Mengenai Pusat Siswazah

Pusat Siswazah UKM telah distrukturkan semula pada Jun 2014. Pusat Siswazah UKM menjalin hubungan kerjasama yang rapat dengan fakulti dan institut dalam memastikan keselarian pentadbiran pascasiswazah. Selain itu, Pusat Siswazah juga memainkan peranan untuk memantau pencapaian kualiti pengajian pascasiswazah dalam kalangan fakulti dan institut di UKM. Antara aspek kualiti yang digerakkan oleh Pusat Siswazah dengan kerjasama oleh fakulti dan institut   adalah perancangan dan pembangunan strategik dalam program pengajian yang ditawarkan di UKM. Selain itu, Pusat Siswazah UKM juga berperanan aktif dalam aspek bimbingan dan latihan kepada pascasiswazah UKM untuk meningkatkan kemahiran profesional, insaniah, kompetensi, keusahawanan dan inovasi.

Selaras dengan penstrukturan semula, Pusat Siswazah mempunyai dua bahagian utama iaitu:

 • Bahagian Perancangan Strategik dan Kualiti Akademik
 • Bahagian Pembangunan dan Bimbingan Siswazah

Dua bahagian utama ini disokong oleh unit-unit berikut:

 • Unit Perancangan dan Pembangunan Strategik Siswazah
 • Unit Tadbir Urus Kualiti Pengajian Siswazah
 • Unit Promosi Siswazah dan Penajaan
 • Unit Bimbingan dan Latihan Siswazah
 • Unit Kompetensi Siswazah

a) Unit Perancangan dan Pembangunan Strategik Siswazah

 1. Merancang strategi untuk meningkatkan jumlah pelajar siswazah bagi mencapai sasaran universiti dengan kerjasama fakulti/institut.
 2. Mengurus dan menjadi pakar rujuk untuk GAYA UKM.
 3. Mengurus dan menjadi perundingcara bagi program terkait antarabangsa (program sangkutan dan dwi-ijazah PhD), program flagship dan program strategik yang memenuhi keperluan pihak berkepentingan.
 4. Mengetuai penyelidikan yang berkaitan bagi menyokong pembangunan strategik siswazah.

b) Unit Tadbir Urus Kualiti Pengajian Siswazah

 1. Membentuk dasar, peraturan dan garis panduan untuk pengajian siswazah.
 2. Memberikan nasihat bagi melaksanakan dasar, peraturan dan garis panduan pengajian siswazah.
 3. Memastikan pelaksanaan strategi pembaikan pengurusan kualiti.

c) Unit Bimbingan dan Latihan Siswazah

 1. Menyediakan latihan tambahan dan bimbingan untuk pembangunan profesional siswazah.
 2. Memberi sokongan kepada siswazah dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan, penerbitan dan kemahiran pembentangan.
 3. Mengurus anugerah-anugerah khas yang tersedia untuk dimenangi oleh pelajar siswazah.

d) Unit Kompetensi Siswazah

 1. Mewujudkan hubungan dengan agensi kerajaan dan industri bagi kepentingan siswazah yang bakal bergraduat.
 2. Menyediakan platform pendidikan siswazah yang lengkap bertujuan untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran keusahawanan dan inovasi.
 3. Menyediakan khidmat rundingan dan bimbingan kerjaya.

e) Unit Promosi Siswazah dan Penajaan

 1. Menjalin hubungan dan jaringan antarabangsa yang berimpak bagi tujuan mempromosi pengajian siswazah khusus kepada Institusi Pengajian Tinggi Indonesia.
 2. Mengadakan aktiviti berbentuk akademik dengan pihak luar khususnya Institusi Pengajian Tinggi Indonesia bagi tujuan meningkatkan bilangan pelajar siswazah antarabangsa.
 3. Menjalankan fungsi sebagai pusat rujukan yang menyediakan maklumat mengenai pelbagai bentuk biasiswa, geran dan peluang-peluang yang berkaitan dengan penajaan siswazah.
 4. Menjadi sekretariat kepada tabung biasiswa yang diuruskan oleh Pusat Siswazah

Bagi meningkatkan pengalaman penyelidikan pelajar di UKM, Pusat Siswazah secara aktif menjalankan aktiviti sosial dan intelektual sepanjang tahun pengajian. Para pascasiswazah yang mengikuti aktiviti di Pusat Siswazah datang dari  pelbagai fakulti dan institut. Jalinan rangkaian sebegini menggalakkan penyelidikan yang merentas  disiplin. Pusat Siswazah juga menawarkan ruang di mana penyelidik (pelajar dan kakitangan) dapat bertemu dan berkongsi idea.