Jabatan Bendahari

 Akauntabiliti Pegangan Kita

Protokol Kawalan Dalaman

Dokumen ini disediakan sebagai panduan kepada kakitangan Jabatan Bendahari berkaitan dengan kawalan pentadbiran pejabat, pengurusan kewangan universiti, pengurusan rekod dan dokumen secara umum. Di mana terdapat kekeliruan atau percanggahan maka Akta, Pekeliling dan Surat Pekeliling yang berkenaan adalah terpakai dan dirujuk.
Dokumen ini telah dipinda dari dokumen asal (2009) dibentangkan dan telah diluluskan untuk penggunaan kakitangan Jabatan Bendahari oleh Mesyuarat Ketua Bahagian Jabatan bendahari pada 20 Oktober, 2016.

Khalijah Hj Bakar
Pengarah Eksekutif Kewangan
20 Oktober, 2016