Jadual Kuliah

Jadual Kuliah Program Mod PBJJ bagi Semester 1 Sesi Akademik 2018/2019  

Program Prasiswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir : 21/09/18)  terkini

Semester
Pusat Kuliah
Program
Jadual Kuliah
Sem 3
UKM Bangi
Sarjanamuda (Sastera) Pengajian Bahasa Melayu
Sem 7
 Sem 3  UKM Bangi Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) Muat Turun
Sem 1
UKM Bangi
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi)
Sem 3
Sem 5
Sem 7
Bukit Merah

 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir : 21/09/18)  terkini

 Semester Pusat Kuliah  Jadual Kuliah 
 Sem 1 Semua Pusat (UKM, Alor Setar, Johor Bahru, Kota Bharu, Kuching & K.Kinabalu) Muat Turun
 Sem 3 UKM Bangi Muat Turun
Alor Setar Muat Turun
Johor Bharu Muat Turun
Kota Bharu Muat Turun
Kota Kinabalu Muat Turun
Kuching Muat Turun
 Sem 5 UKM Bangi Muat Turun
 Sem 7 UKM Bangi Muat Turun
Johor Bahru Muat Turun

 

Jadual Kuliah Program Mod PBJJ bagi Semester 2 Sesi Akademik 2017/2018  

Program Prasiswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir : 30/03/18)  terkini

Semester
Pusat Kuliah
Program
Jadual Kuliah
Sem 2
UKM Bangi
Sarjanamuda (Sastera) Pengajian Bahasa Melayu
Sem 6
 Sem 2  UKM Bangi Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) Muat Turun
Sem 2
UKM Bangi
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi)
Sem 4
Sem 6
Bukit Merah

 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir : 12/04/18)  terkini

 Semester Pusat Kuliah  Jadual Kuliah 
 Sem 2 Semua Pusat (UKM, Alor Setar, Johor Bahru, Kota Bharu, Kuching & K.Kinabalu) Muat Turun
 Sem 4 UKM Bangi Muat Turun
 Sem 6 UKM Bangi Muat Turun
Johor Bahru Muat Turun
 Sem 8 UKM Bangi Muat Turun
Alor Setar Muat Turun
Bukit Merah Muat Turun
Kota Bharu Muat Turun
Kota Kinabalu Muat Turun
Kuching Muat Turun

 

Jadual Kuliah Program Mod PBJJ bagi Semester 1 Sesi Akademik 2017/2018  

Program Prasiswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir : 03/11/17) 

Semester
Pusat Kuliah
Program
Jadual Kuliah
Sem 1
UKM Bangi
Sarjanamuda (Sastera) Pengajian Bahasa Melayu
Sem 5
Sem 7
 Sem 1  UKM Bangi Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) Muat Turun
Sem 1
UKM Bangi
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi)
Sem 3
Sem 5
Bukit Merah
Muat Turun
Sem 7 Muat Turun

 

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir : 24/11/17)  

 Semester Pusat Kuliah  Jadual Kuliah 
 Sem 1 (Kemaskini Terakhir : 15/12/17)  Semua Pusat (UKM, Alor Setar, Johor Bahru, Kota Bharu, Kuching & K.Kinabalu) Muat Turun
 Sem 3 UKM Bangi Muat Turun
 Sem 5 UKM Bangi Muat Turun
Johor Bahru Muat Turun
 Sem 7 UKM Bangi Muat Turun
Alor Setar Muat Turun
Bukit Merah Muat Turun
Kota Bharu Muat Turun
Kota Kinabalu (Kemaskini Terakhir: 24/11/17) Muat Turun
Kuching Muat Turun

 

Program Siswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir : 05/10/17)  

 Semester Pusat Kuliah  Program  Jadual Kuliah 
 Sem 1  UKM Bangi Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan) Muat Turun

 

Jadual Kuliah Program Mod PBJJ bagi Semester 2 Sesi Akademik 2016/2017  

Program Prasiswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir : 21/03/17

Semester
Pusat Kuliah
Program
Jadual Kuliah
Sem 4
UKM Bangi
Sarjanamuda (Sastera) Pengajian Bahasa Melayu
Sem 6
Sem 2
UKM Bangi
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi)
Sem 4
Bukit Merah
Muat Turun
Sem 6


Fakulti Pengajian Islam

 Semester Pusat Kuliah  Jadual Kuliah 
 Semester 2  UKM Bangi Muat Turun
 Semester 4  UKM Bangi Muat Turun
 Johor Bahru (Kemaskini Terakhir: 24/05/17) Muat Turun
 Semester 6  UKM Bangi Muat Turun
 Alor Setar Muat Turun
 Bukit Merah Muat Turun
 Kota Bharu Muat Turun
 Kota Kinabalu Muat Turun
 Kuching (Kemaskini Terakhir: 08/05/17) Muat Turun
 Semester 8  UKM Bangi Muat Turun
 Alor Setar Muat Turun
Johor Bahru Muat Turun
 Kota Bharu Muat Turun
 Kota Kinabalu Muat Turun
 Kuching (Kemaskini Terakhir: 08/05/17) Muat Turun