Siswazah FST

 FST Postgraduate

SARJANA SAINS (PENGURUSAN SUMBER GENETIK TUMBUHAN)

Program Pengurusan Sumber Genetik Tumbuhan dikendali sebagai satu program peringkat antarabangsa dengan kerjasama daripada Bioversity International dengan tujuan melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran teori yang mendalam dan kemahiran praktikal yang diperlukan untuk mengurus sumber genetik tumbuhan secara lestari. Program ini diajar oleh ahli fakulti dengan input daripada institusi penyelidikan negara penting seperti Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM), Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI),  Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) and Lembaga Getah Malaysia (MRB). Kaedah ini memberikan peluang kepada graduan untuk menceburi pelbagai bidang pekerjaan berkaitan pengurusan sumber genetik tumbuhan dalam pertanian, perhutanan, bioteknologi dan aktiviti hilirannya. Program ini juga bertujuan untuk menarik minat ahli profesional yang sedang bertugas untuk menambah ilmu saintifik bagi tujuan penyelidikan dan pengajaran.

Kerja kursus & Sepenuh masa

Minimum 2 semester (1 tahun)

Maksimum 4 semester (2 tahun)

 

Kemasukan – 2 kali setiap tahun (Mac dan Okt)

 

*tertakluk kepada kalendar akademik UKM

Bahasa Inggeris

SemesterTaraf KursusKod dan Nama KursusJumlah Kredit
I

Kursus Wajib

STPD6024   Kaedah Penyelidikan

STAP6073   Sistem Pengurusan Persekitaran

STAP6043   Kepelbagaian dan Sistematik Tumbuhan

STAP6974   Projek Penyelidikan I

14

Kursus Pilihan

STAB6903   Kepelbagaian Sumber Genetik Tumbuhan

STAB6924   Bioteknologi Tumbuhan Lanjutan

7

II

Kursus Wajib

STAP6033   Biogeografi

STAP6986   Projek Penyelidikan II

9
Kursus Pilihan

STAB6914   Pembiakbakaan Tumbuhan

STAB6143   Botani Ekonomi dan Etnobotani

STAB6013   Biologi Pemuliharaan

10

Jumlah Keseluruhan Kredit

40

STPD6024 Kaedah Penyelidikan

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada bidang penyelidikan. Kursus ini memberikan para pelajar maklumat yang diperlukan untuk melengkapkan Master atau PhD mereka melalui penyelidikan di FST, UKM. Sepanjang 12 minggu kuliah, pelajar diajar falsafah, dan etika penyelidikan. Mereka dilengkapi dengan kemahiran yang diperlukan dalam menulis cadangan penyelidikan mereka, persembahan penyelidikan dan kompilasi penyelidikan dalam bentuk tesis atau disertasi. Kemahiran seperti reka bentuk eksperimen, endnote, mendeley, turnitin, penerbitan, persembahan lisan dan banyak lagi diajar dalam 44 jam kontak dengan pelajar. Pelajar kemudiannya dinilai berdasarkan cadangan penyelidikan, pembentangan cadangan penyelidikan dan dan peperiksaan akhir.

 

STAB6013 Biologi Pemuliharaan

Keadaan bumi pada masa ini berada ditahap yang kritikal kerana ekosistem semulajadi dan ahli-ahlinya terancam oleh aktiviti manusia. Untuk menangani masalah ini, satu disiplin sains baru telah wujud, iaitu, Biologi Pemuliharaan. Disiplin ini tidak hanya menumpukan perhatian kepada kemandirian spesies. Malah disiplin ini juga mengambilkira aspek falsafah moral, keadilan sosial, ekonomi dan politik. Kursus ini dibahagikan kepada beberapa bahagian untuk menonjolkan pendekatan multidisiplin ini, iaitu: asal-usul Biologi Pemuliharaan; kepelbagaian biologi dan kepentingannya; ancaman terhadap kepelbagaian biologi; perlindungan, pemulihan dan pengurusan populasi, spesies, habitat dan ekosistem; dan, ekonomi dan pembangunan mapan.

 

STAB6143 Botani Ekonomi dan Etnobotani

Kursus ini memfokus dan membincangkan aspek-aspek botani tumbuhan yang berkepentingan ekonomi dan etnobotani kepada manusia termasuk peranan tumbuhan di dalam kedudayaan dan tamadun manusia. Ia juga akan mencakupi beberapa kumpulan komoditi tumbuhan utama seperti tanaman makanan (padi, sumber karbohidrat lain), tumbuhan ubat-ubatan dan juga tumbuhan landskap desa dan bandar. Sejarah penggunaan tumbuhan di kalangan penduduk Asia Tenggara akan digariskan dalam aspek biologi, alam sekitar, sosio-ekonomi, kebudayaan dan peranan tumbuhan di dalam pengunaan moden seperti tanaman ladang dan bioteknologi pertanian.

 

STAB6903 Kepelbagaian Sumber Genetik Tumbuhan

Kursus ini akan membincangkan aspek-aspek berkaitan kepelbagaian sumber genetik tumbuhan, dan memberi penekanan kepada spesies tumbuhan yang penting, termasuk spesies hutan, yang diguna untuk tujuan makanan dan pertanian, bahan mentah industri dan ubat-ubatan. Kepelbagaian sumber genetik bagi tanaman utama, minor, dan yang kurang dieksploitasi akan dibincangkan.  Aspek penting termasuk prinsip am mengenai kepelbagaian dan evolusi, asal-usul dan pusat kepelbagaian, takung gen, sistem pembiakan, nilai kepelbagaian tumbuhan, dan penggunaannya dalam pembiakbakaan varieti moden.  Kursus ini juga merangkumi pelbagai kemajuan dalam teknologi penanda molekul dan hubungkaitnya dengan sumber genetik tumbuhan, termasuk lawatan lapangan.

 

STAB6914 Pembiakbakaan Tumbuhan

Kursus ini akan membincangkan tentang pembiakbakaan tumbuhan, dan memberi penekanan kepada semua prinsip genetik dan kaedah yang penting dalam pembiakbakaan tanaman termasuk sistem pembiakan, pewarisan gen, penghibridan dan pemilihan, kerintangan terhadap penyakit dan perosak, saling tindak genotip x persekitaran, manipulasi gen dan kejuruteraan genetik. Tajuk-tajuk berkaitan pembiakbakaan spesies hutan termasuk  strategi pembiakbakaan pokok, kaedah pemilihan dan pengeluaran bijibenih.  Kursus ini juga meliputi genetik populasi dan kuantitatif yang mempunyai kaitan dengan pembiakbakaan tumbuhan, termasuk lawatan lapangan.

 

STAB6924 Bioteknologi Tumbuhan Lanjutan

Kursus memberi pengenalan dan kaedah bioteknologi lanjutan yang penting dan melihat bagaimana kaedah bioteknologi baru boleh menyumbang dan digunakan bagi pembaikan tanaman atau dalam program pembiakbakaan pokok. Kaedah bioteknologi termasuk aspek genomik, bioinformatik dan manipulasi genetik merangkumi pemetaan genom tumbuhan dengan penanda molekul, pengklonan berasaskan peta, penjujukan genom, analisis jujukan, vektor untuk pengklonan, kaedah transformasi dan analisis tumbuhan transgenik. Kelas amali yang disaji adalah analisis rangkaian, analisis jujukan dan kaedah transformasi yang diguna dalam pembaikan tanaman dan pokok.  Amali/demonstrasi/lawatan adalah termasuk.

 • Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan dengan PNGK minimum 2.50, atau yang setara dengannya, dari institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti; atau
 • Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan dengan PNGK minimum 2.00 hingga 2.49 atau yang setara dengannya, boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja atau penyelidikan dalam bidang yang berkaitan. Pembuktian pengalaman kerja calon luar negara perlu disahkan oleh Kedutaan negara masing-masing; atau
 • Memenuhi Kelayakan Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL A) bagi calon warganegara sahaja;
  • Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun pada tarikh permohonan; dan
  • Memiliki kelayakan STPM atau Diploma dalam bidang berkaitan atau kelayakan lain yang setara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan Senat Universiti; dan
  • Memiliki Sijil Perakuan APEL MQA dengan Tahap 7 MQF.
 • Pelajar bukan warganegara perlu mendapat keputusan minimum TOEFL (iBT) skor 46 / IELTS band 5.5 / CEFR band B2 / MUET band 3 (Pelajar dari luar negara yang berasal dari negara yang Bahasa Inggeris adalah bahasa rasminya atau memiliki kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dikecualikan daripada IELTS / TOEFL / CERF / MUET); dan
 • Memenuhi apa-apa syarat lain yang ditetapkan oleh Senat Universiti dari semasa ke semasa.
 1. Pegawai Penyelidik
 2. Penyelidik
 3. Pensyarah
 4. Pembiakbaka Tumbuhan
 5. Pembuat Dasar

Penyelaras Program

Prof. Madya Dr. Choong Chee Yen

Emel : cychoong@ukm.edu.my
Tel : 03-8921 3848

Yuran Pengajian

Wargenagara

RM5,970.00 / pengajian (minimum 2 semester)
 • RM 1,010.00 - Yuran Pendaftaran (semester pertama sahaja)
 • RM 420.00 - Yuran Perkhidmatan & Aktiviti (setiap semester)
 • RM 103.00 - Yuran Pengajian (per kredit)
 • RM 1,430.00 + (RM 103.00 x bil. kredit) - Jumlah keseluruhan yuran semester pertama
 • RM 420.00 + (RM 103.00 x bil. kredit) - Jumlah keseluruhan yuran semester berikutnya

Bukan Wargenagara

RM34,610.00 / pengajian (minimum 2 semester)
 • RM 1,410.00 - Yuran Pendaftaran (semester pertama sahaja)
 • RM 16,600.00 - Yuran Pengajian
 • RM 18,010.00 - Jumlah keseluruhan yuran semester pertama
 • RM 16,600.00 - Jumlah keseluruhan yuran semester kedua

Penasihat Program

Dr. Maizura Ithnin @ Mokngin

Translate »