Postgraduate

PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN, SOSIAL & PERSEKITARAN

Pengenalan

Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran berperanan sebagai penjana dan pengembang ilmu pengetahuan mengenai masyarakat, kebudayaan, pembangunan dan persekitaran fizikal menerusi satu skop yang luas, tetapi terfokus, dengan cara menggandingkan keilmuan sains sosial dalam bidang antropologi, sosiologi, geografi dan sains pembangunan. Pusat Pengajian ini juga berhasrat melahirkan satu persekitaran pembelajaran, penyelidikan, penerbitan dan wacana yang peka kepada pelbagai aliran pemikiran terkini tentang masyarakat dan kebudayaan, cabaran pembangunan dan isu persekitaran.

Misi

Misi Pusat Pengajian ini ialah untuk melahirkan graduan di peringkat prasiswazah dan siswazah yang mempunyai pengetahuan asas yang luas tetapi terfokus kepada disiplin atau bidang multidisiplin tertentu serta memenuhi tuntutan keilmuan dan kerjaya dalam jangka pendek dan panjang. Di samping itu, Pusat Pengajian ini juga berhasrat menjadi pusat perkembangan ilmu
sosial, pembangunan dan persekitaran. Matlamat Matlamat Pusat Pengajian ini ialah untuk melahirkan graduan yang dapat memenuhi tuntutan kerjaya dan tuntutan keilmuan jangka pendek dan jangka panjang. Jenis-Jenis Program Yang Ditawarkan:

ยท Ijazah Sarjana Sains Sosial (Antropologi dan Sosiologi)
ยท Ijazah Sarjana Sains Sosial (Geografi)
ยท Ijazah Sarjana Sains Sosial (Sains Pembangunan)
ยท Ijazah Sarjana Sains Sosial (Penilaian Impak Sosial dan Sekitaran)
ยท Ijazah Sarjana Falsafah (Antropologi dan Sosiologi)
ยท Ijazah Sarjana Falsafah (Geografi)
ยท Ijazah Sarjana Falsafah (Sains Pembangunan)
ยท Ijazah Doktor Falsafah (Antropologi dan Sosiologi)
ยท Ijazah Doktor Falsafah (Geografi)
ยท Ijazah Doktor Falsafah (Sains Pembangunan)

Program Sarjana Sains Sosial dijalankan menerusi kerja kursus, penyelidikan dan penulisan tesis sarjana, manakala program Sarjana Falsafah dan Doktor Falsafah dijalankan menerusi penyelidikan dan penulisan tesis sahaja.

Bidang Penyelidikan Pusat Pengajian

I) Antropologi dan Sosiologi
Antropologi Agama, Antropologi Ekonomi, Kajian Minoriti dan Sub-Budaya, Antropologi Politik, Antropologi Pemakanan dan Kesihatan, Hubungan Perusahaan, Sosiologi Pembangunan, Kajian Gender, Etnografi Malaysia dan Asia Tenggara, Sosiologi
Industri, Perubahan Sosial dan Pembangunan, Sosiologi Devians dan Kriminologi, Sosiologi Bandar, Pembangunan Sosial, Pembangunan Komuniti, Perancangan Sosial, Organisasi Kompleks dan Sosiologi Pendidikan.

II) Geografi
Geomorfologi, Meteorologi, Kaji iklim Gunaan, Pengurusan Alam Sekitar, Geografi Perubatan, Geografi Penduduk dan Kesejahteraan Sosial, Geografi Pertanian dan Pembangunan, Perancangan Pengangkutan Bandar, Geografi Politik dan Polisi Awam,
Kajian Petempatan, Pembandaran, Geografi Perindustrian, Geografi Asia Tenggara dan Aplikasi RS/GIS/GPS.

III) Sains Pembangunan
Kajian Wanita dan Gender dalam Pembangunan, Kajian Kelastrian Pembangunan, Politik Pembangunan, Kajian Kependudukan dan Pembangunan, Kajian Perancangan dan Pembangunan, Kajian Keefisienan Bandaraya, Kajian Jaringan Strategik Malaysia-Indonesia, Kajian Pelancongan, Sosiologi Pembangunan, Kajian Etnisiti dan Pembangunan, Kajian Pembangunan Sumber Manusia, Kajian Keusahawanan, Kajian Pembangunan Komuniti, Kajian Perakaunan Sosial dan Alam Sekitar.

PhD-Social Sciences & Humanities

Permohonan