Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Siswazah FST

BORANG – BORANG SISWAZAH

 1. Permohonan Menyediakan Surat Akuan Pelajar
 2. Permohonan Pertukaran Penyelia (diisi oleh pelajar tidak lebih 3 semester - Program Kedoktoran, dan 2 semester - Program Sarjana)
 3. Permohonan Pertukaran / Penambahan Penyelia Utama/Bersama (diisi oleh Penyelia)
 4. Permohonan Menulis Tesis Dalam Bahasa Inggeris

 • Penghantaran Tesis Akhir 

Mohon hantar SATU salinan keras (hardcopy) perkara-perkara berikut ke Kaunter Sekretariat Pengajian Siswazah, FST

   1. Pembetulan Tesis
   2. Borang dan Senarai Semak Penyerahan Tesis Selepas Pembetulan
   3. Perakuan Penilaian Tesis Selepas Pembetulan oleh Pemeriksa Dalam 
   4. Perakuan Penilaian Tesis Selepas Pembetulan oleh Pemeriksa Luar (jika berkaitan)
   5. Perakuan Tesis Sarjana / Doktor Falsafah
   6. Perakuan Penerimaan Tesis / Disertasi / Laporan Penyelidikan Untuk Simpanan 
   7. Penulisan Tesis Menggunakan Gaya UKM: Kesilapan Umum Yang Dikesan Pada Tesis Bahasa Malaysia
   8. Perakuan Penerbitan Pelajar Selepas Pembetulan Tesis

   9. Halaman Depan Setiap Artikel dengan Indeks Scopus / WoS (diterima / diterbitkan)

    • Pelajar Doktor Falsafah (sekurang-kurangnya 2 artikel)
    • Pelajar Sarjana (sekurang-kurangnya 1 artikel)
     • Kemasukan Sesi 2014/2015 - 2017/2018 - Indeks Scopus / ISI
     • Kemasukan Sesi 2018/2019 - Indeks Scopus / WoS
     • Kemasukan Sesi 2019/2020 - kini - Indeks WoS

Translate »