Bahasa

Penterjemah Google

[google-translator]

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu

Profesor Madya

Prof. Madya Dr. Mawar Safei

Bidang Kepakaran

  • Penulisan Kreatif & Sastera Bandingan
  • Creative Writing & Comparative Literature

Prof. Madya Dr. Shahidi A. Hamid

Bidang Kepakaran

  • Dialektologi Melayu, Fonetik Akustik & Pembelajaran Bahasa Kedua
  • Malay Dialectology, Acoustic Phonetics & Second Language Learning

Prof. Madya Dr. Maslida Yusof

Bidang Kepakaran

  • Sintaksis, Semantik & Pragmatik
  • Syntax, Semantics & Pragmatics

Prof. Madya Dr. Karim Harun

Bidang Kepakaran

  • Linguistik, Sejarah Linguistik & Psikolinguistik
  • Linguistics, History of Linguistics & Psycholingustics