Siswazah FST

 FST Postgraduate

SARJANA SAINS (GEOFIZIK KEJURUTERAAN DAN PERSEKITARAN)

Perkembangan dalam teknologi ujian ‘in situ’, sejak dua dekad yang lalu, amatlah pesat sekali terutama dalam sektor kejuruteraan awam dan sekitaran. Pelbagai teknik ujian dan pencirian bahan telah diperkenalkan termasuklah teknik geofizik kejuruteraan dan persekitaran. Keberkesanan, kejituan, kecepatan dan kos operasi yang relatif rendah, menjadikan teknik geofizik sangat penting dijalankan dalam sesuatu penyiasatan tapak dan kerja-kerja pemantauan alam sekitar. Terdapat pelbagai kaedah geofizik yang boleh digunakan untuk mendapatkan parameter kejuruteraan bahan di bawah permukaan bumi dan bidang ini memerlukan ahli geofizik yang bukan sahaja mahir tetapi cukup berpengalaman untuk mentafsir data geofizik yang diukur langsung daripada lapangan.

Program ini adalah bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada satu latihan kemahiran dalam pelbagai aspek bidang geofizik kejuruteraan dan persekitaran iaitu daripada perolehan, pemprosesan dan pentafsiran data serta pemahaman konsep asas kepada pemakaian teknik-teknik geofizik terkini. Teras utama kursus ini adalah untuk menampung keperluan tenaga mahir geofizik dalam industri kejuruteraan awam dan sekitaran. Kursus ini diadun sedemikian rupa untuk membolehkan pelajar memperolehi kemahiran dan kepakaran yang diinginkan oleh pihak kerajaan dan swasta.

Kerja kursus & Sepenuh masa

Minimum 2 semester (1 tahun)

Maksimum 4 semester (2 tahun)

 

Kemasukan – 2 kali setiap tahun (Mac dan Okt)

 

*tertakluk kepada kalendar akademik UKM

Bahasa Inggeris

SemesterTaraf KursusKod dan Nama KursusJumlah Kredit
I

Kursus Wajib

STPD6024   Kaedah Penyelidikan

STAP6073   Sistem Pengurusan Persekitaran

STAP6974   Projek Penyelidikan I

11

Kursus Pilihan

STAG6314   Geofizik Kejuruteraan

STAG6324   Geofizik Persekitaran

STAG6334   Geofizik Instrumentasi & Lapangan

12
II

Kursus Wajib

STAP6092   Etika Persekitaran

STAP6986   Projek Penyelidikan II

8
Kursus Pilihan

STAG6343   Pemprosesan Data Geofizik

STAG6353   Pentafsiran Data Geofizik

STAG6363   Hidrogeologi dan Proses Pencemaran

9

Jumlah Keseluruhan Kredit

40

STPD6024 Kaedah Penyelidikan

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada bidang penyelidikan. Kursus ini memberikan para pelajar maklumat yang diperlukan untuk melengkapkan Master atau PhD mereka melalui penyelidikan di FST, UKM. Sepanjang 12 minggu kuliah, pelajar diajar falsafah, dan etika penyelidikan. Mereka dilengkapi dengan kemahiran yang diperlukan dalam menulis cadangan penyelidikan mereka, persembahan penyelidikan dan kompilasi penyelidikan dalam bentuk tesis atau disertasi. Kemahiran seperti reka bentuk eksperimen, endnote, mendeley, turnitin, penerbitan, persembahan lisan dan banyak lagi diajar dalam 44 jam kontak dengan pelajar. Pelajar kemudiannya dinilai berdasarkan cadangan penyelidikan, pembentangan cadangan penyelidikan dan dan peperiksaan akhir.

 

STAG6314  Geofizik Kejuruteraan

Kursus ini membincangkan prinsip asas kaedah geofizik yang digunakan dalam penyiasatan tapak untuk mendapatkan maklumat geologi kejuruteraan. Penekanan diberikan kepada teknik-teknik geofizik terkini (permukaan dan bawah permukaan) yang digunakan dalam industri. Hubungan antara parameter geofizik dan sifat kejuruteraan tanah dan batu, serta perbincangan beberapa kajian kes yang berkaitan. 

 

STAG6324  Geofizik Persekitaran

Pengenalan kepada teori dan penggunaan kaedah geofizik (keberintangan geoelektrik, seismos, magnet, graviti, pengkutuban teraruh, keupayaan sendiri, elektomagnet dan GPR) dalam penilaian persekitaran tapak. Penekanan kepada tapak-tapak pembuangan sisa, pencemaran, pengesanan dan pemetaan struktur rerongga, objek terkambus dekat permukaan dan kajian kes.

 

STAG6334  Geofizik Instrumentasi dan Lapangan

Kursus ini memberi penerangan tentang prinsip kerja pelbagai peralatan geofizik dan membentuk kepakaran pelajar untuk menggunakan peralatan-peralatan tersebut bagi tujuan memperolehi data geofizik lapangan yang berkualiti dan memahami limitasi setiap alat dan kaedah geofizik yang digunapakai. Pada akhir kursus, pelajar mampu mengendalikan dan mengimport data yang direkod dalam peralatan yang digunakan.

 

STAG6343  Pemprosesan Data Geofizik

Kursus ini meliputi prinsip asas kaedah yang digunakan untuk menganalisis isyarat digital untuk kegunaan geofizik.  Penggunaan dan amali pemprosesan data diberikan di makmal menggunakan perisian seperti RES2DINV, SeisOpt, Oasis Montaj, Sketctup dan Google Earth. Pengertian asas mengenai pengelasan dan perwakilan isyarat dan sistem, serta menu-menu yang terdapat di dalam perisian tersebut diberi penekanan serta contoh penggunaan.

 

STAG6353 Pentafsiran Data Geofizik

Kursus ini akan memberi kaedah asas pentafsiran data geofizik kejuruteraan dan persekitaran.  Penekanan akan diberikan kepada pentafsiran data digital geofizik yang diperolehi di permukaan dan bawah permukaan yang digunakan dalam industri termasuk penggunaan perisian komputer dan pentafsiran, persembahan hasil (laporan, grafik dan peta) dan komunikasi serta keupayaan pelajar menghubungkaitkan hasil dengan geologi setempat.

 

STAG6363  Hidrogeologi dan Proses Pencemaran

Asas pengaliran air bawah tanah dan kawalan geologi termasuk penggunaan dalam penilaian, pemakaian dan pencirian sumber air. Kimia inorganik dan sebatian organik dalam air tanah. Pergerakan multifasa, transformasi, perencatan dan pengecilan bahan cemar serta proses geologi yang berkaitan.

 • Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan dengan PNGK minimum 2.50, atau yang setara dengannya, dari institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti; atau
 • Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan dengan PNGK minimum 2.00 hingga 2.49 atau yang setara dengannya, boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja atau penyelidikan dalam bidang yang berkaitan. Pembuktian pengalaman kerja calon luar negara perlu disahkan oleh Kedutaan negara masing-masing; atau
 • Memenuhi Kelayakan Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL A) bagi calon warganegara sahaja;
  • Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun pada tarikh permohonan; dan
  • Memiliki kelayakan STPM atau Diploma dalam bidang berkaitan atau kelayakan lain yang setara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan Senat Universiti; dan
  • Memiliki Sijil Perakuan APEL MQA dengan Tahap 7 MQF.
 • Pelajar bukan warganegara perlu mendapat keputusan minimum TOEFL (iBT) skor 46 / IELTS band 5.5 / CEFR band B2 / MUET band 3 (Pelajar dari luar negara yang berasal dari negara yang Bahasa Inggeris adalah bahasa rasminya atau memiliki kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dikecualikan daripada IELTS / TOEFL / CERF / MUET); dan
 • Memenuhi apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat Universiti dari semasa ke semasa.
 1. Ahli geologi/geofizik eksplorasi
 2. Pegawai Kajibumi (Jabatan Mineral dan Geosains)
 3. Pegawai meteorologi (Jabatan Meteorologi)
 4. Sektor perlombongan & pengkuarian
 5. Pegawai Penyelidik seperti Agensi Nuklear Malaysia, Pusat Penyelidikan Mineral, Jabatan Kimia dan lain-lain)

Penyelaras Program

Dr. Mohd Hariri Arifin

Emel : hariri@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5657

Yuran Pengajian

Wargenagara

RM6,450.00 / pengajian (minimum 2 semester)
 • RM 1,010.00 - Yuran Pendaftaran (semester pertama sahaja)
 • RM 420.00 - Yuran Perkhidmatan & Aktiviti (setiap semester)
 • RM 115.00 - Yuran Pengajian (per kredit)
 • RM 1,430.00 + (RM 115.00 x bil. kredit) - Jumlah keseluruhan yuran semester pertama
 • RM 420.00 + (RM 115.00 x bil. kredit) - Jumlah keseluruhan yuran semester berikutnya

Bukan Wargenagara

RM34,610.00 / pengajian (minimum 2 semester)
 • RM 1,410.00 - Yuran Pendaftaran (semester pertama sahaja)
 • RM 16,600.00 - Yuran Pengajian
 • RM 18,010.00- Jumlah keseluruhan yuran semester pertama
 • RM 16,600.00 - Jumlah keseluruhan yuran semester berikutnya

Penasihat Program

Dato' Zakaria Mohamad

Prof. Dr. Baba Musta

Ts. Dr. Mohd Akhmal Bin Muhamad Sidek

Translate »