PENYELENGGARAAN HEPA (USEHA)

Unit selenggara yang meliputi aspek penyelenggaraan, pemantauan kerosakan prasarana dibawah HEPA

Fungsi USEHA:

  1. Menyelaras penyelenggaraan elektrik PTj dibawah HEPA.
  2. Mengurus dan mentadbir peruntukan dan perolehan kewangan bagi tujuan penyelenggaraan dan baikpulih prasarana
  3. Merancang keperluan latihan dan kursus untuk kakitangan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan secara berterusan (teknikal)