Siswazah FST

 FST Postgraduate

SARJANA SAINS (KESELAMATAN SINARAN DAN NUKLEAR)

Program ini dibina untuk melahirkan modal insan yang kompeten, mahir, dan profesional dalam bidang keselamatan nuklear dan sinaran seiring dengan kemajuan pesat teknologi sinaran dalam sektor industri, perubatan, dan dunia
kesihatan. Graduan yang dihasilkan berkemampuan untuk menggunakan kaedah saintifik, termasuk dalam merancang eksperimen, menganalisis, dan menafsirkan data. Graduan dapat mengaplikasikan kemahiran teknikal dan manipulatif semasa membuat penyelidikan di tempat kerja.

Kerja kursus & Sepenuh masa

Minimum 2 semester (1 tahun)

Maksimum 4 semester (2 tahun)

 

Kemasukan – setiap bulan Oktober

*tertakluk kepada kalendar akademik UKM

Bahasa Inggeris

SemesterTaraf KursusKod dan Nama KursusJumlah Kredit
I

Kursus Wajib

STPD6024
Kaedah Penyelidikan

STSN6012
Salingtindak Sinaran dengan Jirim

STSN6132
Kawalan Pengaturan

STSN6212
Kuantiti dan Pengukuran

STSN6312
Kesan Sinaran Mengion ke atas Sistem Biologi 

STSN6422
Prinsip Perlindungan Sinaran

STSN6614
Amali I

STSN6972
Projek Penyelidian I

20

II

Kursus Wajib

STSN6052
Campurtangan bagi Perlindungan Awam

STSN6142
Kejuruteraan Sekitaran Kuasa Nuklear

STSN6222
Penilaian Dedahan Dalaman

STSN6322
Keselamatan Nuklear, Sekuriti dan Kawal Gunaan

STSN6412
Pengurusan Sisa Radioaktif

STSN6512
Dedahan dalam Perubatan

STSN6522
Kaedah Perlindungan Dedahan Pekerjaan

STSN6624
Amali II

STSN6986
Projek Penyelidikan II

24

Jumlah Keseluruhan Kredit

44

STPD6024 Kaedah Penyelidikan

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada bidang penyelidikan. Kursus ini memberikan para pelajar maklumat yang diperlukan untuk melengkapkan Master atau PhD mereka melalui penyelidikan di FST, UKM. Sepanjang 12 minggu kuliah, pelajar diajar falsafah, dan etika penyelidikan. Mereka dilengkapi dengan kemahiran yang diperlukan dalam menulis cadangan penyelidikan mereka, persembahan penyelidikan dan kompilasi penyelidikan dalam bentuk tesis atau disertasi. Kemahiran seperti reka bentuk eksperimen, endnote, mendeley, turnitin, penerbitan, persembahan lisan dan banyak lagi diajar dalam 44 jam kontak dengan pelajar. Pelajar kemudiannya dinilai berdasarkan cadangan penyelidikan, pembentangan cadangan penyelidikan dan dan peperiksaan akhir.

 

STSN6012 Salingtindak Sinaran dengan Jirim

Kursus ini bertujuan untuk memberi asas mengenai fizik nuklear dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Asas tersebut merangkumi pengenalan kepada perlindungan sinaran dan keselamatan sumber sinaran. Ini termasuk asas fizik dan matematik, salingtindak sinaran dan jirim dan sumber sinaran serta pengukuran dan pengesanan zarah kuantum.

 

STSN6052 Campurtangan bagi Perlindungan Awam

Kursus ini bertujuan untuk melahirkan kesedaran, akibat daripada dedahan kronik, kemalangan radiologi dan nuklear. Ia turut merangkumi konsep asas dalam prosedur kecemasan, penilaian dan pemantuan dalam situasi kemalangan nuklear dan radiologi.

 

STSN6132 Kawalan Pengaturan

Kursus ini bertujuan untuk membincangkan skop rangka kerja asas perundangan serta badan penguatkuasaan dalam perlindungan sinaran. Di samping itu ia turut merangkumi program pengaturan yang berkesan dalam perlindungan sinaran.

 

STSN6142 Kejuruteraan Sekitaran Kuasa Nuklear

Kursus ini meliputi kesan sekitaran kuasa nuklear dan sinaran. Kaedah penilaian radiologi dan pencirian berbagai sumber sinaran dibincang melalui analisa. Pengurusan efluen cecair dan sebaran gas nuklid radioaktif serta pengangkutan atau pindahan radioaktiviti melalui air dipermukaan, dibawah tanah dn biosfera dibincangkan. Akhir sekali model jejak sekitaran di bincang dan dibandingkan.

 

STSN6212 Kuantiti dan Pengukuran

Kursus ini bertujuan untuk membincangkan tentang kuantiti dosimetri dan perkiraan dosimetri. Ia turut memperkenalkan berbagai jenis pengesan, prinsip operasi, ciri-cirinya dan kekangan yang terlibat. Di samping itu ia turut membincang tentang pilihan pengesan yang sesuai  dalam bidang sinaran serta kuantiti dosimetri yang terlibat.

 

STSN6222 Penilaian Dedahan Dalaman

Kursus ini bertujuan untuk membincangkan penilaian dedahan perkerjaan kerana kemasukan radionuklid.  Turut dibincangkan adalah Model Biokinetik yang diguna oleh ICRP, kalibrasi dan jaminan kualiti. Ia juga bertujuan untuk melatih pelajar meramalkan dos akibat dari dedahan dalaman.

 

STSN6312 Kesan Sinaran Mengion ke atas Sistem Biologi

Kursus ini bertujuan untuk membincangkan mekanisma berbagai jenis kesan biologi yang terdedah kepada sinaran mengion. Ia juga bertujuan untuk memperkenalkan model-model yang digunakan dalam menentukan pekali risiko dalam meramalkan akibat. Ini termasuk kesan sinaran pada aras molekul dan sel, kesan penentu dan stokastik somatik, kesan stokastik warisan dan sebagainya.

 

STSN6322 Keselamatan Nuklear, Sekuriti dan Kawalan Gunaan

Kursus ini di gubal khusus untuk meningkatkan kesedaran pelajar terhadap pelbagai aspek keselamatan nuklear, sekuriti dan kawalgunaan. Kursus ini memberi pendedahan tentang perlindungan fizikal bahan nuklear dan kemudahan terlibat, pengesanan dan tindakbalas, prinsip kawalgunaan, perhitungan bahan nuklear kawalgunaan menyeluruh, pemantauan termasuk satelit dan undang-undang antarabangsa.

 

STSN6412 Pengurusan Sisa Radioaktif

Kursus ini bertujuan untuk membincangkan bagaimana orang awam terdedah kepada sinaran, akibat daripada amalan dan kaedah untuk menentukan dos. Ia turut merangkumi sumber dedahan kepada orang awam, tanggungjawab sesebuah organisasi dan kaedah pengangkutan bahan radioaktif serta pengurusan sisa radioaktif.

 

STSN6422 Prinsip Perlindungan Sinaran

Kursus ini bertujuan untuk membincangkan tentang rangkakerja asas dan peranan ICRP serta lain-lain agensi yang terlibat seperti Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, IAEA, Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO), Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa-Bangsa Bersatu (FAO), Agensi Tenaga Nuklear OECD (NEA / OECD), Pertubuhan Kesihatan Se Amerika (PAHO) dalam perlindungan sinaran.

 

STSN6512 Dedahan dalam Perubatan

Kursus ini bertujuan membincangkan skop, tanggungjawab dan justifikasi dedahan dalam perubatan. Ia turut menjelaskan konsep perkiraan dos kepada pesakit dan prosedur jaminan mutu serta cara pengoptimuman dedahan dalam perubatan. Disamping itu ia juga membincangkan tentang kes-kes kemalangan dedahan dalam perubatan yang telah berlaku.

 

STSN6522 Kaedah Perlindungan Dedahan Pekerjaan

Kursus ini bertujuan untuk membincangkan organisasi dan pengurusan, pemantauan individu dan tempat kerja. Ia turut merangkumi perlindungan terhadap dedahan pekerjaan di industri radiografi, industri penyinar, pemecut, peranti-peranti tolok, penyurih, peranti-peranti penggorek, loji pengeluaran radioisotop serta perubatan nuklear. Ia juga bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada program perlindungan sinaran yang diamalkan.

 

STSN6614 Amali I

Kursus ini melibatkan amali dan demonstrasi setiap jenis pemantau mudahalih bagi sinaran a, b, g dan penerangan penggunaan masing-masing, penggunaan manual kelengkapan, penentuan ciri-ciri pengesan GM, penentuan aras latarbelakang sinaran. Ia turut merangkumi pengukuran aras sinaran beta bagi sampel pemancar beta dan penentuan kecekapan total, kalibrasi spektrometer sintilasi gama dalam sebutan tenaga dan aktiviti.

 

STSN6624 Amali II

Kursus ini melibatkan amali termasuk hukum gandadua songsang, kajian pengecilan sinar gama,  tahap tenaga maksimum sinaran beta,  penghasilan isotop,  penyerapan zarah beta dalam bahan-bahan yang berbeza,  analisis spektrum gama kompleks menggunakan pengesan semikonduktor serta kerja lapangan yang melibatkan pengambilan sampel.

 

STSN6972 Projek Penyelidikan I

Kursus ini bertujuan melatih pelajar mengkaji satu bidang tertentu dalam bidang perlindungan sinaran menerusi pembacaan dan kajian sendiri secara terarah. Pelajar dikehendakki menyediakan satu laporan imbauan satu tajuk penyelidikan yang dipilih, dan menyediakan satu cadangan penyelidikan untuk dijalankan dalam kursus STSN6986 Projek Penyelidikan II.

 

STSN6986 Projek Penyelidikan II

Kursus ini bertujuan menawarkan pelajar untuk mendapat pengalaman menjalankan penyelidikan satu tajuk tertentu yang diminati dibawah bimbingan seorang atau sekumpulan penyelia. Penyelidikan dapat dijalankan secara eksperimen atau analitik. Pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan ilmiah mengenai hasil penyelidikan itu dan mempertahankan secara lisan.

 • Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan dengan PNGK minimum 2.50, atau yang setara dengannya, dari institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti; atau
 • Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan dengan PNGK minimum 2.00 hingga 2.49 atau yang setara dengannya, boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja atau penyelidikan dalam bidang yang berkaitan. Pembuktian pengalaman kerja calon luar negara perlu disahkan oleh Kedutaan negara masing-masing; atau
 • Memenuhi Kelayakan Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL A) bagi calon warganegara sahaja;
  • Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun pada tarikh permohonan; dan
  • Memiliki kelayakan STPM atau Diploma dalam bidang berkaitan atau kelayakan lain yang setara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan Senat Universiti; dan
  • Memiliki Sijil Perakuan APEL MQA dengan Tahap 7 MQF.
 • Pelajar bukan warganegara perlu mendapat keputusan minimum TOEFL (iBT) skor 46 / IELTS band 5.5 / CEFR band B2 / MUET band 3 (Pelajar dari luar negara yang berasal dari negara yang Bahasa Inggeris adalah bahasa rasminya atau memiliki kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dikecualikan daripada IELTS / TOEFL / CERF / MUET); dan
 • Memenuhi apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat Universiti dari semasa ke semasa.

Penyelaras Program

Dr. Aznan Fazli Ismail

Emel : aznan@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3919

Yuran Pengajian

Wargenagara

RM8,714.00 / pengajian (minimum 2 semester)
 • RM 1,010.00 - Yuran Pendaftaran (semester pertama sahaja)
 • RM 420.00 - Yuran Perkhidmatan & Aktiviti (setiap semester)
 • RM 156.00 - Yuran Pengajian (per kredit)
 • RM 1,430.00 + (RM 156.00 x bil. kredit) - Jumlah keseluruhan yuran semester pertama
 • RM 420.00 + (RM 156.00 x bil. kredit) - Jumlah keseluruhan yuran semester berikutnya

Bukan Wargenagara

RM34,610.00 / pengajian (minimum 2 semester)
 • RM 1,410.00 - Yuran Pendaftaran (semester pertama sahaja)
 • RM 16,600.00 - Yuran Pengajian
 • RM 18,010.00 - Jumlah keseluruhan yuran semester pertama
 • RM 16,600.00 - Jumlah keseluruhan yuran semester berikutnya

Penasihat Program

Translate »