan sekurang-kurangnya 1 kertas jurnal dalam mana-mana jurnal berindeks ISI / Scopus semasa tempoh pengajian.
 • Calon PhD perlu menerbitkan sekurang-kurangnya 2 kertas jurnal dalam mana-mana jurnal berindeks ISI / Scopus semasa tempoh pengajian.
 • Kursus KKKF6004 Kaedah Penyelidikan adalah wajib untuk pelajar Sarjana dan Doktor falaah secara penyelidikan.
  Selain itu, pelajar antarabangsa dikehendaki mendaftar dan lulus untuk 2 kursus Bahasa Melayu (setiap kursus DUA unit kredit)

Pelajar siswazah baru
• Semua calon-calon yang menerima tawaran kemasukan dikehendaki mendaftar di awal semester di Pusat Pengurusan Akademik (PPA) di Aras 3, Blok A, Bangunan Pusat Siswazah dan di Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, UKM.
• Calon tidak dibenarkan mendaftar selepas minggu keempat (4) semester kecuali untuk calon kajian mod penyelidikan sahaja.
• Calon boleh meminta untuk melewatkan atau menangguhkan pendaftaran atas sebab-sebab yang munasabah. Permintaan bertulis bagi penangguhan haruslah dialamatkan kepada Pusat Pengurusan Akademik (PPA) dan hendaklah dibuat dalam masa empat minggu pertama setiap semester.
• Calon yang gagal mendaftar pada semester / sesi yang ditawarkan tanpa kelulusan bertulis daripada Dekan Fakulti untuk pendaftaran lewat, maka tawaran kemasukan akan ditarik balik.

Pelajar siswazah semasa
• Semua pelajar baru dan semasa dikehendaki untuk mendaftar secara online melalui www.ukm.my/SMPweb,
dengan syarat yuran pengajian telah dibayar (yuran semasa dan tertunggak).

 • Calon yang gagal mendaftar dalam tempoh empat (4) minggu selepas semester / sesi bermula tanpa kelulusan bertulis daripada Dekan Fakulti untuk penagguhan pengajian akan diberikan status “Diberhentikan Kerana Gagal Mendaftar”.

Penangguhan / Penggantungan Pengajian
• Pelajar yang ingin memohon bercuti atas alasan perubatan perlu menyediakan sijil perubatan daripada doktor perubatan UKM. Semua permohonan untuk penangguhan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang merah jambu yan boleh didapati di Pejabat Siswazah Fakulti.
• Tempoh penangguhan pengajian yang dibenarkan adalah tidak kurang daripada satu (1) semester dan tidak lebih daripada dua (2) semester.

Lanjutan had masa
• Pelajar yang ingin memohon pelanjutan perlu berjumpa dan mendapatkan kelulusan daripada penyelia  beliau dan perlu mengisi boring ‘Permohonan untuk melanjutkan semester pengajian’ yang boleh didapati di Pejabat Siswazah Fakulti.

Pelajar Yang Telah Menghantar Tesis
Pelajar yang telah menyerahkan tesis untuk pemeriksaan dikehendaki mendaftar untuk mengekalkan status sebagai pelajar sehingga selesai pemeriksaan tesis. Pelajar akan diberi pengecualian daripada membayar yuran pendaftaran untuk semester itu, sama ada 100% atau 50% berdasarkan tarikh penyerahan tesis.

Pembayaran Yuran Pengajian
Yuran pengajian untuk pelajar tajaan dibayar terus kepada Universiti oleh badan penajaan. Pemegang biasiswa Universiti yang merangkumi yuran pengajian dianggap sebagai pelajar tajaan untuk tujuan ini. Pelajar yang membayar yuran mereka daripada dana mereka sendiri dianggap sebagai pembiayaan sendiri. Pelajar pembiayaan sendiri perlu membayar yuran mereka sepenuhnya semasa pendaftaran. Maklumat mengenai yuran pengajian boleh diperolehi daripada laman web Pusat Siswazah UKM: http://www.ukm.my/pusatsiswazah/

Tempoh Pengajian

Program Jenis Pendaftaran Tempoh(Semester)
Sarjana Sepenuh Masa 2 – 6
Sepenuh Masa 4 – 8
Doktor Falsafah Sepenuh Masa 6 – 12
Sepenuh Masa 8 – 14