Jabatan Bendahari

 Akauntabiliti Pegangan Kita

Penyataan Organisasi

Visi dan MisiWawasanDasar KualitiObjektif UmumObjektif KualitiPiagam

Visi

Menjadi jabatan yang sentiasa menyediakan perkhidmatan kewangan yang terkehadapan dan menyokong aspirasi universiti

Misi

Menjadi jabatan yang sentiasa menyediakan perkhidmatan kewangan yang terbaik.

Bertekad memberi perkhidmatan kewangan yang cekap, amanah dan proaktif selaras dengan falsafah dan wawasan Universiti.
Jabatan Bendahari bertekad memberi perkhidmatan dan pengurusan kewangan Universiti yang berkualiti melalui perlaksanaan dan penghayatan Sistem Pengurusan Kualiti yang cekap, berkesan serta memenuhi keperluan pelanggan dengan penambahbaikan berterusan dalam ruanglingkup keperluan berkanun.

1. Menguruskan kewangan universiti dengan cekap dan berkesan.

2. Menyediakan maklumat kewangan dengan cepat dan tepat kepada pelanggan.

3. Memberi perkhidmatan pelanggan yang memuaskan.

4. Menambahbaik sistem pengurusan kewangan secara berterusan.

UKM-SPKP-BEN-PK01 Pengurusan Bajet
Mengagihkan peruntukan bagi tahun hadapan selewat-lewatnya pada 31 Disember tahun semasa.
UKM-SPKP-BEN-PK02  Pengurusan Perolehan
95%  Pesanan Rasmi disediakan tidak lewat sepuluh (10) hari dari tarikh terima permohonan dan dokumen lengkap.
UKM-SPKP-BEN-PK04 Pengurusan Aset
90% Daftar Aset Alih dikemas kini dalam  tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh terima aset.
UKM-SPKP-BEN-PK09 Pengurusan Akaun Universiti
Menyediakan Penyata Kewangan yang benar dan saksama dalam tempoh yang ditetapkan.
UKM-SPKP-BEN-PK10 Pemantauan Pematuhan Peraturan Kewangan
Pemantauan pematuhan peraturan kewangan di PTJ sekurang-kurangnya di tujuh (7) PTJ setiap bulan.
UKM-SPKP-BEN-PK11 Pengurusan Bayaran 
Mengurus bayaran gaji kakitangan dibuat tidak lewat daripada  25hb setiap bulan
95% bayaran kepada pelanggan dibuat tidak lewat empat belas (14) hari dari tarikh terima dokumen lengkap.

1. Menyediakan maklumat kewangan yang diperlukan selaras dengan keperluan pelanggan dan keperluan berkanun mengikut masa yang ditentukan.

2. Memberi perkhidmatan yang memuaskan kepada pelanggan melalui penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti secara berterusan.

3. Mengurus fungsi utama kewangan mengikut objektif kualiti yang telah ditetapkan.

4. Aduan pelanggan akan diberi maklumbalas tidak lewat dari 7 hari dan tindakan selanjutnya akan diambil tidak lewat dari 18 hari dari tarikh terima aduan.

5. Memberi perkhidmatan yang cekap dan mesra pelanggan.