| Menu Utama  |  Buku & Monograf  | Buku Terbaru  |  Indeks Pengarang  | 
..

Linguistik: Teori dan Aplikasi. 2007. Penerbit UKM: Bangi. ISBN 978-967-942-836-0 (kulit lembut). 308 hlm. RM35.00. Nor Hashimah Jalaluddin, Imran Ho Abdullah dan Idris Aman.

Linguistik adalah salah satu daripada bidang sains sosial yang bersifat empiris, memerlukan kerangka teoritis yang boleh dipertanggungjawabkan. Meskipun setiap manusia dibekalkan dengan kemampuan kognitif berbahasa, penghuraian ini harus dilakukan secara bersistem. Data yang dipungut secara empiris akan mengiringi huraian yang sistematik ini. Penghuraian tingkah laku bahasa berdasarkan andaian dan intuisi semata-mata boleh membawa kepada penghasilan pola yang janggal dan mengelirukan. Kajian bahasa seumpama ini dikenali sebagai kajian preskriptif. Linguistik: Teori dan Aplikasi memaparkan kaedah kajian yang boleh dijadikan rujukan dan panduan oleh pengkaji bahasa dan pelajar. Pengumpulan data dilakukan melalui kerja lapangan, dokumen ataupun korpus. Data ini seterusnya dianalisis menggunakan teori yang berwibawa bagi menjelaskan hubungan antara aras abstrak minda dengan penggunaan bahasa yang sebenar. Oleh kerana bahasa dianggap bersifat abstrak, maka pemerian teori memainkan peranan penting. Kesemua bab dalam buku ini disatukan dengan kerangka kaedah kerja yang sama. Huraian bagi setiap bab bermula dengan pembentangan data, pengaplikasikan teori dan penghuraian bahasa secara praktis. Buku ini membincangkan semua aspek linguistik, iaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan pragmatik. Bahagian aplikasi lebih jelas bagi bab yang membicarakan sosioliguistik, stilistik dan terjemahan. Banyak persoalan bahasa yang dibicarakan mencetuskan perbincangan bernas terutamanya apabila wujud ketidakselarian pendapat di antara kerangka fahaman nahu terdahulu dengan yang ada pada hari ini.

NOR HASHIMAH JALALUDDIN, Ph. D, adalah Profesor di Program Linguistik, Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. IMRAN HO ABDULLAH, Ph. D, Profesor Madya juga adalah Timbalan Pengarah di Pusat Pengembangan Akademik. IDRIS AMAN, Phd. D adalah Profesor Madya juga di Pusat yang sama.


170907