KESAN-KESAN BURUK PEMBINAAN EMPANGAN

              Pembinaan empangan tidak semestinya membawa kebaikan sahaja. Tetapi disebaliknya terdapat kesan buruk pembinaan empangan yang wujud sebelum dan selepas pembinaan yang harus dipertimbangkan. Ia bukan sahaja memberikan kesan terhadap persekitaran pembinaannya tetapi boleh sehingga muara sungai. Antaranya kesan pembinaan empangan adalah

·     Masalah sistem ekologi

                                            I.      Kemusnahan hutan

                     II.      Kepupusan dan gangguan flora dan fauna

·                                Masalah antropogenik

·                                Masalah perubahan mikrocuaca persekitaran

·                                Masalah pencemaran

                                            I.      Air

                                         II.      Tanah

·                                Kemasukan air masin

·                                Kesan mineral tanih persekitaran

·                                Masalah kaum orang asli.

·        Masalah pembaziran wang (ekonomi)

·                                Kesan ke atas air bawah tanah

Kesan ini juga menyebabkan pelbagai masalah kepada tiga golongan biasanya. Kajian juga selalunya dikaji mengikut ini iaitu,

 

MASALAH SISTEM EKOLOGI

Tidak dinafikan lagi masalah akan timbul dalam ekosistem kita. Ia biasanya bermula daripada permulaan pembinaan sehinggalah ke hilir sungai.Banyak kajian semulajadi terjejas dan banyak informasi tidak dapat dijadikan bahan rujukan sebelum terpupus. Secara tidak langsung, sumber biologikal dan kepelbagaian genetik termusnah. Banyak spesis terancam iaitu haiwan akuatik, darat, masalah hutan dan akan diterangkan denagn lebih lanjut lagi  melalui bahagian di bawah.

Kemusnahan hutan

Pembinaan empangan memerlukan pembersihan hutan yang luas tanpa kawalan. Seperti di Bakun dan di Tasik Chini telah memberikan kesan yang ketara dan dapat di lihat dengan jelas.

 Contoh yang paling ketara adalah Empangan Bakun telah memusnahkan  habitat semulajadi sebanyak 70,000 hektar yang sebesar Singapura. Contoh lain adalah Empangan Tasik Chini, Pahang juga membersihkan 60 hektar hutan yang ada.

            Vagitatif ekosistem termusnah dan seterusnya memberikan kesan kepada hidupan. Habitat semulajadi terganggu dan menyebabkan organisma terpaksa mencari habitat yang baru ataupun terus pupus bagi kawasan tersebut.

Pembinaan empangan yang dijalankan pada 1995 di Timah-Tasoh, Perlis. Photo : WWFM / Salahuddin Yaacob. Duniaku WWF

Kepupusan dan gangguan flora dan fauna

Banyak flora dan fauna terancam. Masalah bertambah apabila hidupan ini telah terdedah kepada penyakit berjangkit.Masalah tebing pasir akan terhumbang semasa banjir menyebabkan kuanitinya semakin berkurang.

Contohnya kawasan pembiakan penyu air tawar telah terancam melalui situasi ini. Ini juga menghalang laluan penyu dan ikan air tawar dan seterusnya mengganggu tabiat pergerakkan dan pembiakan mereka.

Di Empangan Temenggor telah dikenal pasti masalah ini dengan bilangan ikan terubuk di Sungai Perak semakin berkurangan .Masalah lain adalah perpindahan hidupan dari kawasan hutan ke kawasan berkependudukan. Ini menyebabkan masalah kepada penduduk tempatan yang tinggal berdekatan. Contohnya adalah pembinaan Empangan Bakun.Flora biasa pupus tanpa mengetahui kajian yang mendalam. Masalah ini akan bertambah jika tiada kawalan dan tindakan diambil.

MASALAH ENTROPOGENIK

Masalah banjir biasanya berkait dengan berkait dengan sistem pengaliran yang kurang teratur. Tetapi ada punca lain yang menyebabkan masalah ini berlaku. Antaranya adalah kekurangan kawasan tadahan air dan sistem pembinaan empangan yang kurang teratur. Masalah  kekurangan kawasan tadahan air di sekitar biasanya wujud. Ini kerana banyak kemusnahan hutan telah berlaku. Pendedahan tanah terbiar kepada hujan menyebabkan aliran air permukaan  bertambah. Air ini tidak akan terserap kedalam tanah dan mengalir terus kedalam sungai. Seterusnya menyebabkan banjir berlaku di kawasan hilir sungai biasanya.

Selain itu, masalah tanah runtuh dan juga hakisan tanah akan berlaku. Seperti yang diterangkan tadi  kawasan yang kurang tadahan air akan menyebabkan masalah ini berlaku.

Gambar semasa Tasik Kenyir sewaktu pembinaan telah memberikan impak yang besar terhadap persekitaran. Gambar ini diambil pada tahun 1995. Photo :WWFM/ Lena Chan .WWF                                                                      Duniaku.                                              

MASALAH PERUBAHAN MIKROCUACA PERSEKITARAN

              Apabila tiada tumbuhan di sekeliling, kita akan rasa lebih panas di persekitaran kita. Situasi ini akan berlaku dengan kerata dan mempunyai bukti yang amat jelas. Haiwan berdarah sejuk biasanya akan merasakan perubahan ini secara mendadak.

               Contoh ikan biasanya menukar habitatnya apabila keadaan persekitaran tidak sesuai lagi lebih-lebih lagi dalam perubahan suhu.  Selain itu, ini boleh menyebebkan masalah penhijrahan haiwan dari kawasan hutan ke kawasan yang mempunyai penduduk.

MASALAH PENCEMARAN 

Masalah yang biasa dihadapi dalam pembinaan empangan adalah pencemaran

a ) pencemaran air                             b ) pencemaran tanah

pencemaran ini wujud sebaik sahaja pembinaan dijalankan. Ini membawa kesan yang amat ketara bagi hidupan akuatik . Lebih-lebih lagi dikawasan hilir sungai membawa kesan buruk yang amat ketara malah menyebabkan komposisi mineral dalam air bertukar.

Pencemaran air

Biasanya sungai akan menjadi liat dan kelodak apabila hakisan tanah berlaku sewaktu pembinaan dan pelepasan air. Dari sini, air menjadi coklat menyebabkan masalah pertumbuhan tumbuhan akuatik berlaku.

Tetapi disebaliknya, sungai akan menjadi kekurangan mineral disebabkan masalah system aliran air sungai menjadi perlahan disebabkan penangkungan air. Kadar mineral dan oksigen semakin berkurangan.

Tambahan lagi masalah timbul apabila penduduk bercucuk tanam hasil pertanian mereka. Penggunaan pestisid tidak dapat dialirkan dan dikitarkan dalam sungai. Kadar pengunaan baja juga turut menjejaskan kualiti air apabila air dilepaskan dari empangan.

Pencemaran tanah

Masalah ini timbul apabila sisa pembinaan empangan yang tidak teratur. Selain itu, enapan tanih di kawasan hilir dan pemendapkan di tasik menyebabkan kawasan ini menjadi semakin cetek. Ini disebabkan masalah hakisan tanih yang di kawasan  tebingnya dan masalah pembuangan sisa seperti kayu-kayu pembinaan, sampah dan bahan induk pembinaan.

Secara tidak langsung, hilir sungai menjadi semakin cetek begitu juga dengan tasik. Pencemaran ini menyebabkan masalah dan gangguan kepada hidupan. Ini juga menyebabkan masalah kepada penduduk juga.

Contoh yang jelas adalah Sungai Terengganu berpunca daripada masalah hakisan pantai yang amat serius di Seberang Takir, Kuala Terengganu. Ini menyebabkan system pengangkutan yelah berkurang sbanyak 20 %.

KEMASUKAN AIR MASIN

Pembinaan empangan menyebabkan aliran air sungai di kawasan hilir menjadi perlahan. Aliran yang perlahan ini menyebabkan kemasukkan air masin secara perlahan-lahan dalam jangka masa tertentu.

Ini menyebabkan ekosistem akuatik menjadi tidak seimbang terutama di kawasan zon air tawar. Pembiakan ikan juga akan terjejas Ini juga menyebabkan pukulan ombak bertambah dan memecahkan pantai dengan lebih kuat. Tidak hairanlah air masin ini dapat menembusi jauh ke dalam sungai..

Bahan pencemar yang berkepekatan tinggi  wujud apabila air masin ini masuk. Ini kerana pengaliran air sungai adalah perlahan untuk mencairkan kandungan yang terdapat di persisiran pantai ini. Ini membawa masalah kepada penduduk yang tinggal di sisni juga.Tetapi masalah ini haruslah mengambil kira juga saizdan kecerunan sesebuah sungai serta kemerosotan aliran air sungai.

KESAN MINERAL TANIH PERSEKITARAN

Tanih adalah bahan utama dalam pertumbuhan tumbuhan kerana terdat pelbagai mineral yang penting baginya. Tetapi setelah pembinaan ini berlaku, kandungan mineral tanih semakin terjejas tidak kira di darat ataupun di sungai.

Tanih akan terhakis menyebabkan kesuburan tanih semakin berkurangan. Mineral di sini dibawa turun oleh aliran air permukaan. Masalah bertambah apabila nineral ini tidak atau hanya sedikit sahaja yang terjerap masuk ke dalam tanih tersebut.                                                      

        Tanih dalam sungai juga mengalami situasi yang sama.Tetapi kesemua kandungan mineral ini akan berkumpul di dalam empangan itu sendiri

        Gambarajah di bawah menunjukkan keratan sebuah empangan dimana enapan sediment berlaku dalam empangan.

 

 

 

 


MASALAH KAUM ORANG ASLI

              Pembinaan empangan ini memang membawa kesan kapada kaum orang asli. Banyak antara kaum ini hilang tradisi, budaya dan cara hidup terpaksa bertukar. Ini dikaitkan dengan sumber pendapatan mereka, tempat tinggal mereka dan ancaman lain seperti penyakit berjangkit.

              Perjalanan hutan mereka juga terpaksa bertukar disebabkan masalah pembinaan empangan. Secara tidak langsung, mereka akan tersisih daripada tradisi mereka.

                                                                          Dari segi, sumber mereka terancam. Masalah mencari          makanan juga wujud. Contoh yang jelas adalah sumber protein mereka     daripada hasil penangkapan ikan terjejas di Sungai Baloi, Sarawak yang     berdekatan dengan Empangan Bakun.

                      Kegiatan perikanan di Sungai Balui yang semakin sedikit dan saiz ikan semakin kecil mengancam penduduk disini. Ini disebabkan masalah pembinaan Empangan Bakun.Photo: The Star ,Thursday, August 11, 1994


 

MASALAH PEMBAZIRAN WANG (EKONOMI )

          Pembinaan empangan meperuntukan jumlah perbelanjaan yang banyak.Biasanya pembinaannya menemui kejayaan tetapi sesetengah darinya menghadapi masalah.

 1 )Ti dak siap –

     Projek meerlukan perbelanjaan yang berlebihan.Contohnya empangan Bakun , Sarawak.

 

2)Masalah timbul –

    Kerajaan belanja untuk memperbaki ekosistem persekitaran.Contohnya Hakisan yang berlaku di Seberang     Takir berhampiran Kuala Terenganu.

      Usaha peneguhan dan pengorekan kawasan pantai untuk elakkan hakisan pantai berlaku telah menelankan  belanja besar.

  AIR BAWAH TANAH

                 Air berkumpul disekitar bawah tanah.Ini mengakibatkan tanah permukaan menjadi terlalu lembap, kerosakan dalam (agricultural lands), bandar dan jalan raya. Air bawah tanah kawasan lain menjadi kering kerana kurangnya aliran air bawah tanah ke kawasan tersebut.

KESAN-KESAN YANG LAIN

 Pembinaan empangan telah memberikan kesan buruk terhadap hidroekosistem sungai.Diantara keburukannya adalah seperti menjejaskan populasi ikan di hilir sungai jika pembinaan empangan berlaku di kawasan hulu sungai.Keadaan ini berlaku di kawasan Empangan Temenggor, Bersia dan Kenering.Kajian yang mendalam telah dijalankan di Tasik Chenderoh.Hasil tangkapan perikanan di empangan ini adalah rendah dan hanya 22 spesies telah ditangkap, dan 15 daripadanya terdiri daripada Famili Cyprinidae.Kebanyakan ikan ditangkap dengan menggunakan pukat hanyut bemata kecil dan ini menunkjukan kekurangan ikan bersaiz besar di empangan tersebut.Hasil tangkapan per unit usaha (CPUE) pula adalah antara (2.7 – 12.8  kg. per nelayan- hari yang bernilai antara RM4.94-32.43 per nelayan-hari.

             Selain itu, pembinaan empangan yang tidak mengikut spesifikasi boleh menyebabkan kemusnahan hutan.Puncanya adalah kenaikan paras air melebihi paras yang dirancang.Keadaan ini telah berlaku di Tasik Chini, Pahang.Menurut keratan akhbar Jabatan Alam Sekitar (JAS) akan mengambil tindakan terhadap pihak yang bertanggungjawab menyebabkan kemusnahan hutan di Tasik Chini.Tetapi situasi ini

boleh diibaratkan ‘nasi sudah menjadi bubur’.