CITRA 5

CITRA 5 – Sains, Teknologi & Kelestarian

Kemajuan Sains dan Teknologi member kesan yang besar terhadap kelestarian alam sekitar dan masyarakat. Individu yang berpengetahuan dan peka seharusnya mengambil berat tentang perkara tersebut Memandangkan pembangunan teknologi diperlukan untuk pembangunan negara, adalah sangat penting bagi pelajar dan pengajar mensepadukan ilmu sains dan teknologi dengan sains social dalam membincangkan isu berkaitan teknologi dan kesannya terhadap kelestarian persekitaran dan masyarakat. Citra Sains, Teknologi dan Kelestarian mengambilkira penawaran kusus yang memfokuskan kepada falsafah, etika dan aspek social teknologi terhadap alam sekitar dan masyarakat. Kandungan kursus merangkumi bagaimana masyarakat membentuk, mengaplikasi dan bertindakbalas terhadap teknologi. Kadar perkembangan teknologi yang pesat memerlukan pertimbangan yang teliti dan bermakna kearah teknologi yang mencerminkan perkongsian nilai masyarakat dan persekitaran. Kursus dalam Citra ini mendedahkan pelajar mengenai perspektif yang holistic terhadap penerapan dan penggunaan teknologi. Secara keseluruhannya, kursus ini mengambilkira isu sains dan teknologi dalam kehidupan manusia dan kelestarian persekitaran.

Hasil Pembelajaran Citra (HPC 5) Sains, Teknologi & Kelestarian

I. Berkebolehan berdebat dan memberikan pandangan tentang aplikasi terkini sains dan teknologi (A3)

II. Berkebolehan untuk menilai dan memberi respons berkaitan impak sains dan teknologi terhadap masyarakat dan kelestarian (P3)

III. Berkebolehan untuk menghubungkan ilmu sains dan teknologi secara holistik dalam kehidupan seharian (A4)

 

SENARAI KURSUS CITRA 5

(kemaskini 01/9/2017)

Pusat Citra Universiti

LMCK2711    Tanggungjawab Alam Sekitar

LMCP1512     Sains dan Teknologi untuk Kesejahteraan Masyarakat

LMCP1532     Pembangunan Bandar Mapan

LMCP1542     Mikrob untuk Kesejahteraan Manusia

LMCP1552     Pembangunan Mapan dalam Islam

LMCP1572     Bioetika untuk Kesejahteraan Masyarakat

LMCR1512     Asas Pengurusan Bencana

LMCR2272     Apresiasi Teknologi Maklumat

LMCR2332     Ekologi Global dan Pembangunan Lestari

LMCR3352     Bioteknologi dan Masyarakat

 

Pusat Kesatria

LMCB1512     Pengenalan Senjata Kecil

LMCB1522     Melawan Kebakaran

LMCB3512     SUKSIS 1 (Pengenalan Kepada Kawad dan Senjata)

 

Pusat Kebudayaan

LMCZ4412     Seni Silap Mata

LMCZ4422     Seni Silap Mata II

LMCZ4432     Seni Silap Mata III

LMCZ4442     Seni Silap Mata IV

 

Kolej Keris Mas

LMCR1522     Agropreneur Dalam Komuniti

LMCR1532     Teknologi Hijau dan Kemampanan Lestari

 

Institut Islam Hadhari

LMRH1502    Sains, Masyarakat dan Agama

 

Institut LESTARI

LMJS1502      Geopark Global – Model Pembangunan Lestari Wilayah

LMCP1592     Pembangunan dan Alam Sekitar

LMCP1522     Penjelajahan Ekosistem Alam Sekitar

 

Institut Biologi Sistem (INBIOSIS)

LMRB1502     Bioteknologi Herba dalam Kehidupan

LMRB1512     Isu dan Kegunaan Organisma Diubahsuai Genetik

 

Institut Perubatan Molekul (UMBI)

LMJJ1502       DNA untuk Kemasyarakatan

 

Institut Kejuruteraan Mikro & Nanoelektronik (IMEN)

LMRR1502     Teknologi Fotonik untuk Kesejahteraan Masyarakat

LMRR1512     Cahaya dalam Kehidupan

 

Institut Informatik Visual (IVI)

LMCP1582     Data Raya untuk Masyarakat

 

Fakulti Perubatan

LMFF1512     Siasatan Jenayah Melalui Kaedah Saintifik

LMFF1522     Pendekatan Satu Kesihatan dan Penyakit Zoonosis

 

Fakulti Sains & Teknologi

LMCP1562     Matematik dan Masyarakat

STAB1003      Genetik dan Masyarakat

STAE1003      Hubungan Manusia dan Alam Sekitar

STAP1012      Geologi Asas

STAP1032      Geologi dan Manusia

STAP1423      Alam dan Manusia

STAP2012      Geosains Pelancongan

STAL2522      Laut dan Manusia

STKK1233     Kimia Am I

STSB3462      Kitar Semula Bahan

STSF1413       Sains Fizis

STSF3312       Astronomi

 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

SKPD1023     Teknologi Maklumat untuk Sains Sosial

 

Fakulti Pengajian Islam

PPPG2962      Pengantar Astrofiqh dan Kosmofiqh

PPPM1712     Media Islam dan Teknologi

 

Fakulti Pendidikan

GGGE1153     Komputer Dalam Pendidikan

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat

LMTT1023     Pengaturcaraan untuk Sains Sosial

LMTT1033     Pengaturcaraan untuk Sains dan Teknologi

LMTT2553     Pembangunan Aplikasi Web

LMCR2523     Pengaturcaraan Permainan dan Budaya Malaysia


 

KANDUNGAN KURSUS

Citra 5     –      Sains, Teknologi Dan Kelestarian

 

Pusat Citra Universiti

Pusat Citra Universiti

 

LMCK2711         Tanggungjawab Alam Sekitar

Kursus ini bertujuan membina kefahaman dan sikap bertanggungjawab terhadap isu alam sekitar dan impaknya kepada masyarakat. Melalui kursus ini, pelajar akan didedahkan terhadap isu pemuliharaan dan kelestarian alam sekitar dalam membangun dan mengguna sains dan teknologi dalam kehidupan, menguasai kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat untuk memilih teknologi yang menjamin kelestarian alam sekitar dalam kehidupan seharian. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan masalah, dan Service Learning.

 

Bacaan Asas

Pusat Akreditasi Pembelajaran. 2011. Garis panduan kokurikulum berkredit berasaskan kontrak pembelajaran. Bangi: Pusat Akreditasi Pembelajaran.

Pusat Akreditasi Pembelajaran. 2011. Panduan Prasiswazah, Pusat Akreditasi Pembelajaran. Bangi: Pusat Akreditasi Pembelajaran.

Jamaluddin Md. Jahi, Muhammad Rizal Razman, Rusli Zainal, Abdullah Sulaiman & Emrizal. 2013. Pengurusan Alam Sekitar di Malaysia dan Indonesia. Bangi: Penerbit ATMA, UKM.

Muhammad Rizal Razman, Abdul Samad Hadi, Jamaluddin Md. Jahi, Abdul Hadi Harman Shah, Ahmad Fariz Mohamed & Shaharudin Idrus. 2014. Perlindungan Alam Sekitar: Inisiatif Global dan Penglibatan Tempatan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Peter Scales. 2013. Teaching in the Lifelong Learning Sector. Second edition. McGraw Hill.

 

LMCP1512          Sains dan Teknologi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kursus ini mendedahkan para pelajar kepada aplikasi umum sains dan teknologi serta impaknya terhadap masyarakat dan kelestarian. Melalui pendedahan tersebut mereka dijangka dapat memahami impak sains dan teknologi kepada masyarakat dan kelestarian serta memberi respon kepada isu-isu sains dan teknologi semasa. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk forum dan pembelajaran berasaskan masalah.

 

Bacaan Asas

Agenda 21. 1992. Agenda 21: Earth Summit. The United Nations Programme of Action from Rio

Alkire, S. 2002. Dimensions of Human Development. World Development 30(2): 181-205.

Griggs, David., Smith, Mark Stafford., Gaffney, Owen., Rockström, Johan., Öhman, Marcus C., Shyamsundar, Priya., Steffen, Will., Glaser, Gisbert., Kanie, Norichika., &Noble, Ian. Policy: Sustainable development goals for people and planet. Nature. 495: 305–307. doi:10.1038/495305a. [21 March 2013]

Harris, W. (ed.). 2004. Global environmental issues. West Sussex, England: Wiley. Kasperson, J.X., & Kasperson, R (eds.). 2001. Global environmental risk. Tokyo: United Nations University Press.

LMCP1532          Pembangunan Bandar Mapan

Matlamat kursus ini ialah mendedahkan pelajar kepada pembangunan mapan dalam pandangan Islam. Termasuk dalam kursus ini ialah perbincangan-perbincangan mengikut asas-asas Qur’an, hadis dan pandangan ulama mengenai alam sekitar, sosial dan ekonomi dalam pembangunan.

 

Bacaan Asas

Yin J. 2012. Urban Planning for Dummies. Willey

Al-Jayyousi O.R. 2012. Islam and Sustainable Development. Gower Publishing Limited. Surrey

Iqbal M. 2005. Islamic Perspectives on Sustainable Development. Palgrave Macmillan

Choudhury M.A. 2007. The Universal Padadigm and Islamic World System: Economy, Society, Ethics and Science. Sultan Qaboos University

Foltz R.C. 2005. Environmentalism in The Muslim World. Nova Science Publishers

 

LMCP1542          Mikrob untuk Kesejahteraan Manusia

Perkataan mikrob tidak mudah di fahami dalam masyarakat. Justeru peranan dan kesannya tidak mudah difahami sebaiknya. Kursus ini beri tumpuan kepada penjelasan kewujudan, nama dan jenis serta sifat dan perbuatan mikrob sebagai makhluk semulajadi yang cukup tinggi daya hidup justeru penting dalam kehidupan manusia, baik dalam hal penjagaan aras kesihatan sehingga kepada penghasilan barangan yg manusia perlu. Pelajar akan di beri beberapa persoalan dalam masyarakat yang perlu difikir penyelesaian. Isu pengukuran keberkesanan tindakbalas mikrob dalam proses tertentu akan dibincang dalam kerangka pembangunan industri bioteknologi watan meliputi kegiatan huluan, penghasilan, hiliran dan pemasaran. Pelajar juga akan didedahkan kepada kemungkinan penyalahgunaan mikrob dan risikonya kepada masyarakat dan alam sekitar.

 

Bacaan Asas

Doni, F., Al-Shorgani, N.K.N., Tibin, E.M.M., Abuelhassan, N.N., Anizan, I., Che Radziah, C.M.Z. & Wan Mohtar WY. 2013. Microbial Involvement in Growth of Paddy. Curr Res J Biol Sci 5(6): 285-290.

Wan Mohtar, W.Y., Doni, F., Anizan, I. & Che Radziah, C.M.Z. 2013. Microbe in Growth of Paddy: a Particulate State in a State of Equilibrium with Associated Particulates.

Paper Presented at 2nd National Conference on System of Rice Intensification 2013

Malaysia, Orient Star Resort, Perak, Malaysia. DOI: 10.13140/RG.2.1.3628.456 Doni, F., Anizan, I., Che Radziah, C.M.Z., Wan Mohtar, W.Y. 2014. Physiological and

Growth Response of Rice (Oryza sativa L.) Plants to Trichoderma spp. Inoculants. AMB Express. 4:45 DOI:10.1186/s13568-014-0045-8.

Musa, E.M.M.T, Al-Shorgani, N.K.N., Abuelhassan, N.N., Doni, F., Abdelhaleem, W.A., Hamid, A.A., Kalil, M.K. & Wan Mohtar, W.Y. 2015. Optimization of FPase Activity using Sorghum Straw Planted in Malaysia by Aspergillus terreus

SUK-1 via Solid Substrate Fermentation. Biotechnol. 14(1):23-28. DOI: 10.3923/ biotech.2015.23.28 DOI: 10.3923/biotech.2015

Anizan, I., Doni, F., Che Radziah, C.M.Z., Wan Shiqin, W.M., Wan Mohtar, W.Y. & Asmat, A. 2014. Trichoderma. In: Aminah, A., Kee, W.K. & Tih, S. (Eds): Plant Biodiversity Based (Research Innovation and Business Opportunities II). Bangi: BioBiz Innovation Research Group Universiti Kebangsaan Malaysia. pp: 90-104. ISBN 978-983-44800-8-0.

 

 

LMCP1552          Pembangunan Mapan dalam Islam

Matlamat kursus ini ialah mendedahkan pelajar kepada pembangunan mapan dalam pandangan Islam. Termasuk dalam kursus ini ialah perbincangan-perbincangan mengikut asas-asas Qur’an, hadis dan pandangan ulama mengenai alam sekitar, sosial dan ekonomi dalam pembangunan.

 

Bacaan Asas

Yin J. 2012. Urban Planning for Dummies. Willey

Al-Jayyousi O.R. 2012. Islam and Sustainable Development. Gower Publishing Limited. Surrey

Iqbal M. 2005. Islamic Perspectives on Sustainable Development. Palgrave Macmillan

Choudhury M.A. 2007. The Universal Padadigm and Islamic World System: Economy, Society, Ethics and Science. Sultan Qaboos University

Foltz R.C. 2005. Environmentalism in The Muslim World. Nova Science Publishers

 

LMCP1572          Bioetika untuk Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan teknik dan produk dalam bidang biosains dan bioperubatan berlaku dengan amat pesat sekali di seluruh dunia dan Malaysia sendiri. Samada kita sedar atau tidak, pelbagai teknik dan produk biosains dan bioperubatan telah digunakan.  Mungkin kerana kecanggihan teknologinya dan kerana isu-isu yang berkaitan dengan produk teknologi ini yang dianggap sebagai kompleks, timbul banyak isu-isu bioetika yang kontroversil mengenainya.  Kursus ini adalah bertujuan untuk memberi kefahaman asas mengenai teknik-teknik biosains dan bioperubatan, aplikasi, faedah, risiko dan aspek etika serta pengawalannya.  Pendedahan mengenai teori-teori moral/etika dan perspektif agama dan bagaimana menggunakannya dalam menangani isu-isu etika berkaitan sesuatu aplikasi biosains dan bioperubatan akan turut diberikan. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berasaskan masalah dan berasaskan pengalaman.

Bacaan Asas

Roxanna Guilford-Blake and Debbie Strickland (Eds). 2008. Guide to Biotechnology. https://www.bio.org/sites/default/files/BiotechGuide2008.pdf

Macer, D.R.J.(Ed). 2006.  A cross-cultural Introduction to Bioethics.  Eubios Ethic Institute. Christchurch, New Zealand

Latifah Amin. 2013. Modern Biotechnology: From The Malaysian Perspectives. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya

Latifah Amin, Siti Fairuz Sujak, Abdul Latif Samian, Mohamad Sabri Haron, Mohamad Nasran Mohamad, Mohd Yusof Osman.2011. Pendekatan Islam Dalam Menangani Percanggahan Manfaat Dan Risiko Bioteknologi Moden Tumbuhan (Islamic Approach in Solving the Controversies related to the Benefits and Risks of Modern Plant Biotechnology). Jurnal Hadhari 3(2): 1-22.

Latifah Amin. 2009. Modern Biotechnology: Ethical Issues, Ethical Principles and Guidelines. MALIM Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 10: 1-16.

Latifah Amin, Md. Abul Kalam Azad, Noor Ayuni Ahmad Azlan and Faizah Zulkifli. 2014. Factors Influencing Stakeholders’ Attitude toward Cross-kingdom Gene Transfer in Rice. New Genetics and Society 33(4): 370-399.

 

LMCR1512         Asas Pengurusan Bencana

Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun bukan alam sehingga menyebabkan kemusnahan persekitaran, kerugian harta benda, kematian, kecederaan dan kesan psikososial. Setiap individu harus bersedia menghadapi sebarang kejadian berkontingen. Pengetahuan asas mengenai bencana dan pengurusannya adalah perlu ada dalam diri setiap pelajar. Kursus ini memberi pendedahan kepada bencana dan kaedah serta langkah pengurusan bencana.

 

Bacaan Asas

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.

International Labour Organization. 2001. Guidelines on occupational safety and health

management systems (ILO-OSH 2001). Geneva.

Friis, R. H. 2015. Occupational Health and Safety For 21st Century. Library of Congress

 

LMCR2272          Apresiasi Teknologi Maklumat

Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar berkenaan kepentingan IT dan peranannya dalam gaya hidup manusia kini yang berteraskan kepada ICT. Kursus ini meliputi perbincangan falsafah, sejarah dan perkembangan IT serta teori-teori dalam perkembangan IT. Di samping itu, pelajar akan diperkenalkan dengan IT secara praktikal yang merangkumi pengenalan kepada komponen-komponen penting IT yang pada umumnya terdiri daripada sistem komputer, perisian sistem, perisian aplikasi dan Internet. Perkongsian maklumat, serta etika maklumat dan undang-undang siber. Penekanan juga diberi kepada penerapan nilai-nilai mulia dalam penggunaan IT yang merentasi pelbagai disiplin.

 

Bacaan Asas

Abdul Razak Hamdan dan dll. 2000. Teknologi Maklumat. Malaysia. McGraw-Hill (Malaysia) Sdn Bhd.

Hutchinson, Sarah E. 2000. Computers, communications and information: a user’s introduction. Boston: McGraw Hill.

Laudon, Kenneth. 1996. Information Technology and Society. London: Cambridge. Loveless, Avril & Ellis, Viv. 2001. ICT, pedagogy and the curriculum: subject to change.

London: Routledge/Falmer.

Spinello, Richard A. 1995. Ethical Aspects of Information Technology. New Jersey.

Prentice Hall.

 

 

LMCR2332          Ekologi Global dan Pembangunan Lestari

Kursus ini mendedahkan para pelajar kepada isu dan status persekitaran global pada masa kini, khususnya pencemaran alam sekitar, perubahan iklim global, kesan rumah hijau dan krisis biodiversiti. Mereka akan didedahkan kepada aktiviti manusia dan impaknya terhadap persekitaran dalam konteks ketetapan yang diambil di peringkat antarabangsa. Dengan cara ini, mereka dijangka dapat memahami konsep pembangunan lestari dan peranannya dalam kesejahteraan persekitaran. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk forum dan pembelajaran berasaskan masalah.

 

Bacaan Asas

Agenda 21. 1992. Agenda 21: Earth Summit. The United Nations Programme of Action from Rio

Alkire, S. 2002. Dimensions of Human Development. World Development 30(2): 181-205.

Griggs, David.,Smith, Mark Stafford., Gaffney,Owen., Rockström,Johan., Öhman,Marcus C., Shyamsundar,Priya., Steffen,Will., Glaser,Gisbert., Kanie, Norichika., &Noble, Ian. Policy: Sustainable development goals for people and planet. Nature. 495: 305–307. doi:10.1038/495305a. [21 March 2013]

Harris, W. (ed.). 2004. Global environmental issues. West Sussex, England: Wiley. Kasperson, J.X., & Kasperson, R (eds.). 2001. Global environmental risk. Tokyo: United

Nations University Press.

 

LMCR3352          Bioteknologi dan Masyarakat

Abad ke 21 adalah merupakan era bioteknologi di mana kemajuan yang amat pesat berlaku dalam bidang ini di seluruh dunia dan Malaysia sendiri. Samada kita sedar atau tidak, produk bioteknologi telah berada di pasaran. Mungkin kerana kecanggihan teknologinya dan isu-isu berkaitan bioteknologi yang dianggap sebagai kompleks, ramai yang tidak memahami apakah bioteknologi dan kenapa banyak isu-isu yang kontroversil mengenainya. Kursus ini adalah bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada teknik asas bioteknologi, aplikasi, faedah, risiko, penerimaan masyarakat, isu etika dan pengawalannya. Pendedahan mengenai teori-teori moral/etika dan perspektif agama dan bagaimana menggunakannya dalam menangani isu-isu etika berkaitan sesuatu aplikasi bioteknologi akan turut diberikan. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk Pembelajaran Berasaskan Masalah dan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman.

 

Bacaan Asas

Roxanna Guilford-Blake and Debbie Strickland (Eds). 2008. Guide to Biotechnology. https://www.bio.org/sites/default/files/BiotechGuide2008.pdf

Snustad, D.P. & Simmons, M.J. Principles of Genetics. 2009. 3rd Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc

Macer, D.R.J.(Ed). 2006. A cross-cultural Introduction to Bioethics. Eubios Ethic Institute. Christchurch, New Zealand

Latifah Amin. 2013. Modern Biotechnology: From The Malaysian Perspectives. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya

Latifah Amin, Hasrizul Hashim & Jamil Ahmad. 2014. Factors Influencing Stakeholders Attitudes To Genetically Modified Aedes Mosquito. Science & Engineering Ethics

21(3): 655-681.

 

 

Pusat Kebudayaan

 

LMCZ4412          Seni Silap Mata

Kursus ini memberi pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan Seni Silap mata. Kursus ini menumpukan penguasaan teknik asas, pergerakan tangan dan bahasa badan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Silap mata Jalanan, Seni Silap mata rapat dengan penonton dan juga seni silap mata Pentas. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Bacaan Asas

Philip Cooper (1996), Basic magic A Practical Guide, Red Wheel/Weiser Book. Michael Kett (2000), Applied Magic. Xlibries Coporation.

Mark Wilson (2003), Mark Wilson’s complete Course in Magic, Running Press.

Frater UD (2004) High Magic: Theory and Practise, Lewellyn Publications St Paul, Minnesota U.S.A

Wayne N. Kawamoto (2008), Picture Yourself as a Magician; Step by step Instruction for the street, stage, parties, card table and more, Stacy L. Hiquet

 

 

Pusat Kesatria

 

LMCB1512         Pengenalan Senjata Kecil

Kursus ini dilaksanakan untuk memberi pendedahan tentang kepentingan tugas dan peranan pasukan keselamatan yang menggunakan senjata. Selain dari itu pelajar akan diberi panduan dan teknik yang betul mengendalikan senjata kecil dari aspek membuka, memasang, mencuci dan menembak ke sasaran dengan menggunakan senjata Colt M16 tersebut. Komponen kursus ini mengandungi elemen teori, praktikal dan juga latihan simulasi terhadap pengalaman sebenar sebagai salah satu praktis bagi melengkapkan diri sekiranya berlaku situasi tegang dan berbahaya.

 

Bacaan Asas

Eduardo Abril de Fontcuberta. 2013. 100+ Snipers Exerices. USA. Paladin Press. Gregory Mondillo & Michael A. Pugliese. 2010. AR-15 & M-16 Do Everything Manual.

United States of America. Library of Congress Cataloging in Publication Data.

Joe Poyer. 2013. The M16/AR15 Rifle. The Shooter and Collector’s Guide 4th Edition.

California. North Cape Publication.

Robert A. Sadowski. 2013. The M16A1 Rifle. Operation and Preventive Maintenance.

New York. Skyhorse Publishing.

Skennerton & Riling. 2010. AR-15 & M-16 5.56mm Handbook. United Kingdom. The Scarecrow Press, Inc.

 

LMCB1522         Melawan Kebakaran

Kursus ini memberi penekanan kepada asas, teknik atau kaedah melawan dan mencegah kebakaran serta peralatan-peralatan yang akan digunakan.  Pengajaran dan pembelajaran mengandungi elemen teori, praktikal dan juga latihan simulasi terhadap pengalaman sebenar sebagai salah satu praktis bagi mempersiapkan diri sekiranya berlaku kebakaran. Di akhir kursus, pelajar dapat bertindak dan menangani situasi dengan betul semasa berlaku kebakaran.

 

Bacaan Asas

Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri, 2013, Arahan Majlis Keselamatan Negara No. 20: Dasar dan Mekanisme Pengurusan Bencana Negara.

Parlimen Malaysia, 2015, Rang Undang-undang Majlis Keselamatan Negara.

Jawatankuasa Teknikal Kebangsaan Kadet Pertahanan Awam Malaysia, 2008, Nota Melawan Kebakaran Peringkat Asas Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Kuala Lumpur

Jelani Abdullah, 2001, Fire in Tall Buildings – Occupants’ Safety and Owners’ Liability, Kuala Lumpur: International Law Book Services.

Jabatan Pertahanan Awam, 2015, Buku Siri 3: Bencana dan Tragedi, Cawangan Perhubungan Awam dan Dokumentasi, Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Kuala Lumpur.

Jabatan Pertahanan Awam, 2015, Buku Siri 2: Kemalangan dan Kecemasan, Cawangan Perhubungan Awam dan Dokumentasi, Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Kuala Lumpur.

Jabatan Pertahanan Awam, 2015, Buku Siri 1: Kecemasan Ancaman Manusia, Cawangan Perhubungan Awam dan Dokumentasi, Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Kuala Lumpur.

 

LMCB3512         SUKSIS 1 (Pengenalan Kepada Kawad dan Senjata)

Kursus ini merupakan kursus asas dalam Kor Suksis. Fokus kursus adalah berkenaan tatacara melakukan pergerakan asas dalam kawad secara berpasukan, kemahiran mengenalpasti senjata dan menggunakan senjata. Peserta juga akan di bawa untuk latihan menembak di lapang sasar yang ditetapkan.

 

Bacaan Asas

Silibus kursus asas KOR SUKSIS IPTA 1

Silibus latihan KOR SUKSIS UKM Bangi. Selangor

 

 

Kolej Keris Mas

 

LMCR1522          Agropreneur Dalam Komuniti

Kursus ini akan memperkenalkan kepada para pelajar konsep keusahawanan dalam pertanian. Pelajar juga akan mengaplikasi teknologi pertanian terkini yang digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Dalam kursus ini, penekanan akan diberikan kepada konsep dan prinsip keusahawanan melalui penggunaan teknologi pertanian yang diamalkan di Malaysia. Teknologi pertanian fertigasi dan hidroponik merupakan platform yang akan digunakan. Pelajar berpeluang untuk merancang dan melaksanakan teknologi pertanian yang berasaskan fertigasi dan hidroponik ini. Pelajar juga akan memahami fungsi sains dan teknologi serta impak kepada pertanian di peringkat global.

 

Bacaan Asas

Choi, H. A typology of agro-innovation adoptions: the case of organic farming in Korea (2016) Regional Environmental Change, 16 (6), pp. 1847-1857.

Hukampal, S.S., Bhowmick, B. Innovation Network for Entrepreneurship Development in Rural Indian Context: Exploratory Factor Analysis (2016) International Journal of Innovation and Technology Management, 13 (4), art. no. 1650016.

Larsson, M., Milestad, R., Hahn, T., von Oelreich, J. The resilience of a sustainability entrepreneur in the Swedish food system (2016) Sustainability (Switzerland), 8 (6), art. no. 550.

Tengku Intan Suzila, T.S., Mohdyusri, M.N., Nor Hidayatun, A.B., Faizan, A.J., Norlaili, H. Self-perception: The Jah-Hut as future agro-preneur (2014) Recent Trends in Social and Behaviour Sciences – Proceedings of the 2nd International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Sciences 2013, ICIBSoS 2013, pp. 519-522.

 

 

LMCR532             Teknologi Hijau dan Kemampanan Lestari

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada pendekatan yang sedia ada dengan menggabungkan pertimbangan alam sekitar ke dalam perancangan perniagaan. Pendekatan ini juga melibatkan penyusunan, kepimpinan, pengawalan, pengurusan strategik dan penambahbaikan dalam organisasi. Tumpuan khusus diberikan untuk mengenal pasti dan menguruskan keseimbangan antara persekitaran dan matlamat perniagaan. Kursus ini juga meneroka prinsip saintifik dan teknikal utama yang mendasari teknologi alam sekitar dan amalan kontemporari. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan mengenai isu-isu pembangunan dan alam sekitar. Pelajar juga akan memahami fungsi sains dan teknologi serta tanggungjawab pelbagai kuasa di peringkat global.

 

Bacaan Asas

Cyberjaya-tv.   2010.   Kemapanan alam sekitar terus menjadi RMK10.   http://cyberjaya-tv.com/v4/kemapanan-alam-sekitar-terus-menjadi-rmk10 [17 Ogos].

Kristin, K.   2011.    Green Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications New York: IGI Global.

Weaver, P.   2000.    Sustainable technology development.   Netherlands: Greenleaf.

Innovacia Sdn Bhd.   2015.   Teknologi Hijau (2015).  Berita Harian, 23 Oktober 2015

Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air.   2016.   Teknologi Hijau.   http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/alam-sekitar/4185-teknologi-hijau.html [17 Ogos 2016].

 

 

Fakulti Perubatan

 

LMFF1511          Siasatan Jenayah Melalui Kaedah Saintifik

Melalui kursus ini, pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan sains forensik dalam menyelesaikan kes siasatan jenayah. Pada tempat kejadian jenayah biasanya akan terdapat item kecil yang memberi bukti fizikal seperti rambut, cecair tubuh (darah atau air mani), fiber dari pakaian atau permaidani, atau serpihan kaca yang boleh memberi gambaran apa yang telah berlaku.  Ini adalah “trace evidence” Teknik molekul biologi akan digunakan untuk menganalisis DNA mangsa dan penceroboh yang disyaki.  Kursus ini juga mengajar pelajar bagaimana semangat kerja berpasukan (saintis, polis, saksi) dapat menyelesaikan kes jenayah untuk menghukum yang bersalah dan membela yang benar, amalan murni masyarakat yang aman damai. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah, pembelajaran berasaskan masalah, dan amali.

 

Bacaan Asas

 • FORENSIC DNA ANALYSIS: TECHNOLOGY AND APPLICATION http://www.lop.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/bp443-e.htm
 • USING DNA IN CRIMINAL INVESTIGATIONS AND CASES
  http://criminal.lawyers.com/criminal-law-basics/use-of-dna-in-criminal-investigations.html
 • SOLVING COLD CASES WITH DNA: THE BOSTON STRANGLER CASE http://www.nij.gov/journals/273/pages/boston-strangler.aspx

 

LMFF1522          Pendekatan Satu Kesihatan dan Penyakit Zoonosis

Kursus ini bertujuan bagi membangunkan kebolehan diri pelajar mengaplikasikan One Health Approach semasa pengendalian kes-kes zoonosis.  Melalui kursus ini, pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan teori di dalam kelas yang memberi tumpuan kepada empat elemen utama yang berinteraksi iaitu manusia, persekitaran, haiwan dan agen; tujuh kompetensi teras dan mengaplikasi teras tersebut dalam kajian kes yang dipilih.  Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan kes senario, lawatan ke pusat penyembelihan lembu, dan makmal (i.e. makmal kesihatan awam dan makmal veterinar).

 

Bacaan Asas

CDC.  2013.  One Health.  http://www.cdc.gov/onehealth/ [8 April 2016]

One Health Inititative will unite human and veterinary medicine.  http://www.onehealthinitiative.com/ [8 April 2016]

SEAOHUN One Health.  http://seaohunonehealth.wordpress.com [8 April 2016]

World Organisation for Animal Health.  http://www.oie.int [8 April 2016]

WHO. 2017.  Zoonoses: Zoonoses and the Human-Animal-Ecosystems Interface. http://www.who.int/zoonoses/en/ [16 January 2017]

 

Fakulti Sains & Teknologi

 

LMCP1562          Matematik dan Masyarakat

Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada umum tentang dunia matematik dari segi sejarah, penggunaan dan pembangunannya. Kursus ini akan turut menerangkan cara pemikiran dan pendekatan yang diambil oleh ilmuan matematik untuk menangani sesuatu masalah. Khususnya kursus in akan cuba menjawab persoalan seperti ‘Apa itu Matematik?’, ‘Di manakah adanya matematik?’, ‘Apakah peranan matematik?’ dan pelbagai lagi persoalan yang berkaitan. Setelah mengikuti kursus ini para pelajar diharapkan dapat lebih menghayati peranan matematik dan sekaligus membetulkan tanggapan umum tentang matematik sebagai ilmu ‘kira – mengira’ sahaja.

 

Bacaan Asas

 • Davis, R. Hersh & E. Marchisotto. 2011. The Mathematical Experience (Study Edition). New York, USA: Birkhauser.
 • Eastaway & J. Wyndham. 1998. Why do buses come in threes? The hidden mathematics of everyday life. London: John Wiley.
 • Haigh. 2016. Mathematics in Everyday Life. Berlin: Springer
 • Mazur. 2016. Fluke: The Math and Myth of Coincidence. London: Basic Books. M.S.M. Noorani et al. 2010. Exposing the Fun Side Of Mathematics via Mathematics
 • Camp. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol 8. pg 338 – 343.

 

 

Fakulti Pengajian Islam

 

PPPG2962           Pengantar Astrofiqh dan Kosmofiqh

Kursus ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada para pelajar berkaitan falsafah, konsep dan teori penciptaan alam semesta menurut Islam (kosmofiqh). Kursus ini juga melatih para pelajar kemahiran aplikasi astrofiqh & kosmofiqh sehingga mampu melaksananakannya dalam kehidupan dan masyarakat. Di samping itu juga, kursus ini memberi pendedahan berkaitan aspek-aspek matematik, sains dan teknologi untuk menyelesaikan isu-isu astrofiqh & kosmofiqh yang sentiasa dinamik. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk teori, praktikal di lapangan, lawatan ke balai cerap dengan kerjasama agensi kerajaan yang berkaitan dan pemasyarakatan kursus bersama pihak sekolah dan orang awam.

 

Bacaan Asas

Kazlow, S. 2015. Astronomy: Understanding Celestial Bodies. New York: Britannica Educational Publishing.

al-Ansari, Ahmad Muhammad. 2014. Taqwim al-Kawakib. Kuwait: Maktabat Dar al-‘Urubah li al-Nasyri wa al-Tawzi‘.

Morison, I. 2013. Introduction to Astronomy and Cosmology. New Jersey: John Wiley & Sons.

King, D.A. 2012. Islamic Astronomy and Geography. Burlington: Ashgate Variorum. al-Na‘imi, Hamid & Jarad, Majid. 2011. al-Hisabat wa al-Tatbiqat al-Falakiyah al-

‘Alamiyyah fi Khidmat al-Syari‘ah al-Islamiyyah. U.A.E: al-Afaq al-Masyriqah Nasyirun.

 

PPPM1712          Media Islam Dan Teknologi

Kursus ini menghuraikan konsep media Islam melalui teknologi. Fokus perbincangan mengenai asas kemahiran teknologi media Islam dalam membentuk konsep hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Huraian tentang ‘Islamic Media Content’ juga dititikberatkan bagi menyediakan bidang media Islam yang lebih baik. Malah melalui aplikasi teknologi, para pelajar didedahkan tentang penghasilan filem pendek Islam bagi menyiapkan mereka sebagai tekno da’ie dalam media. Selain itu, kursus ini turut membincangkan perkongsian nilai masyarakat dan persekitaran melalui aplikasi ‘The medium is the message’ sebagai medium dakwah.

 

Bacaan Asas

Rosmawati Mohamad Rasit, Salasiah Hanin Hamjah & Muhamad Faisal Ashaari. (pnyt.). 2014. Dakwah, Media & Masyarakat. Bangi: JPDK.

Shuriye, Abdi O., Adeyemi, Bello K. & Huud, Shittu. 2013. Impacts of new media technology on Muslim-Western relation. Journal of Asian Scientific Research, 3 (12): 1210-1219.

Muhamad Zaki Mustafa, Ainurliza Mat Rahim, Zainol Abidin Ahmad & Noor Adzrah Ramle. (pnyt.). 2012. Representasi Islam dalam Media. Nilai: USIM.

Mohd Yahya Mohamed Ariffin. 2012. Perhubungan Media di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit UM.

Ramesh Nair, Muhammed Shahriar Haque & Mahmud Hasan Khan. 2008. Constructing Identities in the Malaysia Media. Kuala Lumpur: Penerbit UM.

 

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat

 

LMTT1023          Pengaturcaraan untuk Sains Sosial

Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar daripada bidang Sains Sosial kepada asas pengaturcaraan menggunakan Bahasa Pengaturcaraan Visual Basic. Sebahagian besar kursus meliputi elemen penting dalam bahagian berstruktur bahasa berkenaan. Kursus ini meliputi tajuk asas pengaturcaraan, input dan output, struktur kawalan, fungsi takrifan pengguna, tatasusunan dan pangkalan data. Perlaksanaan pembelajaran adalah berasaskan kepada masalah bagi menunjukkan kepada pelajar kaitan elemen pengaturcaraan dalam menyelesaikan masalah bidang Sains Sosial.

 

Bacaan Asas

Bryan Newsome. 2016. Beginning Visual Basic® 2015 1st Edition, John Wiley & Sons Inc. Indianapolis.

Mohd Juzaiddin Ab Aziz, Bahari Idrus dan Zaharudin Ibrahim. 2002. Pengaturcaraan Visual Basic 6.0, Prentice Hall.

Schneider, D.J. 1999. An Introduction to Programming Visual Basic 6.0. 4th Edition, Prentice Hall.

McKeown, P.G. Piercy C.A. 2002, Learning To Program with Visual Basic. 2nd Edition, John Wiley.

 

 

LMTT1033          Pengaturcaraan untuk Sains dan Teknologi

Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar daripada bidang Sains dan Teknologi yang mempunyai asas pengaturcaraan kepada Bahasa Pengaturcaraan C++. Kursus ini adalah berkenaan penggunaan struktur data seperti timbunan, giliran, senarai, graf dan pokok dedua dalam menyelesaikan masalah. Penggunaan beberapa algoritma am (seperti gabungan, carian dan min-max) juga dibincang oleh kursus ini. Sejumlah masalah popular digunakan dalam kursus ini.

 

Bacaan Asas

 1. S. Malik. 2012. “C++ Programming: Program Design Including Data Structures”. 6th ed. Thomson Course Technology. ISBN-13: 9781133526346.

Penton, R. 2003. Data Structure for Game Programmers. Premier Press: (eBook).

Weiss, M. A. 2003. Data Structures and Problem Solving Using C++. 2nd Ed. Pearson Addison Wesley. (eBook)

 

LMTT2553          Pembangunan Aplikasi Web

Kursus ini bertujuan untuk memberi kemahiran asas pengaturcaraan web kepada pelajar. Kursus ini memperkenalkan konsep dan teknik mereka bentuk dan membangun aplikasi web; Pelajar akan menggunakan alat-alat (tools) yang boleh  digunakan untuk mengorganisasi, mencapai, menyimpan dan menyebar maklumat dalam web. Perisian yang akan digunakan adalah Dreamweaver, untuk membina fail HTML5 yang dinamik; dan CSS3 dan JavaScript untuk membina interaktiviti dalam laman web. Teknologi pelayan-pelanggan melalui laman web dinamik akan diperkenalkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan Hypertext PreProcessor (PHP) dan pangkalan data MySQL. Aspek lain yang akan ditekankan ialah isu asas dalam rekabentuk aplikasi web interaktif; prinsip dalam rekabentuk; rekabentuk dokumen dan penyelitan grafik; penyusunan teks; pemilihan antaramuka dan hubungan dengan dokumen lain. Pada akhir kursus pelajar akan mengimplimentasi teknik dan pengetahuan yang dipelajari dalam projek mini yang akan dibangunkan.

 

Bacaan Asas

Nixon, R. 2014. Learning PHP, MySQL & JavaScript, 4th Edition With jQuery, CSS & HTML5 UK, O’Reily Media.

Dietal,P, Dietal, H & Deitel, A, 2012. Internet & World Wide Web: How To Program. 5th Ed. England, Pearson Education.

Dietal, H.M, Dietal, P.J & Nieto, T.R 2009. Internet & World Wide Web: How To Program. 5th Ed. New Jersey, Prentice Hall.

Carey, P. 2006. HTML, XHTML and Dynamic HTML. 3rd Edition. Boston, MA, United States, Thomson.

Othman, M.S, Yusof L.M, Miskon, S and Syed Abdullah, S.N.H. 2006. Pengaturcaraan Web Hypertext Preprocessor PHP. Johor Baru. Penerbit UTM.

 

LMCR2523          Pengaturcaraan Permainan dan Budaya Malaysia

Kursus ini memperkenalkan pengaturcaraan permainan mengguna artifak budaya Malaysia. Kursus ini meliputi topik seperti Sejarah permainan dan bermain sebagai aktiviti sosio-budaya; Permainan dalam budaya dan warisan Malaysia; Pembangunan aset permainan: pemodelan dan animasi; Reka bentuk dan pembangunan permainan: reka bentuk antara muka dan input; integrasi aset; pengaturcaraan permainan dan Penerbitan permainan: pengujian dan pengedaran. Kursus ini memandu pelajar membangunkan permainan komputer mereka sendiri melalui pembelajaran mengintegrasi pengetahuan dan kemahiran silang disiplin.

 

Bacaan Asas

Macklin, C. & Sharp, J. 2016. Games, Design and Play: A detailed approach to iterative game design. Boston: Addison-Wesley Professional (Pearson Education Inc.).

Hocking, J. 2015. Unity in Action: Multiplatform Game Development in C# with Unity 5, 1st ed., Shelter Island, New York: Manning Publications.

Tickoo, S. 2015. Autodesk 3ds Max 2016 for Beginners: A Tutorial Approach, 16th Ed., Schererville, Indiana: CADCIM Technologies.

NovaK, J. 2012. Game Development Essentials: An Introduction, 3rd Edition. NY: Delmar Cengage. Scott Rogers. 2010. Level Up! The Guide to Great Video Game Design. West Sussex:John Wiley & Sons.

 

 

Institut Islam Hadhari

 

LMRH1502         Sains, Masyarakat dan Agama

Kursus ini mendedahkan para pelajar kepada hubungan antara agama dan sains dalam pengalaman Barat memang tidak pernah aman, meskipun vakuum agama sudah mula dirasai oleh komuniti sains mereka dewasa ini. Mereka akan didedahkan kepada sebaliknya juga dalam Tamadun Islam, iaitu ketika belahan Barat masih lena lagi, hubungan antara agama dan sains berlangsung dengan suasana yang cukup harmonis dan murni sekali. Tidak pernah ada peristiwa dimana ilmuan Islam yang dibakar hidup-hidup seperti Giordano Bruno atau dipenjarakan seperti Galileo Galilei. Dengan cara ini, mereka dijangka dapat memahami konsep kesepaduan sains dan agama dan peranannya dalam kesejahteraan manusia sejagat. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk forum dan pembelajaran berasaskan masalah.

 

Bacaan Asas

Abdullah Yusof Ali, 1978. The Holy Qur’an; Text Translation and Commentary, The Islamic Foundation, Leicester, U. Kingdom.

Abdussalam M, 1992. Foreword dalam buku Islam and Science oleh Pervez Hoodbhoy, S. Abdul Majeed & Co. Kuala Lumpur. Hlm ix-xii.

Adler M.J., 1976. Great Ideas from The Great Books. N. York. Washington Square Press. Capra F., Steindl-Rast D. and Matus T., 1992. Belonging to the Universe: New Think¬ing

About God and Nature, Penguin Books, UK.

Crump T., 2002. A Brief History of Science: As Seen Through The Development of

Scientific Instrument. London, Robinson

Institut Biologi Sistem (INBIOSIS)

 

LMRB1502          Bioteknologi Herba Dalam Kehidupan

Era bioteknologi telah membawa perkembangan dan kemajuan yang pesat dalam pelbagai bidang industri di Malaysia dan seluruh dunia, perkembangan ini termasuk pembangunan produk-produk kesihatan yang berasaskan herba. Perkembangan bioteknologi yang eksponen yang mana orang ramai bertanggapan ilmu dalam bidang bioteknologi adalah kompleks dan sukar difahami, menyebabkan banyak isu-isu kontroversi mengenai hasil produk bioteknologi. Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar kepada teknik-teknik asas bioteknology, dan applikasi serta faedahnya dalam pembangunan produk-produk herba. Penerimaan masyarakat, isu etika dan pengawalan produk-produk herba akan turut dibincangkan. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk Pembelajaran Berasaskan Masalah dan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman.

 

Bacaan Asas

Bowen, I., et al. (2012). Adverse effects of herbal drugs 2, Springer Science & Business Media.

Braun, L. and M. Cohen (2015). Herbs and Natural Supplements, Volume An Evidence-Based Guide, Elsevier Health Sciences.

Cseke, L. J., et al. (2016). Natural products from plants, CRC press.

Lust, J. (2014). The Herb Book: The Most Complete Catalog of Herbs Ever Published, Courier Corporation.

Pizzorno, J. E. and M. T. Murray (2013). Textbook of natural medicine, Elsevier Health Sciences.

 

LMRB1512          Isu dan Kegunaan Organisma Diubahsuai Genetik

Bioteknologi telah memainkan peranan yang besar dalam meningkatkan kualiti kehidupan manusia sejagat. Teknologi kejuruteraan genetik merupakan sebagai salah satu pemangkin dalam pembangunan bioteknologi moden. Namun, terdapat stigma daripada masyarakat umum mengenai faedah dan kesan pengenalan teknologi ini terutamanya mengenai organisma terubah usai genetik (GMO). Kini, banyak penemuan baru telah diperoleh melalui bioteknologi terutamanya untuk peningkatan kesihatan dan kelestarian. Oleh itu, kursus ini bertujuan untuk menyampaikan konsep, peranan dan kepentingan bioteknologi kepada pembangunan sosio-ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Penekanan akan diberikan mengenai kegunaan GMO dalam meningkatkan mutu kehidupan manusia dan isu-isu berkaitan GMO akan dibincangkan mengikut perspektif sosial, ekonomi dan akademik. Topik khas seperti etika dan peraturan biokeselamatan berkenaan kejuruteraan genetik dan GMO akan juga dibincangkan dalam kursus ini. Pelajar juga ditekankan untuk mencari dan memberi idea mengenai penggunaan bioteknologi dalam menangani isu-isu tempatan atau global berasaskan pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah dan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman.

 

Bacaan Asas

 1. S.T. Nicholl, An Introduction to Genetic Engineering. Cambridge University Press; 3 editions, 2008, ISBN13: 978-0521808675.
 2. Federoff and N. M. Brown, Mendel in the Kitchen: A Scientist’s View of Genetically Modified Foods. Oxford, UK: Joseph Henry Press, 2004, ISBN 0-309-09205-1.
 3. C. Ronald and R. W. Adamchak, Tomorrow’s Table: Organic Farming, Genetics, and the Future of Food. Oxford University Press, 2008, ISBN13: 9780195301755
 4. Piguet and P. Poindron, Genetically Modified Organisms and Genetic Engineering in Research and Therapy. BioValley Monographs, 2012, ISBN: 978-3-8055-9065-5
 5. Traavik and L. L. Ching, Biosafety First Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms. Fagbokforlaget, 2007, ISBN-13: 978-8251921138

 

 

Institut Kejuruteraan Mikro & Nanoelektronik (IMEN)

 

LMRR1502          Teknologi Fotonik Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Fotonik berkaitan dengan interaksi cahaya dengan jirim pada mikro dan / atau nano skala. Interaksi mikron-skala umumnya terlibat dalam komunikasi optik dan aplikasi sensing. Sebaliknya, interaksi nanoscaled adalah lebih berguna dalam merealisasikan sensor dan penyerap tenaga. Kursus ini diapungkan yang dimaksudkan untuk pelajar baru yang tidak mempunyai latar belakang penting dalam subjek. Ia tawaran pertama dengan asas-asas yang fotonik di mana faedah yang boleh dihasilkan dalam pemula. Selepas suatu jenis penghantaran konsep, tema dan prinsip sedikit tahap yang lebih maju akan disentuh. Pada dasarnya mereka akan lebih cenderung ke arah aplikasi prinsip di kawasan-kawasan yang dinyatakan di atas aplikasi. Ini akan menjadikan pemula untuk memahami kepentingan subjek dalam banyak bidang serba boleh. Ia dijangka bahawa, selepas selesai kursus ini, penonton akan dapat memahami kepentingan fotonik dalam senario teknologi hari kini.

 

Bacaan Asas

B.N. Basu. 2015. Engineering Electromagnetics Essential, Orient Blackswan.

David L. Andrews. 2015. Photonics, Volume 1, Fundamentals of Photonics and Physics, Wiley.

David L. Andrews. 2015. Photonics, Volume 2, Nanophotonic Structures and Materials, Wiley.

Joseph W. Haus. 2016. Fundamentals and Applications of Nanophotonics, Elsevier

 1. Ohtsu. 2013. Handbook of Nano-Optics and Nanophotonics, Springer.

Ki Young Kim. 2012. Plasmonics – Principles and Applications, InTech Open.

 

 

 

LMRR1512          Cahaya Dalam Kehidupan

Cahaya dari sumber asli atau buatan memainkan peranan yang penting dalam penghidupan seharian. Kemajuan sains dan teknologi berasaskan cahaya telah menggalakkan pertumbuhan dan menyediakan penyelesaian cabaran global mengenai tenaga, pertanian, kesihatan dan komunikasi. Tenaga cahaya yang berasal dari sinaran cahaya matahari dapat dirubah kepada tenaga haba dan elektrik sebagai sumber tenaga yang bersih. Penggunaan tenaga suria dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar dan kos mengawal perubahan iklim. Dalam pertanian dan hortikutur, rumah-hijau diguna untuk merubah cahaya suria kepada haba bagi menanam bijian yang tidak lasak dengan iklim asal kawasan tertentu. Dalam abad ke-21 ini, fotonik yang merupakan bidang ilmu sains cahaya moden telah bekembang dengan pesat meliputi sektor komunikasi, perubatan, keselamatan, pengcahayaan, dan hiburan. Objektif kursus ini adalah bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada teknologi dan fenomenon optic, pemakaian dalam penghidupan seharian, impak teknologi ini terhadap masyarakat termasuk pendidikan, kebudayaan, pengurusan alam sekitar dan pengawalan perubahan iklim. Pelajar akan meneroka kaedah untuk berkomunikasi secara berkesan dengan orang awam tentang sains, terutamanya optik. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk Pembelajaran Berasaskan Masalah dan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman.

 

Bacaan Asas

William L. Wolfe. 2007. Optics Made Clear: The nature of light and how we use it.  Bellingham Washington: SPIE Press.

Gary Waldman. 2002. Introduction to Light: The Physics of Light, Vision, and Color. New York: Dover Publication, Inc.

Megan Watzke, Kimberly Arcand. 2015. Light: The Visible Spectrum and Beyond.  New York: Black Dog & Leventhal.

Spiros Kitsinelis and Spyridon Kitsinelis. 2015. Light Sources, Second Edition: Basics of Lighting Technologies and Applications. Boca Raton: CRC Press.

Thomas Rossing and Christopher J. Chiaverina. 2011.  Light Science: Physics and the Visual Arts. New York: Springer-Verlag, Inc.

Miller-Schroeder, Patricia 2000. The Science and Light of Color. Milwaukee, WI: Gareth Stevens Publishing.

 

 

Institut LESTARI

 

LMJS1502            Geopark Global – Model Pembangunan Lestari Wilayah

Gagasan Pembangunan Geopark Global telah diperkenalkan oleh UNESCO pada tahun 2004 sebagai satu model perlaksanaan Pembangunan Lestari Wilayah. Secara umum, geopark ialah sebuah wilayah yang memiliki tapak dan landskap geologi bernilai antarabangsa dan diurus secara holistik dengan mengambilkira kepentingan pemuliharaan, pendidikan dan pembangunan lestari. Pada masa ini, sebanyak 120 wilayah di 33 negara telah memiliki Geopark Global UNESCO. Langkawi menjadi Geopark Global pada tahun 2007, pertama di Malaysia dan Asia Tenggara. Objektif kursus ini adalah untuk memperkenalkan kepada pelajar mengenai konsep, komponen penting pembangunan geopark, pemuliharaan bersepadu warisan tabii dan budaya, pembangunan komuniti, pendidikan dan geopelancongan dalam geopark. Pelajar juga akan didedahkan kepada isu-isu semasa pemuliharaan warisan bersepadu dalam pembangunan geopark. Pengajaran dan pembelajaran akan dilakukan berdasarkan Pembelajaran Secara Permasalahan dan Pengalaman.

 

Bacaan Asas

Halimaton Saadiah Hashim & Rahimah Abdul Aziz. 2014. Langkawi Geopark: Mengimbangi Pembangunan dan Pemuliharaan Warisan. Dewan Bahasa dan Pustaka. 244

Ibrahim Komoo & Patzak, M. 2008. Global Geopark Network: An integrated Approach for Heritage Conservation and Sustainable use. In. Mohd Shafeea Leman, Reedman, A., Chen Shick Pei. Geoheritage of East and Southeast Asia. Ampang Press Sdn. Bhd. 1-13

Mohd Shafeea Leman, Kamarulzaman Abdul Ghani, Ibrahim Komoo & Norhayati

Ahmad. 2010. Langkawi Geopark: Ampang Press Sdn. Bhd. 109

UNESCO 2016. UNESCO Global Geopark atas talian http://unesdoc.unesco.org/ images/0024/002436/243650e.pdf

UN 2016. Sustainable Development Goals atas talian http://www.un.org/ sustainabledevelopment/sustainable development-goals/-

 

LMCP1592          Pembangunan dan Alam Sekitar

Kursus ini bertujuan mengupas aspek kelestarian ekonomi dalam kerangka pembangunan lestari. Ia memberikan tumpuan kepada aspek hubungkait pembangunan ekonomi dan alam sekitar serta sumber asli, mengkaji ketidaklestarian dan degradasi alam sekitar akibat aktiviti pembangunan, dan mengambil kira faktor alam sekitar dan kelestarian ekonomi dalam perancangan dan pembangunan ekonomi. Kursus ini berkisar pada konsep, teori serta pendekatan pembangunan dan kelestarian.

 

Bacaan Asas

Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali & Sharina Abdul Halim (eds.) 2014. Pembangunan Lestari di Malaysia: Harapan dan Kenyataan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Abdul Samad Hadi, Adnan Hezri, A. Aldrie Amir, Sarah Aziz (editors) Facets of Sustainability. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi. 2013.

Adnan A. Hezri. The Sustainability Shift: Refashioning Malaysia’s Future. Areca Books & ISIS Malaysia. Penang, Malaysia. 2016.

Tom Tietenberg & Lynne Lewis. Environmental and Natural Resource Economics. Pearson International Edition. Boston, USA. 2009.

 

 

LMCP1522          Penjelajahan Ekosistem Alam Sekitar

Kursus ini memperkenalkan konsep Penjelajahan Ekosistem melalui paltform ekorelawan atau sukarelawan alam sekitar. Aspek kesukarelawanan dalam kalangan belia menjadi perhatian utama kerajaan melalui pelancaran iM4U oleh Perdana Menteri. Ini telah menunjukkan bahawa aktiviti kesukarelawan menjadi fokus utama kerajaan dalam memberikan sumbangan dan impak yang berkesan kepada masyarakat. Melalui iM4U golongan belia diberikan keutamaan untuk merealisasikan impian mereka untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik disamping memberikan keyakinan dan menyokong kebolehan mereka untuk merancakkan program transformasi Negara untuk menuju kepada matlamat Negara berpendapatan tinggi.

 

Bacaan Asas

Anizan Isahak & Habibah Jamil, 2015, Ecosystem Discovery Journey Module Siries – Soil. Penerbit LESTARI. Bangi

Noor Ezlin Ahmad Basri, Shahrom Md Zain, Lailatulfariha Mamat & Nur Fatin Md Saat, 2015, Ecosystem Discovery Journey Module Siries – Waste. Penerbit LESTARI. Bangi

Rahmah Elfithri, Nik Mohd Noor Faizul Md Saad & Wan Nur’ashiqin Wan Moahamad, 2015, Ecosystem Discovery Journey Module Siries – Water. Penerbit LESTARI. Bangi

Shaharuddin Mohamad Ismail, Azman A. Rahman & Bisharuzi Omar, 2015, Ecosystem Discovery Journey Module Siries – Forest. Penerbit LESTARI. Bangi

Sohif Mat, Norashikin Ahmad Ludin, Suhaila Sepeai, Marsita Mohamad & Halim Razali, 2015, Ecosystem Discovery Journey Module Siries – Energy. Penerbit LESTARI. Bangi

 

 

Institut Informatik Visual (IVI)

 

LMCP1582           Data Raya untuk Masyarakat

Kursus ini membina pengetahuan asas berkaitan data raya untuk masyarakat. Kursus ini bertujuan untuk membincangkan asas data raya termasuk sifat-sifat data raya (volume, variety and velocity), sumber data raya (seperti media sosial, data sensor, data geospatial dan lain-lain), dan bagaimana data raya ini boleh digunakan bagi faedah dalam masyarakat. Penekanan akan diberi ke atas pengumpulan, penapisan dan penganalisaan data raya melalui beberapa siri lawatan ke sumber-sumber data raya.  Pengetahuan asas berkaitan visualisasi dan persembahan hasilan bagi tujuan data raya masyarakat juga akan diterapkan dalam kursus ini. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk Pembelajaran Berasaskan Masalah dan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman.

 

Bacaan Asas

Nor Azaruddin Husni Nuruddin. 2016. Kehidupan dan Data Raya. Sinar Harian.

Alex Pentland. 2014. Social Physics: How Good Ideas Spread – The Lessons from a New Science. 1st Edition. Penguin Press.

Erez Aiden and Jean-Baptiste Michel. 2014. Unchartered: Big Data as a Lens on Human Culture. 1st Edition. Riverhead Books.

Big Data & Society. Sage Publications. http://bds.sagepub.com/latest

Analitis Data Raya Sektor Awam (DRSA), Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).

Portal Data Terbuka Malaysia, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). http://www.data.gov.my/

MAMPU Mahu Lebih Banyak Agensi Kerajaan Guna Data Raya Sektor Awam. 2016. Bernama.

 

 

Institut UMBI

 

LMJJ1502              DNA Untuk Kemasyarakatan

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas, teknologi dan aplikasi DNA dalam bidang perubatan molekul. Pelajar akan didedahkan kepada faedah, risiko, penerimaan masyarakat, isu etika dan pengawalan aplikasi DNA dalam perubatan. Kursus ini turut meliputi perbincangan mengenai isu-isu moral, etika dan perspektif agama serta implikasinya dalam menangani isu-isu berkaitan aplikasi DNA. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk Pembelajaran Berasaskan Masalah dan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman melalui kuliah dan seminar interaktif serta demonstrasi makmal.

 

Bacaan Asas

Watson, J.D., Baker, T.A., Bell, S.P., Gann, A., Levine, M. & Losick, R. 2014. Molecular Biology of the Gene. Edisi ke-7. New York: Cold Spring Harbor.

Abbas, A.K., Lichtman, A.H. & Pillai, S. 2015. Cellular and Molecular Immunology. Edisi ke-8. Philadelphia: Elsevier Saunders.

Krebs, J.E., Lewin, B., Goldstein, E.S. & Kilpatrick, S.T. 2014. Lewin’s Genes XI. Edisi ke-11. Massachusetts: Jones & Bartlett Publishers.