Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Centre for Corporate Communications

Objektif Kualiti, Visi, Misi, Moto, Objektif

Dasar Kualiti
Menyediakan perkhidmatan berkualiti dan membuat penambahbaikan berterusan dalam pengurusan reputasi universiti untuk memenuhi kepuasan dan jangkaan pelanggan serta pemegang taruh

Visi
Mencitra UKM sebagai universiti penyelidikan terkehadapan

Misi
Menyerlah nilai UKM menerusi komunikasi berkesan

Moto:  ‘3P’
Profesional, Proaktif, Peramah

Nilai Korporat
1. Profesionalisme
2. Kerja berpasukan
3. Integriti
4. Berhemah
5. Budaya kerja cemerlang
6. Hormat-menghormati
7. Kebolehpercayaan
8.Kredibiliti

Objektif
Objektif utama Pusat Komunikasi Korporat ialah untuk mencitrakan UKM sebagai sebuah universiti penyelidikan terkehadapan di negara ini dan menyerlahkan nilai UKM dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi yang sesuai yang boleh memberi impak positif dan optimum kepada UKM.