Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Siswazah

Akademik dan Penyeliaan

Adakah dibenarkan sekiranya calon untuk program PhD melantik pensyarah diluar UKM sebagai Penyelia?

Pensyarah daripada luar UKM boleh dilantik sebagai Penyelia Bersama dengan persetujuan Penyelia Utama dan Dekan.

Jika saya seorang graduan dalam bidang Biologi, bolehkah saya melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan?

Boleh, dengan mengikuti program pengajian secara penyelidikan dan tertakluk kepada persetujuan Penyelia.

Bolehkah seseorang calon yang telah menyiapkan tesisnya lebih awal daripada tempoh minimum pengajian menyerahkan tesisnya untuk pemeriksaan?

Boleh, dengan syarat:

  1. mendapat perakuan daripada Fakulti/Pusat Pengurusan Siswazah; dan
  2. telah menerbitkan sekurang-kurangnya dua (2) makalah dalam jurnal berimpak tinggi yang berkaitan dengan penyelidikannya atau jurnal-jurnal lain atau penerbitan makalah yang diiktiraf oleh Senat;

    Di samping itu, mungkin ada syarat – syarat lain yang perlu dipenuhi oleh calon.