Siswazah FST

 FST Postgraduate

SARJANA SAINS (GEOLOGI KEJURUTERAAN)

Program Geologi Kejuruteraan secara kerja kursus merupakan program yang memfokuskan kepada bidang  geologi gunaan di dalam aspek kejuruteraan. Program ini dibangunkan bagi melatih para pelajar menguasai kemahiran penyiasatan sifat batuan dan tanah melalui aktiviti kerja lapangan dan analisis makmal. Para pelajar turut dilatih untuk menghubung kaitkan tindak balas proses geologi terhadap permasalahan kejuruteraan seperti pendasaran, empangan, terowong serta bencana geologi di kawasan tropika seperti tanah runtuh janaan hujan, banjir dan banyak lagi.

Kerja kursus & Sepenuh masa

Minimum 2 semester (1 tahun)

Maksimum 4 semester (2 tahun)

 

Kemasukan – 2 kali setiap tahun (Mac dan Okt)

 

*tertakluk kepada kalendar akademik UKM

Bahasa Inggeris

SemesterTaraf KursusKod dan Nama KursusJumlah Kredit
I

Kursus Wajib

STPD6024   Kaedah Penyelidikan

STAP6073   Sistem Pengurusan Persekitaran

STAP6974   Projek Penyelidikan I

11

Kursus Pilihan

STAG6213   Geologi Kejuruteraan

STAG6234   Kejuruteraan Batuan

STAG6314   Geofizik Kejuruteran

11

II

Kursus Wajib

STAP6092   Etika Persekitaran

STAP6986   Projek Penyelidikan II

8
Kursus Pilihan

STAG6224   Kejuruteraan Tanah

STAG6243   Penyiasatan Geobencana

STAG6083   Hidrogeologi

10

Jumlah Keseluruhan Kredit

40

STPD6024 Kaedah Penyelidikan

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada bidang penyelidikan. Kursus ini memberikan para pelajar maklumat yang diperlukan untuk melengkapkan Master atau PhD mereka melalui penyelidikan di FST, UKM. Sepanjang 12 minggu kuliah, pelajar diajar falsafah, dan etika penyelidikan. Mereka dilengkapi dengan kemahiran yang diperlukan dalam menulis cadangan penyelidikan mereka, persembahan penyelidikan dan kompilasi penyelidikan dalam bentuk tesis atau disertasi. Kemahiran seperti reka bentuk eksperimen, endnote, mendeley, turnitin, penerbitan, persembahan lisan dan banyak lagi diajar dalam 44 jam kontak dengan pelajar. Pelajar kemudiannya dinilai berdasarkan cadangan penyelidikan, pembentangan cadangan penyelidikan dan dan peperiksaan akhir.

 

STAG6083 Hidrogeologi

Takrifan dan skop hidrogeologi. Kaitan dengan bidang sains dan kejuruteraan. Air bawahtanah:kewujudan dan jenis. Kitaran hidrologi. Konsep keliangan dan ketertelapan. Jenis lapisan pekandung air dan penciriannya. Hukum Darcy. Kaedah penentuan ketertelapan  makmal dan lapangan. Hidrogeokimia. Sifat air sebagai pelarut istimewa. Jenis larutan dalam air. Pengelasan air berdasarkan kandungan kimia. Penjelajahan air bawah tanah dan penggunaannya sebagai sumber air.

 

STAG6213 Geologi Kejuruteraan

Kursus ini bermula dengan pengenalan takrif, latar belakang dan perkembangan geologi kejuruteraan. Sistem pengelasan tanih dan batuan. Pemetaan geologi kejuruteraan. Jenis peta geologi kejuruteraan. Skala peta dan jenis pembinaan. Pemetaan geologi kejuruteraan di kawasan tropika. Perancangan penyiasatan dan penjelajahan geologi kejuruteraan. Penggerudian dan rakamannya. Pensampelan. Parit ujian dan rakamannya Ujian duga dalam dan penusukan. Ujian penusukan piawai. Ujian penusukan kon. Penafsiran hasil ujian. Laporan penyiasatan geologi kejuruteraan.

 

STAG6224 Kejuruteraan Tanah

Aliran air tanah, jaringan aliran dan penggunaannya, Hukum Darcy, Persamaan Keterusan; Teori konsolidasi tanah, isokron; Kekuatan ricih tanah, kelakuan tegasan-keterikan, keanjalan tanah, Teori Mohr-Coulomb; Tekanan bumi, tembok penahan, Teori Rankine; Keupayaan menampung tanah, pendasaran bangunan; Penyiasatan tapak dan ujian lapangan sifat tanah; Sifat fiziko-kimia dan mineralogi tanah; Penstabilan tanah:- kaedah fizikal dan kimia; Kes kajian seperti lebuhraya, empangan tanah, pendasaran bangunan.

 

STAG6234 Kejuruteraan Batuan

Pengenalan latar belakang dan perkembangan mekanik batuan dan geomekanik. Mekanik batuan berasaskan geologi.  Sistem pengelasan jasad batuan: sistem RMR dan Q. Ketakhomogenan dan anisotropi. Peranan ketakselanjaran terhadap kelakuan mekanik bahan dan jasad batuan. Pencirian ketakselanjaran. Input mekanik batuan dalam pembinaan bukaan bawah tanah (terowong, gegua)  empangan dan loji industri. Amali melibatkan penentuan sifat-sifat fizis dan mekanik bahan dan jasad batuan di makmal dan lapangan serta penyelesaian masalah berkenaan dengan kestabilan batuan dalam pembinaan.

 

STAG6243 Penyiasatan Geobencana

Kursus ini membincang proses-proses geologi dan semulajadi yang mempengaruhi sekitaran manusia secara katastropi. Kesan geobencana diperbesarkan oleh aktiviti manusia. Pengelasan geobencana. Konsep bahaya dan risiko. Tanah runtuh: takrifan, penentuan dan pengelasan. Bahaya tanah runtuh dan pengurusan risiko. Kajian kes. Amblesan dan lubang benam. Gempa bumi: pengelasan, magnitud dan keamatan. Pengesan dan pengukuran. Bahaya gempa bumi dan penebatan. Tsunami: latarbelakang dan pencirian. Dampak, kerosakan, pemantuan, amaran awal dan penebatan. Polisi dan tindakbalas terhadap gempa bumi dan tsunami di Malaysia. Banjir, hakisan, pengurusan bahaya dan risiko.

 

STAG6314 Geofizik Kejuruteraan

Kursus ini membincangkan prinsip asas kaedah geofizik yang digunakan dalam penyiasatan tapak untuk mendapatkan maklumat geologi kejuruteraan. Penekanan diberikan kepada teknik-teknik geofizik terkini (permukaan dan bawah permukaan) yang digunakan dalam industri. Hubungan antara parameter geofizik dan sifat kejuruteraan tanah dan batu, serta perbincangan beberapa kajian kes yang berkaitan. 

 • Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan dengan PNGK minimum 2.50, atau yang setara dengannya, dari institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti; atau
 • Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan dengan PNGK minimum 2.00 hingga 2.49 atau yang setara dengannya, boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja atau penyelidikan dalam bidang yang berkaitan. Pembuktian pengalaman kerja calon luar negara perlu disahkan oleh Kedutaan negara masing-masing; atau
 • Memenuhi Kelayakan Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL A) bagi calon warganegara sahaja;
  • Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun pada tarikh permohonan; dan
  • Memiliki kelayakan STPM atau Diploma dalam bidang berkaitan atau kelayakan lain yang setara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan Senat Universiti; dan
  • Memiliki Sijil Perakuan APEL MQA dengan Tahap 7 MQF.
 • Pelajar bukan warganegara perlu mendapat keputusan minimum TOEFL (iBT) skor 46 / IELTS band 5.5 / CEFR band B2 / MUET band 3 (Pelajar dari luar negara yang berasal dari negara yang Bahasa Inggeris adalah bahasa rasminya atau memiliki kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dikecualikan daripada IELTS / TOEFL / CERF / MUET); dan
 • Memenuhi apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat Universiti dari semasa ke semasa.
 1. Ahli geologi kejuruteraan
 2. Jurutera geoteknik
 3. Pegawai Jabatan Mineral & Geosains
 4. Perunding geologi

Penyelaras Program

Dr. Nor Shahidah Mohd Nazer

Emel : shahidahnazer@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 5391

Yuran Pengajian

Wargenagara

RM5,970.00 / pengajian (minimum 2 semester)
 • RM 1,010.00 - Yuran Pendaftaran (semester pertama sahaja)
 • RM 420.00 - Yuran Perkhidmatan & Aktiviti (setiap semester)
 • RM 103.00 - Yuran Pengajian (per kredit)
 • RM 1,430.00 + (RM 103.00 x bil. kredit) - Jumlah keseluruhan yuran semester pertama
 • RM 420.00 + (RM 103.00 x bil. kredit) - Jumlah keseluruhan yuran semester berikutnya

Bukan Wargenagara

RM34,610.00 / pengajian (minimum 2 semester)
 • RM 1,410.00 - Yuran Pendaftaran (semester pertama sahaja)
 • RM 16,600.00 - Yuran Pengajian
 • RM 18,010.00 - Jumlah keseluruhan yuran semester pertama
 • RM 16,600.00 - Jumlah keseluruhan yuran semester kedua

Penasihat Program

Translate »