Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

 Insan Jauhari Budi Berbakti

Program Kajian Bahasa Melayu

PENGENALAN

Program Kajian Bahasa Melayu menawarkan ilmu teras dan aplikasi dalam kajian linguistik Melayu. Adunan yang komprehensif antara kedua-dua bidang ilmu ini sesungguhnya berkemampuan melahirkan pakar dalam kajian linguistik Melayu dan sekaligus tentu berupaya juga melahirkan graduan yang berfikiran kreatif, inovatif dan memiliki daya tahan kemelayuan yang tinggi.

Program-program Ijazah Sarjana Sastera dijalankan secara kerja kursus dan tesis sarjana, manakala program-program Ijazah Sarjana Falsafah dan Doktor Falsafah dijalankan secara tesis sahaja.

Bidang Penyelidikan

Kajian Bahasa Melayu : Fonetik; Fonologi; Morfologi; Sintaksis; Semantik; Dialektologi; Linguistik Sejarah; Sejarah Linguistik; Psikolinguistik; Sosiolinguistik; Etnolinguistik; Pragmatik; Pengajaran Bahasa Melayu; Terjemahan; Leksikografi.


SARJANA SASTERA (KAJIAN BAHASA MELAYU)
MASTER OF ARTS (MALAY LANGUAGE STUDIES)

KURSUS WAJIB

SKMP6004 Metodologi Penyelidikan Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu
Reasearch Methodology in Malay Language, Literature and Culture
SKMB6023 Seminar Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu
Seminar on Malay Phonetics and Phonology
SKMB6033 Seminar Psikolinguistik Bahasa Melayu
Seminar on Malay Psycholinguistics
SKMB6043 Seminar Sosiolinguistik Bahasa Melayu
Seminar on Malay Sociolinguistics
SKMB6053 Seminar Dialektologi Bahasa Melayu
Seminar on Malay Dialectology
SKMB6063 Seminar Sintaksis Bahasa Melayu
Seminar on Malay Syntax
SKMB6073 Seminar Semantik Bahasa Melayu
Seminar on Malay Semantics

TESIS SARJANA

SKMB601C Tesis Sarjana
Master Thesis

KURSUS ELEKTIF

SKMB6013 Persoalan Nahu Bahasa Melayu
Issues in Malay Grammar
SKMB6083 Seminar Leksikografi Bahasa Melayu
Seminar on Malay Lexicography
SKMP6023 Seminar Pengajian Melayu
Seminar on Malay Studies

 

DOKTOR FALSAFAH (KAJIAN BAHASA MELAYU)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (MALAY LANGUAGE STUDIES)
SARJANA FALSAFAH (KAJIAN BAHASA MELAYU)
MASTER OF PHILOSOPHY (MALAY LANGUAGE STUDIES)

KURSUS WAJIB / COMPULSORY COURSES

SKMP6004 Metodologi Penyelidikan Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu
Reasearch Methodology in Malay Language and Culture
SKMP6014 Penulisan Akademik Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu
Academic Writing in Malay Language, Literature and Culture