Mission, Vision, Objektif

Pusat Kajian Pembangunan Sosial & Persekitaran

Visi

PPSPP bertekad menjadi sebuah Pusat pengajian terkehadapan dan terpuji.

Misi

Untuk melahirkan graduan di peringkat prasiswazah dan siswazah yang mempunyai pengetahuan asas yang luas tetapi terfokus kepada disiplin atau bidang multidisiplin tertentu serta mematuhi tuntutanΒ  keilmuan dan kerjaya dalam jangka pendik dan panjang. Di samping itu, Pusat pengajian ini juga berkhasrat menjadi pusat perkembangan ilmu tentang sosial, pembangunan dan persekitaran.

Objektif

A) Melahirkan siswazah luwes dan mempunyai ciri-ciri profesional yang relevan dan bolehpasar serta bersifat pembelajar seumur hidup.

B) Menjana, menyebar dan mengkhazanah ilmu di peringkat global yang beracuan ke Malaysiaan.

C) Memajukan siswazah yang mengimbangi ilmu asas dan gunaan.

D) Menyumbangkan kepakaran dalam pelaksanaan pembentukan dasar dan program yang bertaraf kebangsaan, serantau dan antarabangsa.

Moto

Sejahtera, Lestari & Seimbang.

Dasar Kualiti

Bertekad menyediakan perkhidmatan secara professional untuk menjamin dan mengawal kualiti pengurusan pengajian prasiswazah dan siswazah bertaraf dunia serta.

Objektif Kualiti

 • Program pengajian disemak semula sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali
 • Kertas cadagan program pengajian baru dibentang ke Senat dalam tempoh tiga bulan selepas dokumen lengkap dihantar untuk tujuan akreditasi sementara program berkenaan.
 • Memaklumkan tawaran kemasukan pelajar baru selewat-lewatnya dua minggu sebelum tarikh mula semester.
 • Menghebahkan maklumat pendaftaran kepada pelajar lama sekurang-kurangnya tiga minggu sebelum tarikh pendaftaran
 • Pendaftaran pelajar dilaksanakan seperti perancangan.
 • Mengendalikan program pengajian selaras dengan perancangan pengajaran Fakulti/Institut/Pusat.
 • Mencapai skor kepuasan pengajaran di Fakulti/Pusat/Institut secara purata melebihi 75%
 • Peratusan pelajar yang gagal menamatkan pengajian dalam tempoh maksimum pengajian tidak melebihi 10%.
 • Memaklumkan jadual peperiksaan kepada pelajar sekurang-kurangnya seminggu sebelum peperiksaan bermula.
 • Tiada kesilapan dalam kertas soalan peperiksaan
 • Tiada kesilapan dalam pemarkahan peperiksaan dan pemasukan gred.
 • Memaklumkan keputusan peperiksaan kepada pelajar sebelum semester bermula.
 • Peperiksaan lisan diadakan dalam tempoh sebulan selepas laporan peperiksan tesis/disertasi diterima.