Mengenai Pusat Khidmat Siswa

Pusat Khidmat Siswa merupakan salah satu PTj di Universiti yang memberikan perkhidmatan secara langsung kepada pelajar-pelajar. Jabatan ini, secara umumnya berperanan memastikan kemudahan dan perkhidmatan untuk pelajar, perkhidmatan kesihatan, kesenian, kebudayaan, khidmat nasihat kaunseling, perumahan, didikan dalam aktiviti riadah, budaya, seni dan kepimpinan. Di samping itu jabatan ini turut berperanan sebagai penasihat, pemudahcara dan menguruskan soal-soal kebajikan pelajar keseluruhannya.

Antara Unit-unit dibawah Pusat Khidmat Siswa termasuklah:

  1. Unit Pentadbiran
  2. Unit Kebajikan Pelajar
  3. Unit Kaunseling
  4. Unit Selenggara HEPA (USEHA)
  5. Unit Penyelarasan Penginapan